double arrow

Тестова перевірка знань


1. За формою оголошення бувають:

а) повні, стислі, стенографічні;

б) писані, мальовані; друковані; в газетах, журналах тощо;

в) звичайні, термінові.

2.Протокол загальних зборів підписують:
а) керівник установи і секретар;

б)голова зборів і керівник структурного підрозділу;

в)голова зборів і керівник.

3. Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов'язаних із діяльністю установ та окремих осіб, називається:

а) звіт;

б) довідка;

в) заява.

4.За обсягом фіксованих відомостей протоколи поділяються на:

а) стислі, повні, стенографічні; особисті, службові;

в) прості й складні.

5.Звіти поділяють на:

а)офіційні та особисті;

б)повні, звичайні;

в)статистичні (цифрові) й текстові.

6.Доповідні записки поділяються на:
а) внутрішні та зовнішні;

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

в) звичайні й термінові.

7 Ксерокопія документа, що передається до організації за допомогою спеціального апарата телефонними каналами зв'язку, називається:

а) телеграмою;

б) факсом;

в) радіограмою.

8.Адреса одержувача листа оформляється на конверті в такій послідовності:

а)назва міста, вулиці, номер будинку і квартири, прізвище, ім'я та по батькові;
б)Прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва вулиці, номер будинку і квартири, назва міста;

в)Прізвище, Ім'я та по батькові адресата, назва міста, назва вулиці, номер будинку і квартири.

9.Основною метою рецензії є:

а)швидко ознайомити читачів з твором;

б)висловити пропозиції;

в) рекомендувати твір до друку чи захисту.

10. Документ, в якому дається коротка, стисла характери­стика змісту книги, статі, рукопису, називається:

а)анотацією;

б)відгуком;

в)рефератом.

 

Анотація

Це коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту тощо. У ній наводяться найважливіші питання роботи, викладається її зміст і дається оцінка. Анотація допомагає під час добору й вивчення літератури з будь-якого питання, скорочує час на ознайомлення із змістом самої праці.

Анотація може бути подана двома мовами: мовою тексту та однією з іноземних.

У кінці анотації називаються категорії читачів, для яких рекомендовано анотовану книгу.

 

Зразок : Дюма А.

Графиня де Монсоро: Роман / З фр. пер. П.О.Якун. – К.: Дніпро, 1985. – 320 с.

Роман „Графиня де Монсоро” – друга книга відомої трилогії А. Дюма про війни гугенотів.

Герой роману граф де Бюссі закохується у молоду красуню Діану де Монсоро. На шляху їхнього кохання трапляється безліч перешкод. Події роману розгортаються на широкому тлі суспільно-політичного життя Франції.

Для широкого кола читачів.

 

 

Відгук

Це документ, що містить висновки уповноваженої особи ( або кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд вистави, творів мистецтва, фільму та інше.Реквізити:

Назва виду документа.

Заголовок.

Текст, який містить:

- вступ;

- короткий виклад основних положень аналізованої роботи;

- висновок з пропозиціями, оцінкою та критичними зауваженнями.

Підпис.

Печатка.

Штамп підтвердження підпису.

Дата.

За потреби підпис особи, яка написала відгук, завіряється секретарем (вченим секретарем) установи за допомогою спеціального штампа.

 

Зразок: Відгук

На дипломну роботу студентки 5-го курсу факультету української філології Львівського Національного університету Столярчук Оксани Володимирівни на тему: „Синтез традицій і новаторства у драматургії Миколи Куліша”.

Взаємодія традицій і новацій – одне з „вічних” літературознавчих питань, яке в кожну епоху розв’язувалося по-різному, не кажучи вже про той надзвичайно драматичний період, що випав на долю Миколи Куліша. Цим і зумовлена актуальність рецензованої роботи, присвяченої дослідженню поетики драматургії М. Куліша у контексті розвитку українського театру попередніх епох та сучасної драматургові доби, з’ясуванню її новаторського характеру, аналізу принципів розвитку драматичного та епічного театрів.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та великого бібліографічного опису використаних джерел.

Загальне враження від роботи більш ніж позитивне. Дипломниця глибоко та сумлінно опрацювала як критичні, так і художні джерела. Відчувається, що вона прекрасно орієнтується у матеріалі, вільно володіє теоретичними основами, вдумливо сполучає теорію із практичним аналізом як художніх текстів, так і літературознавчого матеріалу з обраної теми.У роботі висловлено чимало свіжих самостійних суджень, цікавих теоретичних спостережень. Заслуговує, наприклад, на схвалення відображення окремих теоретичних питань у своєрідних схемах, що свідчить про грунтовну обізнаність випускниці із західноєвропейськими літературознавчими напрямами.

У цілому дипломна робота свідчить про високий фаховий рівень випускниці й заслуговує на відмінну оцінку.

 

Кандидат філологічних наук (підпис) А. О. Мороз

Рецензія

Це критичний відгук (дає аналіз і оцінку) на художній твір, друковану наукову працю тощо.

Мета рецензії – рекомендація твору до друку, захисту.

Реквізити:

Назва виду документа.

Заголовок (який містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора, рік публікації, назву видавництва).

Текст, що складається з двох частин:

- короткий виклад змісту роботи;

- висновки, зауваження, оцінки автора рецензії.

Підпис та посада особи.

 

Довідка

Це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств. Довідки можуть бути особисті й службові.

Текст особистої довідки є типовим, тому слід використовувати бланки установи чи підприємства, на яких від руки заповнюються тільки індивідуальні реквізити.

Довідки службового характеру складають на запит або за вказівкою вищої організації чи службової особи.

Довідки, що відображають виробничу діяльність установ, можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

Зовнішні довідки укладаються для подання до вищої установи, підписують їх, крім укладача, керівник підприємства і завіряються печаткою.

Внутрішні довідки подають керівникові підприємства або на розгляд колегіального органу, підписуються лише укладачем і не завіряються печаткою.

Реквізити:

Назва виду документа.

Назва організації, що видає довідку.

Дата видання.

Номер.

Вихідний номер і дата письмового запиту про необхідність довідки (якщо такий існував).

Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається довідка.

Текст.

Призначення (куди подається довідка).

Підписи службових осіб.

Печатка.

 

Оголошення

Це документ, у якому подається потрібна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб. За змістом оголошення поділяються на два види:

- оголошення про майбутню подію;

- оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання.

 

Оголошення про майбутню подію має такі реквізити:

Назва виду документа.

Текст, що містить: - дату;

- місце;

- організатора;

- зміст (порядок денний) події;

- коло осіб, які запрошуються на подію;

- умови входу (платний чи вільний).

Підпис (назва установи або колегіального органу, прізвище або посада особи, яка дає оголошення) — якщо потрібно.

 

Оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання містить такі реквізити:

Назва виду документа.

Заголовок.

Текст.

Адреса автора оголошення.

Часто в оголошеннях цього виду на місці назви документа („Оголошення”) розміщують (для економії місця, стислості та інформаційної насиченості) заголовок, функцію якого виконує ключове слово чи словосполучення з тексту: „Найму”, „Продам”, „Потрібні”, „Робота за кордоном” тощо. Обсяг адреси визначає автор оголошення (поштова, телефакс, маршрут проїзду).

Текст оголошень обох видів може бути різним за обсягом: від максимально стислого до розгорнутого, який наближається до проспекту. Сучасні економічні відносини створюють передумови того, що часто оголошення наближаються до реклами за стилем викладу: в них використовуються риторичні звертання та запитання, оцінні, емоційно насичені слова, прикметники у формі ступенів порівняння, неповні речення тощо.

 

 

Зразок 1: До уваги акціонерів ВАТ "Київелектромонтаж"!

10 липня 2002 року о 15-й годині

за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 67

відбудуться загальні збори акціонерів.

На порядку денному зборів:

1. Затвердження основних напрямів діяльності на 2002 рік.

2. Затвердження статуту.

З. Вибори голови правління.

Початок реєстрації о 12-й годині.

Організаційна комісія працює з 9:00 до 18:00 год.

Тел. 220-16-89

 

Протокол, витяг з протоколу, резолюція

Це документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань, зборів, конференцій. У протоколах відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, а також рішення, прийняті в результаті обговорення.

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа.

Протоколи загальних зборів (засідань, нарад) підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій — усі члени комісій.

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказується дата проведення зборів, зазначаються прізвища та ініціали всіх присутніх. При великій кількості присутніх на засіданні їх список складається окремо й додається, а в протоколі зазначається лише загальна кількість присутніх. У цій частині подається також порядок денний зборів з переліком питань, що розглядаються. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ містить такі частини:

— слухали;

— виступили;

— ухвалили.

Слово СЛУХАЛИ, як правило, друкується великими літерами, після нього ставиться двокрапка. У наступному рядку з абзацу вказуються ініціали й прізвище доповідача, тема доповіді. Далі викладається основний зміст доповіді або вказується, що текст додається.

Так само оформляється розділ ВИСТУПИЛИ.

У розділі УХВАЛИЛИ повністю записується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів або з констатуючої й резолюційної частин.

За обсягом фіксованої інформації протоколи бувають трьох видів:

1) короткі (записуються обговорювані питання, прізвища доповідачів, прийняті рішення);

2) повні (відрізняються від коротких стислим поданням виступів доповідачів і учасників);

3) стенографічні (дослівно фіксують увесь хід засідання).

Реквізити:

Назва виду документа, яку пишуть посередині рядка.

Порядковий номер протоколу.

Назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада).

Назва установи, підприємства чи організації, де відбулися збори, конференція.

Дату проведення зборів, засідання, наради, яку пишуть нижче від назви організації з лівого боку. У цьому ж рядку з правого боку пишуть місце проведення (назву міста).

Кількісний склад учасників, який пишуть з нового рядка. При великій кількості присутніх на засіданні їх список складають окремо й додають, а в протоколі зазначають лише загальну кількість. Якщо кількість учасників сягає 10—12 осіб, то вказують усіх присутніх.

Посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії).

Порядок денний, тобто питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції. Питання у порядку денному формулюють у називному відмінку.

Текст.

Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

Підписи керівників зборів, засідання, конференції (голови й секретаря).

 

Зразок 1: Протокол № 107

загальних зборів студентів І курсу природничо-географічного факультету

12.05.03

голова Мойсеєнко Л. Д

секретар Доценко В. О.

 

Присутні: заступник декана факультету доц. Кащенко M. П., доц. Макаров И. К., доц. Волошин Г.В., асистенти Кривоніс Б.Н., Литвин С.Ф., студенти І курсу.

Порядок денний:

1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.

2.Робота з озеленення та упорядження навколишньої території

 

I. СЛУХАЛИ:

Макарова П. К. Інформація керівника виробничо-польової практики.

 

ВИСТУПИЛИ:

Кривоніс Б. M. запропонував поділити студентів на підгрупи, визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

Литвин C.O. зазначив, що треба підготувати рослини, реактиви до початку практики.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.

2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

3. Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.

 

II. Слухали:

Голова зборів (підпис) Л. Д. Мойсеєнко

Секретар (підпис) В. О. Доценко

 

Якщо на зборах проводяться вибори таємним голосуванням, результати оформляються окремими протоколами лічильної комісії: в одному зазначається склад комісії, а в другому — результати голосування.

Результати голосування з кожної кандидатури записуються так:

За Василишина І. Г. — 50 голосів, проти — 0, утримався — 1.

Протоколи групуються у хронологічному порядку і за номерами, документи, що стосуються одного протоколу, — за порядком денним.

Текст протоколу має бути точним, лаконічним, складеним на основі виступів, повинен усебічно характеризувати обговорюване питання з додержанням змісту й форми викладу, позиції учасників сторін.

Крім повного протоколу, є ще коротка форма — витяг з протоколу. У витягу вказують прізвища та ініціали тих, хто виступив (без викладу виступів), а також зміст прийнятих рішень. Витяг із протоколу підписують голова й секретар засідання. У протоколі роблять помітку про зроблений витяг, а також зазначають, кому його вручено чи надіслано.

Рішення колегіальних органів доводяться до виконавців і організацій, що належать до сфери управління установи, через надсилання їм рішень.

Рішення колегій установ впроваджуються в життя наказами керівника установи.

Резолюція — це документ, який фіксує рішення, постанову. Найчастіше резолюцію приймають на зборах, з'їздах, конференціях; її вміщують у кінці протоколу або пишуть окремо й додають до нього.

Резолюція складається із вступної (констатуючої) і директивної частин. У констатуючій частині спочатку відзначають досягнення з питання, що розглядається, а потім указують недоліки. У директивній (резолютивній) частині роблять узагальнені висновки, оцінюють роботу, визначають конкретні заходи з кожного питання, спрямовані на виконання поставлених завдань, усунення виявлених недоліків, зазначають відповідальних осіб.

 

Прес-реліз.

Це документ, у якому установа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації (ЗМІ). Метою написання прес-релізу є ознайомлення ЗМІ з подією і подальше висвітлення її у найбільш вигідному або важливому для установи аспекті. Інколи журналісти використовують прес-релізи у своїх статтях без змін.

За функціональним призначенням і терміном подання відносно події прес-релізи поділяються на такі види:

№ пор. Види прес-релізу Мета Час подання

1. Анонс Ознайомити з подією Задовго до події

2. Запрошення Запросити на прес-конференцію або захід За кілька днів до події або прес-конференції (з урахуванням графіка роботи ЗМІ)

3. Інформація Висвітлити події, які відбуваються Одночасно з подією

4. Резюме Підбити підсумки події, визначити перспективи на майбутнє Після закінчення події

 

Реквізити:

Дата подання.

Назва виду документа.

Назва і логотип установи, яка підготувала прес-реліз.

Контактна особа, номер телефону та адреса для отримання подальшої інформації.

Заголовок.

Текст, який містить відомості про:

- зміст події;

- організаторів;

- місце події;

- час;

- причини і значення події.

Обсяг прес-релізу, спосіб подання матеріалу, вибір мовних засобів спрямовані на те, щоб журналіст (редактор) зацікавився подією, прийняв рішення про доцільність участі в цій події та її подальшого висвітлення.

Під час написання прес-релізу дотримуються таких вимог:

— обсяг — 1-2 сторінки;

— простий за формою, інтригуючий заголовок (у формі запитання, твердження, іноді парадоксального);

— перевага надається дієсловам активного стану;

— уникати жаргону;

— не використовувати скорочень;

— не зловживати малозрозумілими та вузьконауковими термінами.

 

Зразок: Прес-реліз

Соціальна служба для молоді м. Києва

Веретенко Дарина Валєріївна

Мельничук Олександр Петрович

вул. Б. Хмельницького, 44, Київ-30, 02030

E-mail: ssm @ socserv. Freenet. Kiev. 02030

Традиційний збір-похід дитячих та юнацьких організацій і волонтерських загонів

" Молодь за здоровий спосіб життя"

 

Організатори збору-походу:

Соціальна служба для молоді Київської міської державної адміністрації, Головне управління охорони здоров'я, Спілка дитячих та юнацьких організацій м. Києва.

Збір-похід проводиться за сприяння:

Київської міської державної адміністрації, державного Комітету у справах сім'ї та молоді, Представництва дитячого Фонду ООН ЮН 1С ЕФ, українсько-канадського проекту "Молодь за здоров'я".

Ha 1 січня 1999 року в м. Києві зареєстровано 2120 осіб, хворих на наркоманію, з них 103 — неповнолітніх. За інформацією Українського інституту соціальних досліджень близько 15% підлітків вживають наркотичні речовини, Кількість ВІЛ-інфікованих за останній рік збільшилася в 2,5 рази. На серпень 1998 року в місті зареєстровано 929 ВІЛ-інфікованих, серед них 727 — особи, що вживають наркотики ін'єкційним шляхом.

З 6 по 10 травня 1999 року на берегах річки Рось, біля міста Корсунь-Шевченківський Соціальна служба для молоді м. Києва разом зі Спілкою дитячих та юнацьких організацій м. Києва організують IX традиційний збір-похід "Молодь за здоровий спосіб життя".

Діти та підлітки, яким небайдужа власна доля, доля суспільства, яких турбують актуальні питання сьогодення, які прагнуть змінити своє життя на краще, зберуться разом, щоб зробити великий крок щодо вирішення цих проблем, Звісно, що проведення лише таких заходів не зможе глобально змінити ситуацію, але перспективним є те, що саме молодь намагається їх вирішити. Саме молодь сьогодні замислюється над завтрашнім днем, над своєю провідною роллю в майбутньому суспільства.

У 1999 році збір-похід проводиться з метою профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі: тютюнопаління, алкоголізму, вживання наркотичних речовин; на підтримку дитячого та юнацького громадського руху соціально корисної спрямованості, Він пройде під гаслом "Молодь за здоровий спосіб життя".

Збір-похід — це завершення однієї великої справи - навчального року, підсумок роботи молодіжних організацій за весь рік і початок іншої, не менш великої — сезону літніх наметових таборів. Учасники збору-походу започаткували такі добрі справи: благодійні та екологічні акції, молодіжний волонтерський рух.

Цього року в похід "Молодь за здоровий спосіб життя" вийдуть понад 3000 членів Спілки дитячих та юнацьких організацій м. Києва, волонтери, які працюють за програмами соціальних служб для молоді, члени Всеукраїнської асоціації скаутів та представники багатьох молодіжних організацій з різних куточків України.

Дорослі часто заплющують очі на шкідливі звички своїх дітей, а якщо й намагаються протидіяти цьому, то роблять це

шляхом заборони та покарання. Але обидві позиції дорослих не змінюють ситуації у молодіжному середовищі.

Підлітки все одно намагаються доводити свою "дорослість".

Збір-похід — це маленька держава, зі своїми правилами і законами, головний з яких — "Здоровий спосіб життя!"

Учасники збору-походу не відмовляються від можливості випробувати себе в будь-яких сферах діяльності. Але їм все одно доведеться обирати. Бо цього року під час походу діятиме 26 програм та проектів Соціальної служби і Спілки дитячих та юнацьких організацій м. Києва.

До Спілки дитячих та юнацьких організацій м. Києва

(СПОК) входять понад 3000 школярів Києва та області. Ці хлопці і дівчата зібралися разом, щоб зробити своє

дозвілля корисним і цікавим. Тому і девіз СПОКу — „За Правду, Добро, Красу!”. Ці три слова виражають прагнення молоді впроваджувати в життя гарні та доброчесні вчинки.

Цим молодим людям небайдужа власна доля та доля своєї країни. Конкретними справами вони вже вміють приносити радість людям.

Крім роботи за дев'ятьма спеціалізаціями та іспитів "на знання лісу", учасники походу візьмуть участь у роботі великої конференції волонтерів, спілкуватимуться з представниками організацій дітей-інвалідів та скаутськими організаціями на засіданнях "круглого столу".

Створювати різні чудові вироби всіх бажаючих вчитимуть у творчих майстернях. Тут справді можна займатися тим, чого душа прагне, навіть городництвом у школі юних агрономів.

Головним для збору-походу стало те, що з'явилася можливість залучити дітей та підлітків до активного змістовного життя, створити умови для самореалізації, в пробування себе в найрізноманітніших, іноді непередбачених, життєвих ситуаціях. Це водночас і навчання, і велика гра-випробування, і пошук своєї мети.

Адреса

Адреса — це точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою.

Правила, встановлені Міністерством зв'язку, забезпечують якнайшвидше пересилання, зберігання і доставку поштових відправлень. Основні з цих правил повинен знати кожний громадянин.

На всіх відправленнях у межах України пишеться:

Прізвище, ім'я та по батькові адресата або назва організації (у давальному відмінку).

Назва вулиці, номер будинку і квартири.

Назва населеного пункту, міста.

Назва району.

Назва області.

П'ятизначний індекс, присвоєний кожному відділенню зв'язку. Цей індекс призначений для машинного сортування кореспонденції. .

Над адресою зазначається вид і спосіб пересилки:

рекомендована бандероль;

з повідомленням про вручення;

з доставкою додому;

цінний на ... грн.;

вручити особисто;

до запитання.

Зворотна адреса теж пишеться повністю. Прізвище, ім’я відправника кореспонденції пишеться в називному відмінку. Від правильного написання адреси залежить оперативність працівників підприємства зв'язку під час відправлення кореспонденції адресату.

 

Телефонограма, радіограма, факс

Це документ, який передається телефоном, фіксується у спеціальній книзі (журналі) й містить розпорядження, інформацію вищих органів.

Особа, якій адресується телефонограма, після ознайомлення з текстом ставить свій підпис і таким чином підтверджує свою відповідальність за виконання переданих розпоряджень або доведення інформації до відома.

На відміну від телеграми, телефонні повідомлення, як правило, обмежені у відстані: їх передають у межах міста, району, області.

Реквізити:

Назва виду документа.

Номер.

Дата.

Адресант.

Адресат.

Текст.

Підпис.

Зразок: Телефонограма № 348

від 6 листопада 2001 року

Від кого: Український державний університет харчових технологій

Телефон 261-57-94

Кому Віннику В. А. Передав Собко О. В.

Прийняв Зюбрецький В. М.

год. 12 хв. 45

Просимо професора Вінника В. А. взяти участь у конференції 14—18 листопада. Запрошення висилаємо поштою.

Оргкомітет

Проректор В. С. Бойко

 

 

Радіограма — це повідомлення, передане по радіо.

Факс - це спосіб передачі різних за змістом документів за допомогою телекомунікативного зв'язку та принтера.

Реквізити:

Місце відправлення.

Адресат.

Телефон місця відправлення.

Дата й час відправлення.

Кількість сторінок (при потребі).

Вони подаються англійською мовою або українською зліва і записуються латинськими літерами. Текст факсу пишеться без скорочень.

Факс — це поширений, але менш доступний спосіб передачі інформації, ніж телефон або телеграф. Тому одне й теж саме місце відправлення (місце призначення) може бути адресою різних авторів (адресатів). У цьому полягає особливість реквізитів факсу.

Зразок: FROM: MIN SEM I MOL

PHONE NO. 044 2284450

Nov. 24 1999 01: 04 АМ

16 червня 2002 року

Соціальна служба для молоді

м. Києва

Олександр Мельничук

Дарина Веретенко

вул. Б Хмельницького, 44,

Київ-30

тел.: 246 53 58; 069 №4319

E-mail: ssm@socserv.Freenet.Kiev.ua Український інститут соціальних досліджень Марія Купчинська

вул. Десятинна, 14,

Київ-25

тел. 228 25 70 тел./факс 228 36 19

E-mail: queenm@smcnfss.Freenet Kiev.ua

Чи зашкалює "Молодіжний барометр"?

Молодь завжди уособлювала майбутнє будь-якого суспільства. Творча уява, ідеали, енергія і потенціал молоді мають важливе значення для забезпечення постійного та стабільного розвитку суспільства, у якому вона живе.

Молодь Києва неоднорідна, специфічна у своїх запитах, інтересах і потребах, радикальніша у своїх потягах, ніж інші соціально-демографічні групи, освіченіша за тих, хто живе в інших регіонах.

Проблеми, які найбільше непокоять молодь, стосуються матеріального становища, житлових умов, змістовного дозвілля.

Отже, проблеми. І ніхто не заперечить, що необхідно їх вирішувати. Але хто це має робити?

За інформацією Соціальної служби для молоді Київської міської державної адміністрації 71% громадян вважає, що молодіжними проблемами повинна займатися сама молодь за підтримки держави.

У столиці зафіксовано близько 400 дитячих та молодіжних громадських організацій.

Здебільшого молодіжні проблеми у свідомості людей існують досить уявно, а пов'язана з ними небезпека видається примарною. Часто молодь не довіряє статистичним даним офіційних установ.

Тому з січня 2002 року за ініціативи Соціальної служби для молоді Київської міської державної адміністрації спільно з Українським інститутом соціальних досліджень та Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) вперше в Україні було впроваджено програму "Молодіжний барометр".

Підтримайте молодіжну ініціативу! Запрошуємо Вас взяти участь у засіданні круглого столу

16 червня 2002 року об 11.00 за адресою: вул. Десятинна, 14

(актовий зал).

 

 

Доповідна записка

Доповідна записка – це письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певний факт, подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень.

Доповідна записка укладається з ініціативи її автора або за вказівкою керівника. Розрізняють внутрішні доповідні записки, що адресуються керівникові установи або підрозділу, де працює укладач, і зовнішні, адресовані керівнику вищої організації.

Доповідні записки бувають також iнформаційного, звітного й ініціативного характеру.

Зміст доповідної записки повинен бути точним та лаконічним, поділеним на частини. Вкінці подаються висновки і пропозиції.

 

Реквізити:

Назва виду документа

Заголовок

Посада, прізвище та ініціали керівника, якому вона подається

Текст

Посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку (може розташовуватися після адресата).

Дата

Підпис Зразок:Деканові фізико-математичного

факультету доц. Турин М.І.

викладача фізико-математичного

факультету Чайковського Р.Р.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Про збільшення кількості годин

Мовна культура — один з найважливіших показників нашої духовної культури. Усне й писемне мовлення кожної людини свідчить про рівень її освіченості, інтелігентності. Щоб грамотно говорити й писати, потрібно передусім постійно вивчати рідну мову, вдосконалювати знання, набуті в середній школі. Писемне мовлення студентів 1 курсу хибує численними відхиленнями від орфографічних і пунктуаційних норм української мови. Заняття з практичного курсу допомагають повторити й удосконалити знання студентів з. орфографії та пунктуації української мови, виробити навички грамотного письма. Значна частина занять з української мови зорієнтована на вдосконалення зв'язного мовлення. На жаль, таких занять лише дві години на тиждень. Просимо деканат розглянути це питання й збільшити кількість тижневих годин на вивчення рідної мови.

 

12.12.12 р. Підпис

 

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка – це письмове пояснення на вимогу керівника з приводу ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівників (найчастіше — порушення дисципліни, невиконання службових завдань). Інколи пояснювальна записка — це вступ до якогось документа (плану, звіту, проекту).

Реквізити:

Назва виду документа

Заголовок

Посада, прізвище та ініціали керівника, якому вона подається

Текст

Посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку (може розташовуватися після адресата).

Дата

Підпис Зразок:

Деканові природничо-гуманітарного

факультету доц. Турин М.І.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Про порушення навчальної дисципліни

Студенти групи Ав26 спеціальності "Англійська мова та література" не з'явилися на заняття з лексикології тому, що брали участь у студентській конференції "Переступити поріг надії". Конференцію організував Український Католицький Університет. Конференція проводилась з 10.00 до 14.00

 

12.12.12 р. Підпис

 

Резолюція

Резолюція — це документ, який фіксує рішення, постанову.

Найчастіше резолюцію приймають на зборах, з'їздах, конференціях; її вміщують у кінці протоколу або пишуть окремо й додають до нього.

Резолюція складається із вступної (констатуючої) і директивної (резолютивної) частин.

У констатуючій частині спочатку зазначають досягнення з питання, що розглядається, а потім указують недоліки.

У директивній частині роблять узагальнюючі висновки, оцінюють роботу, намічають конкретні заходи з кожного питання, спрямовані на виконання поставлених завдань, усунення виявлених недоліків, призначають відповідальних осіб

 

Дисципліна:українська мова (за проф. спрямуванням)

Спеціальність:5.12010102«Сестринська справа»

Тема: «Особливості складання розпорядчих та організаційних документів»

Кількість годин: 2

Знати: основні вимоги до складання й оформлення розпорядчих і організаційних документів, види документів, класифікацію і системи документації;

Вміти: правильно складати розпорядчі документи, грамотно їх оформляти.

План.Сейчас читают про: