double arrow

Тема 4. Характеристика опціонних угод


Опціонні угоди є логічним продовженням ф’ючерсних угод. Відмінною їх особливістю є те, що об’єктом угод стає зобов’язання (право) купити або продати певну кількість ф’ючерсних або наявних контрактів за заданою ціною протягом обумовленого терміну в майбутньому (тобто відступу прав на майбутню передачу прав і обов’язків щодо біржового товару або контракту на його поставку).

Згідно з іншим визначенням опціон є форвардним або ф’ючерсним контрактом, який може бути припинений до настання терміну його виконання, якщо одна із сторін угоди забажає цього. Сторона, що має переваги у призупиненні зобов’язань, є покупцем опціону.

Опціонна угода – особлива біржова угода, що містить умову, відповідно до якого один з учасників (утримувач опціону) здобуває право покупки або продажу певної цінності за фіксованою ціною протягом установленого періоду, виплачуючи іншому учасникові (передплатник опціону) грошову премію за зобов’язання забезпечення при необхідності реалізації цього права. Утримувач опціону може або виконати контракт, або продати його іншій особі.

Опціонна угода передбачає право покупця опціону відмовитись від покупки чи продажу базового активу за встановленою ціною без будь-яких претензій зі сторони продавця опціону. В свою чергу продавець опціону не може відмовитись від виконання своїх зобов’язань по опціонній угоді, якщо цього вимагає покупець.

Опціонна угода накладає на продавця опціону обов’язок продати або купити визначений актив за фіксованою ціною, якщо цього вимагає покупець опціону. У свою чергу на покупця опціону опціонна угода не накладає ніяких зобов’язань, а лише надає йому право на купівлю чи продаж визначеного активу за визначеною ціною у визначений термін.

Практика біржової діяльності показує, що опціони можуть укладатись з реальними товарами, ф’ючерсними контрактами, цінними паперами, валютами іноземних держав.

Опціонна премія – ціна опціону, що визначається ринковою конкуренцією, яка складається у процесі торгівлі в біржовій ямі. Опціонна премія – сума грошей, яку сплачує покупець опціону продавцю за право гарантії, що діє в опціоні.

Розмір премії за інших рівних умов залежить від строку закінчення дії опціону: чим він триваліше, тим премія більше. У цьому випадку продавець опціону піддається більшому ризику, а для покупця опціону більший термін дії має більшу страхову цінність, ніж за малого терміну дії опціону.

Об’єктом опціону може бути як реальний товар, так і цінні папери або ф'ючерсний контракт.

Актив, який лежить в основі опціонного договору носить назву базового активу.

Особливістю опціонної угоди є те, що при її реалізації в різні проміжки часу від однієї сторони угоди до іншої переходять два об’єкти.

Опціон. У відповідності до цього контрагентами операції з опціоном виступають його продавець та покупець.

Покупець (власник, тримач) опціону – сторона угоди, яка отримує право на купівлю чи продаж активу, що лежить в основі опціону по фіксованій наперед визначеній ціні.

Продавець (емітент) опціону – сторона угоди, яка бере на себе обов’язки поставити по фіксованій ціні або прийняти і оплатити по фіксованій ціні актив за вимогою покупця.

Базовий актив. За вимогою покупця опціону в означений термін сторони можуть прийти до реалізації прав та виконання обов’язків, які витікають з реалізації опціону, тобто до передачі та оплати за фіксованою ціною базового активу. Базовий актив може продаватись як покупцем, так і продавцем опціону. Отже, за базовим активом кожен з контрагентів біржової угоди також виступає продавцем або покупцем.

Продавець базового активу – продавець або покупець опціону, який у відповідності до опціонної угоди зобов’язаний або має право продати базовий актив.

Покупець базового активу – продавець або покупець опціону, який у відповідності до опціонної угоди зобов’язаний або має право придбати та оплатити за фіксованою ціною базовий актив.

Одна і та сама особо контрагента опціонної операції може займати різні позиції за самим опціоном та базовим активом, що лежить в його основі. Так, покупець опціону не обов’язково повинен бути також покупцем базового активу – він може виступати також його продавцем. Аналогічну ситуацію ми маємо і для продавця опціону.

За технікою виконання розрізняють такі види опціонів:

– з правом купівлі, або на купівлю (кол-опціон);

– з правом продажу, або на продаж (пут-опціон);

– подвійний (дабл-опціон).

Опціон на купівлю (опціон CALL) дає покупцю опціону право (але не обов’язок) купити особливий ф’ючерсний контракт за спеціальною ціною в будь-який час протягом терміну дії опціону. Покупець опціону на купівлю отримує захист у довгому хеджуванні за допомогою ф’ючерсів, але без відмови від можливої вигоди внаслідок збільшення цін.

Опціон на продаж (опціон PUT) дає його покупцю право (але не обов’язок) продати ф’ючерсний контракт за відповідною ціною протягом терміну дії цього опціону.

Подвійний опціон (CALL і PUT) – це комбінація опціону на купівлю і на продаж. Дає можливість його покупцю купити чи продати контракт за відповідною ціною. Він використовується при нестійкій ринковій кон’юнктурі, коли неможливо прогнозувати рух цін. Торгівля подвійними опціонами здійснюється лише на біржах Великобританії.

Більшість опціонів припиняють дію у зазначений час протягом місяця, що передує даті настання ф’ючерсного контракту (наприклад, опціон до березневого ф’ючерсного контракту виконується в лютому). Термін дії опціону строго зафіксований.

Покупець опціону може ліквідувати свою опціонну позицію шляхом продажу такого самого опціону в будь-який час до настання терміну опціону. Він може дочекатися настання терміну дії опціону або запропонувати на продаж свій опціон. Якщо покупець опціону використає своє право отримати особливу ф’ючерсну позицію, протилежну ф’ючерсну позицію за такою ж ціною має вибрати продавець опціону. Тим часом продавець опціону може ліквідувати свою опціонну позицію шляхом купівлі такого самого опціону в будь-який час відповідно до повідомлення Клірингової корпорації. Однак коли йому надіслано попередження про здійснення опціону, він втрачає альтернативу купити інший опціон. Йому автоматично визначають ф’ючерсну позицію, яку він може утримувати або ліквідувати шляхом компенсації ф’ючерсною операцією.

Залежно від можливого терміну виконання виокремлюють:

1. Європейський опціон – опціон, виконання якого допускається лише на узгоджену майбутню дату (використовується на англійських біржах). На лондонських біржах торгівля ведеться опціонами з терміном дії 3, 6, 9 місяців.

2. Американський опціон – опціон, виконання якого допускається в будь-який момент включно до узгодженої майбутньої дати (використовується на американських біржах).

Якщо ф’ючерсні ціни згодом збільшуються, додаткові опціони будуть мати вищу ціну. І навпаки, якщо ф’ючерсні ціни згодом знижуються, додаткові опціони будуть з нижчими цінами виконання.

Ціна, за якою покупець опціону із правом покупки має право купити ф’ючерсний контракт, а покупець опціону із правом продажу – продати ф’ючерсний контракт, називається ціною виконання.

Покупець опціону, сплативши премію продавцеві, не повинен проводити ніяких дій, поки не вирішить скористатися опціоном у той момент, коли йому це буде вигідно.

Вигода для покупця опціону на покупку буде тільки в тому випадку, якщо поточні ціни ф’ючерсного контракту по даному товарі будуть вище ціни виконання опціону, при покупці опціону на продаж – якщо ціна ф’ючерсного контракту нижче ціни опціону. У випадку реалізації опціон стає звичайним ф’ючерсним контрактом, а якщо покупець відмовляється від реалізації, то його втрати обмежені розміром сплаченої премії.

У покупців опціонів збитки обмежені розміром премії, а прибуток може бути необмеженим, тобто покупець опціону не піддається фінансовому ризику після того, як сплачена премія.

Продавець опціону одержує премію від покупця і на першу вимогу зобов’язаний продати при опціоні на покупку або купити при опціоні на продаж ф’ючерсний контракт за заздалегідь погодженою ціною.

Таким чином, для продавця опціону прибуток обмежений розміром премії, а збитки можуть бути необмеженими.

Справжня цінність – це сума грошей, яку міг би запропонувати будь-хто у процесі поточної реалізації опціону. Опціонна справжня цінність вимірюється різницею прибутку між ціною виконання опціону і поточною ринковою ціною. Таким чином, опціон на купівлю має справжню цінність, якщо його ціна виконання нижча за поточну ф’ючерсну ціну. Наприклад, якщо опціон на купівлю соєвих бобів має ціну виконання 7,00 дол., а ф’ючерсна ціна становить 8,00 дол., то опціон на купівлю має справжню цінність 1,00 дол. Опціон на продаж має справжню цінність, якщо його ціна виконання перевищує поточну ф’ючерсну ціну. Якщо опціон на продаж соєвих бобів має ціну виконання 7,00 дол., а ф’ючерсна ціна становить
6,75 дол., то опціон на продаж матиме справжню цінність 0,25 дол. Опціон не варто виконувати, якщо він не має справжньої цінності.

Опціон «при грошах» – такий опціон, що має справжню цінність і тому вартий виконання. Його називають «при грошах», маючи на увазі суму його справжньої цінності. При настанні терміну дії такого опціону його цінність дорівнюватиме цій сумі.

Опціон «без грошей» – це такий опціон на купівлю, коли ф’ючерсна ціна нижча за ціну виконання опціону. Опціон на продаж «без грошей» виникає тоді, коли ф’ючерсна ціна вища за ціну виконання опціону на продаж. Наприклад, якщо ф’ючерсна ціна становить 8,50 дол., а опціон на продаж має ціну виконання 8,00 дол., то він залишається опціоном «без грошей» в сумі 0,50 дол. Опціон «без грошей», термін дії якого закінчується, не має ніякої цінності, а той, хто його утримує, не матиме ніякої користі від його виконання.

Опціон «при своїх» – це такий опціон, коли ціна його виконання і ф’ючерсна ціна співпадають. Опціон «при своїх» не має справжньої цінності і в цьому плані схожий на опціон «без грошей». Власник опціону «при своїх» не буде виконувати його і не отримає від нього ніякої користі.

Тимчасова цінність – сума, яку покупці в даний час прагнуть сплатити за отримання опціону, який перевищує будь-яку справжню цінність, але передбачається, що після закінчення певного часу ф’ючерсна ціна зміниться, що стане причиною зниження цінності опціону.

Відколи на ринку діють продавці й покупці, премія, що є сумою тимчасової і справжньої цінності, також відображає ціну, яку прагнуть отримати продавці.

 


Сейчас читают про: