double arrow

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3 (2 год.)


 

ТЕМА:Основи теоретичної екології

МЕТА:ознайомитись з основними екологічними поняттями, принципами і законами. З,ясувати принцип дії на організм екологічних факторів, вміти наводити приклади. Навчитись розпізнавати прояви гомотипових та гетеротипових реакцій при біотичній взаємодії. Продовжити формувати екологічні поняття: фундаментальна та реалізована ніша. Розвивати вміння студентів конкретизувати їх прикладами, порівнюючи між собою; аналізувати наслідки дії екологічних факторів на живі організми.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

 

1 Бойчук Ю. Д. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. – Суми : Університетська книга, 2002, с. 44-49

2 Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посіб. / В. С. Джигирей. - К.: Знання, 2000, с. 48-52

3 Заверуха Н. М. Основи екології : навч. посіб. / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – К.: Каравела, 2008, с.40-47

4 Кучерявий В. П. Екологія : підруч. для студ. ВНЗ природничого профілю /

В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2001, с.125-131

 

ПЛАН

1 Гетеротипові та гомотипові реакції.
2 Принципи дії екологічних факторів на організми.

3 Пристосування до екологічних факторів.

4 Концепція екологічної ніші.

5 Фундаментальна та реалізована ніша.

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ:

До гомотипових реакцій належать реакції типу:

а) групового ефекту;

б) масового ефекту;

в) внутрівидової конкуренції.

Гетеротипові реакції - нейтралізм, конкуренція, мутуалізм, співпраця, коменсалізм, аменсалізм, паразитизм і хижацтво.

Для нормального існування організму необхідний певний набір факторів. Якщо хоч один із життєво необхідних факторів відсутній або дія його недостатня, організм не може існувати, нормально розвиватись і давати потомство. Це явище називають законом мінімуму, або законом Лібіха, а фактор, дії якого недостатньо для нормального життя – лімітуючий.

Фактори навколишнього середовища забезпечують існування в просторі та часі. Засвоєння і використання факторів здійснюється організмом через адаптації.

Екологічна ніша — фізичний простір з властивими йому екологічними умовами, що визначають існування будь-якого організму, місце виду в природі, що включає не лише становище його в просторі, а й функціональну роль у біоценозі та ставлення до абіотичних факторів середовища існування. Екологічна ніша характеризує ступінь біологічної спеціалізації даного виду.

Вирізняють потенційну (фундаментальну) і реальну (реалізовану) екологічні ніші. Потенційна ніша являє собою всю сукупність необхідних для виду умов місцезростання без будь-якого тиску з боку другого виду і відповідає максимально можливій експансії з боку першого. Реальна екологічна ніша — це частина існуючої потенційної ніші, яка фактично зайнята видом в біотопі. 

ЗАВДАННЯ:законспектувати запитання плану та підготуватися до їх обговорення на семінарському занятті №2.

Розв’яжіть ситуаційну задачу.Горобці – їдять зерно, і в 1958 році в Китаї їх оголосили шкідливими та вирішили знищити. Це зробити було не складно: горобець не може літати більше 40–45 хвилин, він помирає. Використовували отруту для їх знищення. Крім того горобців використовували для приготування їжі, тобто велику частину просто з’їли. До чого призвели ці дії?

ФОРМА КОНТРОЛЮ:перевірка конспекту самостійної роботи, обговорення на семінарському занятті №2.

 

ВИКЛАДАЧ– Медвідь С.А.Сейчас читают про: