double arrow

Класифікація бур’янових рослин

1

Світові центри походження культурних рослин

Завдання 1. Користуючись додатковою літературою, вивчити основні центри походження культурних рослин.

Завдання 2. Користуючись гербарієм культурних рослин, за допомогою визначників ідентифікувати запропоновані види, з’ясувати їх походження та диких предків культури. Заповнити таблицю:

№ п\п Назва виду культурної рослини Назва виду дикого (предкової форми) Походження Гібриди
         

Завдання 2. На географічній контурній карті світу надписати назви країн, схематично позначити центри і підцентри походження культурних рослин.

Завдання 3. Зробити висновок про основні шляхи розповсюдження культурних рослин. Оформити результати дослідження.

Джерела:

1. Вехов В.Н., Губанов И.А., Лебедева Г.Ф. Культурные растения СССР. – М.: Мысль, 1978. – 336 с.

2. Довженко В.Р., Довженко А.В. Растения служат человеку: справочник. – Симферополь: Таврия, 1991. – 368 с.

3. Лаптєв О.О. Інтродукція та акліматизація рослин з основами озеленення. – К.: Фитосоциоцентр, 2001. – 128 с.

4. Сікура Й.Й., Капустян В.В. Інтродукція рослин (її значення для розвитку цивілізацій, ботанічної науки та збереження рослинного світу). – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 280 с.
5. Сикура Й.Й., Капустян В.В.Научные основы сохранения ex situ разнообразия растительного мира. – К.: Фитосоциоцентр, 2001. – 192 с.

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/

 


Лабораторна робота № 2

Класифікація та еколого-біологічні особливості сільськогосподарських рослин

Завдання 1. Ознайомитися з класифікаціями овочевих культур за належністюдо різних біологічних родин (таксономічна класифікація), за використанням у їжу частин і органів рослин (господарська класифікація), за біологічними та виробничими особливостями (агробіологічна класифікація).

Завдання 2. Визначення овочевих рослин за гебраними зразками.

Користуючись визначниками та кольоровими таблицями, визначити видову належність запропонованих видів культурних рослин. Записати їх систематичне положення.

Завдання 3. Визначення овочевих рослин за насінням.

Роздивитися суміш насіння овочів та ознайомитися з їх морфологічними ознаками – розміром, вираженістю об’єму, характером поверхні, формою, забарвленням. Насіння висипати на міліметровий папір і роздивлятися під лупою. Розмір визначити у міліметрах. Користуючись ключемі таблицями визначити зразки насіння.

Завдання 4. Описати і замалювати насіння використовуючи наступну форму:

Вид Розмір, мм Вираженість об’єму Форма Поверхня Забарвлення Малюнок насіння
             

 


Лабораторна робота №3

Синантропні рослини

Матеріали та обладнання: гербарій синантропних рослин, таблиці.Хід роботи:

Завдання 1. Користуючись гербарієм та спеціальною літературою, вивчити і записати класифікацію синантропних рослин. Дати визначення термінів „синантропна флора”, „аборигенна флора”, „адвентивна флора”, „апофіти”, „еуапофіти”, „геміапофіти”, „археофіти”, „кенофіти”.

Завдання 2. Користуючись спеціальною літературою, вивчити особливості розподілу синантропних видів в ботаніко-географічних районах України. Записати основні тенденції змін у синантропній флорі з півночі на південь.

Завдання 3. Користуючись гербарієм та спеціальною літературою, охарактеризувати найбільш розповсюджені інвазивні рослини Миколаївської області.

Отримані дані записати у таблицю за наступним прикладом :

Назва виду Походження, належність до певної фракції флори Ареал Біоекологічні особливості Господарча значущість видів
Хвощ польовий   евапофіт Голарктичний; сплошний Багаторічник, китицекоревий, геліофіт, гігромезофіт, гідрохор Лікарський, отруйний, красильний

 

Література:

Протопопова В.В. Синантропна флора України. – К.: Наук.дкмка, 1991. – 204 с.

 


Лабораторна робота №4

Класифікація бур’янових рослин

Матеріали та обладнання: гербарій бурянових рослин, колекція рослин бур’янів, таблиці.

Хід роботи:

Завдання 1. Записати біологічну класифікацію бур’янів з вказанням представників окремих груп.

Завдання 2. Користуючись гербарієм та спеціальною літературою, охарактеризувати найбільш розповсюджені злістні та карантинні бур’яни. Вказати: назву рослини, біологічну групу, основні райони його розповсюдження, засорювані культури; відмітити характерні морфологічні ознаки та способи розповсюдження, строки збереження схожості насіння та вегетативних зачатків, отруйність або шкідливість.Завдання 3. Користуючись спеціальною літературою, коротко сформулювати основні агротехнічні, хімічні та біологічні мері боротьби з бур’янами.

Завдання 4. Отримані дані записати в зошит за наступною формою:

Біологічна група Вид Родина Місце-зростання Засорювані культури Морфо- логічні ознаки Біоло-гічні особ-ливості Засоби боротьби
               

 


 

Лабораторна робота № 51
Сейчас читают про: