double arrow

Луганский государственный медицинский

Рр.

План

1. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ – християнсько-демократична республіка.

2. Козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст.

3. Українська національна революція під керівництвом Б.Хмельницького. Утворення незалежної української держави.

4. Адміністративний устрій, система влади, соціально-економічна і зовнішня політика “Війська Запорізького”.

Література: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,32.

Головні поняття та категорії

Козак, реєстр, гетьман, старшина, республіка, Запорізька Січ, Рада, клейноди, курінь, паланка, національно-визвольна війна, революція, Зборівський договір, Гетьманщина, Білоцерківський договір, Переяславська рада, Березневі статті.

Запитання і завдання

1. Назвати причини та передумови виникнення козацтва.

2. Дайте коротку характеристику відомих Вам концепцій щодо джерел формування козацтва.

3. Проаналізуйте основні етапи політичного становлення українського козацтва.

4. Що нового внесло козацтво у формування політичної самосвідомості народу?

5. Хто був засновником Запорізької Січі?

6. З якою метою і коли було створено реєстрове козацтво?

7. Проаналізувати характер, рушійні сили та особливості селянсько-козацьких повстань кінця ХVІ – першої половини ХVІІ століть. Записати їх у хронологічній послідовності.

8. Назвіть які були козацькі звичаї, побут, козацький устрій.

9. Чому Запорізьку Січ називають “християнською козацькою республікою”?

10. Чи можна вважати Запорізьку Січ державним формуванням? Обґрунтувати відповідь.

11. Якими були причини, мета, характер, рушійні сили української визвольної війни 1648-1657 рр.

12. Чому деякі історики називають події середини третьої чверті ХVІІ століття українською національною революцією?

13. Які битви періоду визвольних змагань для козаків були переможними, а у яких вони зазнали поразки?

14. Перемір’я під Замостям 1648 р. – продуманий крок чи фатальна політика Б.Хмельницького?

15. Порівняйте зміст Зборівського і Білоцерківського договорів. Покажіть їх значення в становленні української державності.

16. Охарактеризувати особливості зародження і розвитку української козацької держави, її суспільний та державний лад.

17. Яке значення та наслідки для України мала Переяславська угода й московські Березневі статті 1654 р.?

Тема 3: Гетьманщина. Ліквідація української державності наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ століттях (2 год.)

План

1. Україна в часи Руїни. Криза козацької державності.

2. Соціально-економічний та політичний розвиток українських земель в період Гетьманщини.

3. Ліквідація Гетьманщини: причини та наслідки.

4. Конституція П.Орлика та її значення.

Література: №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27.

Головні поняття та категорії

Руїна, Лівобережна Україна, Правобережна України. Гетьманщина, Андрусівський договір, Глухівські статті, Бахчисарайський договір, “Трактат про вічний мир”, Коломацькі статті, Північна війна, Малоросійська колегія, “Права, по которым судится малороссийский народ”; Коліївщина, гайдамаки, Слобідська губернія, інкорпорація, автономія, секуляризація.

Запитання і завдання

1. Чому Козацьку державу називали Гетьманщиною?

2. Які гетьмани були на Правобережжі, Лівобережжі?

3. Дати характеристику діяльності гетьманів періоду Руїни.

4. Яке значення для українських земель мав Андрусівський мирний договір?

5. Проаналізувати зміст Гадяцької угоди.

6. Охарактеризувати особливості внутрішньої та зовнішньої політики Гетьманату за правління І.Мазепи.

7. Гетьман І.Мазепа – борець за українську державність чи зрадник?

8. Якими були найважливіші положення Конституції П.Орлика. Які елементи демократичного устрою передбачені у цій Конституції?

9. В чому полягає наступ російського уряду на автономні права Гетьманщини ХVІІІ століття?

10. Які органи управління були запроваджені на українських землях російським урядом?

11. Як український народ боровся з гнобителями?

12. Що означають ці дати в історії України: 1621, 1648, 1654, 1659, 1709, 1775рр.?

13. Показати поступове знищення української автономії царатом у процесі підписання серії договорів між гетьманами України і царським урядом. Скласти таблицю.

14. Скласти порівняльну таблицю соціально-економічного розвитку Правобережної та Лівобережної України у ХVІІІ столітті.

15. Чому і як було остаточно знищене Гетьманство?

16. Яке значення мала Гетьманська держава?

17. В межах яких областей сучасної України існувала Слобідська Україна?

18. На які адміністративні одиниці поділялася територія України протягом ХVІІІ століття?

19. Охарактеризувати звід законів “Права, по которым судится малороссийский народ».

Тема 4: Українське національне відродження

в ХІХ – на початку ХХ століть (4 год.)

План 1 заняття

1. Форми і напрямки національно-визвольної боротьби українського народу в ХІХ столітті.

2. Соціально економічний та політичний розвиток України на початку ХХ століття.

3. Національний рух в українських землях на початку ХХ століття.

4. Національно-визвольний рух в роки першої світової війни.

Література: №№ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30.

Головні поняття та категорії

Національний рух, відродження, громадський рух, народники, масонство, ліберали, декабристи, соціал-демократи, буржуазні реформи, суспільно-політичний рух, політичні партії, “Січові стрільці”, Столипінська реформа, “Руська трійця”, Кирило-Мефодіївське товариство, Державна дума.

Запитання і завдання

1. За яких обставин і які українські землі опинилися у складі Російської та Австро-Угорської імперій?

2. Дати порівняльну характеристику становищу українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій.

3. Сформулювати головні причини національного відродження в Україні у ХІХ столітті.

4. Які етапи можна виділити в українському національному русі у ХІХ столітті?

5. Що сприяло політизації національного руху в Україні в середині ХІХ століття?

6. Проаналізувати особливості процесу національного відродження на західноукраїнських землях.

7. Назвати основні причини скасування кріпацтва.

8. Яку роль у пробудженні української національної свідомості відіграло товариство “Руська трійця”?

9. Яке місце і роль у національно-визвольному русі України мало Кирило-Мефодіївське товариство?

10. Чому реформи 60-70-х років називають “буржуазними”?

11. Які суспільно-політичні явища та тенденції з’явились у ході революції 1905-1906 рр. і як вони вплинули на розвиток України?

12. Чому аграрна реформа Столипіна найбільших успіхів мала в Україні і які зміни у соціально-економічному житті України вона зумовила?

13. В чому трагедія Першої світової війни для України?

14. Хто такі “Січові стрільці”?

15. Що спільного і відмінного мали перші національні політичні партії України?

16. Заповнити таблицю “Політичні партії України кінця ХІХ- на початку ХХ століть”

№№ Назва партії Рік створення Засновники Програмні положення
         

17. Охарактеризувати: декабристський рух в Україні, народницький, масонський, робітничий.

18. Назвіть головні риси капіталізму в Україні та його особливості.

Тема 4: Українське національне відродження

в ХІХ – на початку ХХ століть (4 год.)

План 2 заняття

1. Доба Центральної ради.

2. Держава П.Скоропадського.

3. Директорія. Відродження УНР. Утворення ЗУНР.

4. Причини краху національно-державного будівництва в Україні.

Література: 2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,32.

Головні поняття та категорії

Національно-демократична революція, Центральна Рада, Гетьманат, Директорія, УНР, ЗУНР, націоналізм, соціалізм, самостійність, громадянська війна, отаманщина, політика “воєнного комунізму”, Тимчасовий уряд.

Запитання і завдання

1. Розкрийте наслідки Лютневої революції 1917 р. в Росії для України?

2. За яких обставин і з якою метою було створено Українську Центральну Раду?

3. доведіть, що події 1917 р. в Україні мали характер національно-демократичної революції.

4. Порівняйте І, ІІ, ІІІ, ІV Універсали УНР і зробіть висновок щодо наростання державотворчих процесів в Україні.

5. В чому суть конфлікту між УНР і Раднаркомом?

6. Які історичні уроки діяльності УНР є вагомими для українського державотворення?

7. Дати узагальнюючу характеристику української держави П.Скоропадського.

8. Обґрунтуйте державотворчі плани гетьмана Л.Скоропадського?

9. Дайте порівняльну характеристику діяльності Української держави (Гетьманату) та УНР.

10. Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику Директорії.

11. Скласти порівняльну характеристику політичної діяльності В.Винниченка і С.Петлюри.

12. За яких обставин було проголошено Західноукраїнську народну республіку (ЗУНР)?

13. Коли було проголошено Акт Злуки між УНР і ЗУНР? Чи було це об’єднання життєздатним?

14. Охарактеризувати ставлення українського народу до політики “воєнного комунізму”.

15. Які фактори сприяли встановленню радянської влади в Україні?

16. Що спільного і що відмінного між махновцями і запорізькими козаками?

17. В чому полягали причини поразки та уроки Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.?

18. Скласти таблицю: “Зміни політичної влади на Україні протягом 1917-1920 рр.”.

Тема 5: державне будівництво в україні в радянський період 1921-1990 рр. (6 год.)

План 1 заняття

1. Державно-національне будівництво в 20-х роках. Утворення СРСР.

2. Соціально-економічна політика 20-30-х рр. Українізація.

3. Формування тоталітарного режиму. Політичні процеси та репресії в Україні в 30-х роках.

4. Західноукраїнські землі в 20-30-х роках.

Література: 2,3,9,10,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,31,32.

Головні поняття та категорії

Радянська влада, нова економічна політика, українізація, коренізація, індустріалізація, колективізація, тоталітаризм, адміністративно-командна система, репресії, голодомор, Радянський Союз, депортація.

Запитання і завдання

1. Визначити головні етапи і чинники становлення української радянської державності.

2. На яких засадах у 20-тих роках формувався політичний устрій УСРР. Які політичні наслідки входження України до СРСР?

3. Чи можна назвати зовнішньополітичну діяльність УСРР на початку 20-х рр. політикою незалежної держави?

4. Чи була альтернатива утворенню СРСР? Чи могла УСРР існувати самостійно?

5. Охарактеризувати причини введення НЕПу, його зміст і результати.

6. Заповнити порівняльну таблицю: “НЕП – “воєнний комунізм”.

Галузі господарства Основні заходи Результати
“воєнний комунізм” НЕП “воєнний комунізм” НЕП
         

7. Охарактеризувати причини українізації, її суть і наслідки.

8. Чи тотожні поняття “коренізація” та “українізація”? Якщо ні, то чому?

9. У чому головна суть “великого перелому” кінця 20-х років?

10. Яке місце відводилося Україні у плані індустріалізації СРСР?

11. Чому наслідки індустріалізації вважаються суперечливими і неоднозначними?

12. Які соціально-політичні наслідки для України мали форсована індустріалізація і насильницька колективізація?

13. Охарактеризувати причини і наслідки голодомору в Україні.

14. Які ознаки свідчили про утвердження та зміцнення тоталітаризму в Україні у 20-30-х рр.?

15. Що Ви знаєте про політичні репресії щодо української інтелігенції в 20-30-ті роки?

16. Чому добу 20-30-з років ХХ ст. називають “розстріляне відродження”?

17. Заповнити таблицю “Порівняльна характеристика становища українського населення у Польщі, Румунії та Чехословаччини:

Сфера Польща Румунія Чехословаччина
Економічна Політична Культурна      

18. Охарактеризувати національно-визвольний рух в західноукраїнських землях у 20-30-ті роки.

Тема 5: державне будівництво в україні в радянський період 1921-1990 рр. (6 год.)

План 2 заняття

1. Україна в роки другої світової війни та Великої Вітчизняної. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР.

2. Рух опору фашистської окупації. Збройна боротьба ОУН-УПА 1941-1944 рр. Звільнення України від окупації та її внесок в перемогу.

3. Україна в роки повоєнної відбудови і подальшого розвитку (1946-1953 рр.)

4. Хрущовська “відлига” (1946-1964 рр.).

Література: 2,3,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,32.

Головні поняття та категорії

Друга світова війна, радянсько-німецький договір про ненапад, “система колективної безпеки в Європі”, окупація, опір, ОУН, УПА, партизани, визволення, агресія, колабораціонізм, возз’єднання, інкорпорація, антигітлерівська коаліція, операція “Вісла”, відбудова, “радянізація”, десталінізація, лібералізація, відлига, депортація, культ особи.

Запитання і завдання

1. Які плани щодо України виношувала фашистська Німеччина напередодні другої світової війни

2. Як назвати процес, завдяки якому західноукраїнські землі опинились у складі УРСР: анексія, возз’єднання чи інкорпорація?

3. Дати визначення терміну “колабораціонізм”.

4. Охарактеризувати сучасну оцінку Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною та таємного протоколу до нього.

5. Які наслідки мала “радянізація” західноукраїнських земель?

6. Яку політику здійснював німецький окупаційний режим?

7. Які фактори сприяли розвитку радянського партизанського руху?

8. Проти кого і за що боролася Українська повстанська армія (УПА).

9. У чому полягала різниця у поглядах на шляхи здобуття Україною незалежності між прихильниками С.Бендери і А.Мельника?

10. Назвати головні битви у ході визволення України від нацистів та їх союзників. Яка з битва поклала початок визволення України?

11. Коли відбулося визволення м. Маріуполя? Донецька?

12. Якими були наслідки Другої світової війни для України?

13. Підготувати повідомлення: “Депортація Кримськотатарського населення у травні 1944 р.: причини і наслідки”.

14. Що Вам відомо про операцію “Вісла”?

15. Чим відрізнялася відбудова господарства України від відбудовчих процесів у західних країнах? Які особливості відбудови економіки України?

16. Як участь України у здійсненні хрущовських “надпрограм” позначилась на економічному розвитку республіки?

17. У чому переваги нової системи управління народним господарством і в чому її недоліки?

18. У чому суть процесу десталінізації?

19. Чи є лінія розмежування між культом особи і авторитетом політичного лідера?

20. Охарактеризувати позитивні і негативні зміни у суспільно-політичному житті періоду хрущовської “відлиги”. Які з них переважали?

21. Висвітлити характер здійснення реформ М.Хрущова в Україні.

22. Який вплив мала хрущовська “відлига” на національно-культурне пробудження в Україні?

Тема 5: державне будівництво в україні в радянський період 1921-1990 рр. (6 год.)

План 3 заняття

1. Наростання кризи тоталітарного ладу. Дисидентський рух (1965-1985 рр.).

2. Україна в умовах перебудови в СРСР. Головні чинники, етапи, наслідки для України (квітень 1985 – серпень 1991 рр.).

3. Суверенізація УРСР. Народження незалежної України.

Література: 2,3,9,10,11,12,13,14,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,32.

Головні поняття та категорії

Неосталінізм, дисидентський рух, застійні явища, перебудова, відродження, незалежна держава, Конституція 1977, економічна реформа, бюрократія, демократія, права людини, правова держава, економічна реформа, економічні методи управління, неформальна організація, РУХ, багатопартійність, гласність, плюралізм, альтернатива.

Запитання і завдання

1. Як виник дисидентський рух в Україні? Яку мету переслідували його учасники?

2. У чому полягає суть економічної реформи 1965 р. Чому ця реформа не досягла успіху?

3. У чому суть політико-ідеологічної кризи системи, що поглибилося в 1965-1985рр. в СРСР? Особливості періоду застою в Україні.

4. Чим була зумовлена поява нової Конституції СРСР та Конституції УРСР? Що нового було у них?

5. Чи можна назвати процеси 1965-1985 рр. у суспільно-політичному житті України суперечливими? Якщо так, то чим це зумовлено, у чому виявилась ця суперечливість і які мала наслідки?

6. Порівняти діяльність політичних лідерів П.Шелеста і В.Щербицького.

7. Дати визначення терміну “політико-ідеологічна криза”.

8. У чому полягає суть бюрократії? Які її функції?

9. Які уроки суспільно-політичного розвитку СРСР та УРСР варто враховувати сьогодні при визначенні стратегії і тактики незалежної України?

10. Складіть таблицю “Здобутки і втрати перебудови”.

11. Які особливості становлення багатопартійної системи в Україні? Охарактеризувати сильні та слабкі сторони багатопартійності в Україні?

12. Заповнити таблицю: “Багатопартійність в Україні”:

№№ п/п Назва Рік створення Соціальна база Лідери

13. Охарактеризувати головні політичні чинники, що зумовили застій економічного, суспільного і політичного життя в СРСР. Якими були особливості періоду застою в Україні?

14. Як ви вважаєте, чому економіка України розвивалася екстенсивним шляхом?

15. Чим була зумовлена спроба реформувати суспільство СРСР шляхом перебудови?

16. Що таке “дисидентство”? Які напрямки українського дисидентства Ви знаєте?

17. Чим відрізняється дисидентський рух 70-х від опозиційного руху 60-х років?

18. Охарактеризуйте дисидентський рух в Україні та в Росії? Які його спільні та слабкі сторони?

19. Що спільного і відмінного в програмах політичних партій в Україні? Чому партії називають “правими” і “лівими”?

20. Хто з учасників національно-визвольного руху 70-80-х років очолив Українську Гельсінську групу?

21. Пояснити: поява на політичній карті світу незалежної України – це історична закономірність чи випадковість?

22. Дати характеристику ставлення українського народу до факту здобуття Української незалежності. Які регіональні відмінності цього ставлення? Чим вони зумовлені?

23. Яку роль у процесі здобуття Україною незалежності відіграв Народний Рух України та інші політичні об’єднання громадян?

24. Яке значення має прийняття Декларації про державний суверенітет України?

25. Які фактори сприяли утворенню незалежної України?

26. Які проблеми в економіці успадкувала наша республіка з СРСР?

Тема 6: УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА

План

1. Успіхи і труднощі державотворення в Україні. Формування політичної системи. Конституційний процес.

2. Соціально-економічний розвиток України. Шляхи, труднощі, успіхи. Основні напрямки етнополітики. Шляхи духовного відродження.

3. Зовнішньополітична діяльність України. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України.

Література: 2,3,10,11,12,13,14,17,20,21,22,23,32

Головні поняття та категорії

Національне відродження, референдум, Верховна Рада, президент, СНД, альтернатива, етнополітика, ринкова економіка, приватна власність, перехідний період, лібералізація економіки, приватизація, демонополізація, інфляція.

Запитання і завдання

1. Як ви вважаєте, в основі національно-державного відродження українського народу лежать об’єктивні чи суб’єктивні чинники?

2. Чому незалежність Україні у серпні 1991 р. вдалося здобути мирними засобами? Проаналізувати внутрішні та зовнішні умови, що сприяли цьому.

3. Чим відрізняється командна економіка від ринкової?

4. Чим пояснити виникнення економічної кризи на початковому етапі переходу до ринкової економіки?

5. Чому за перше десятиріччя незалежності української держави не вдалося виправити складне економічне становище в країні?

6. Який політичний режим, форму правління, державний устрій обрала після проголошення незалежності Україна?

7. У чому полягає суть перехідного періоду в економічній сфері? Чому Україна пішла шляхом “шокової терапії”? Чи була їй альтернатива?

8. Які “плюси” і мінуси” приватної власності? Як ця власність впливала на економічний, політичний, культурний розвиток та людські стосунки в суспільстві?

9. Які основні тенденції та проблеми розвитку економіки незалежної України?

10. Внаслідок яких економічних процесів виникає безробіття? Як воно впливає на розвиток суспільства, економіки, сім’ї?

11. Які атрибути незалежної держави має Україна? Чому виникали труднощі з їх утвердженням?

12. Чому питання державної мови в Україні стало одним з найгостріших?

13. Що зумовило довготривалість конституційного процесу в Україні?

14. Що таке конституційний процес? Які його складові?

15. Чим характеризується сучасна демографічна ситуація?

16. Чи існує проблема етнічних меншинств в Україні? У чому її суть?

17. Чим пояснити своєрідне “релігійне відродження”?

18. Які характерні риси та особливості сучасного розвитку релігії?

19. Чим зумовлені міжцерковні конфлікти в сучасній Україні? Як вони впливають на державний розвиток у суспільстві?

20. Порівняти сучасний процес духовного відродження з відродженням у 20-30-х роках. Які процеси, тенденції, риси є спільними, які відмінними?

21. Які тенденції у розвитку сучасного українського мистецтва вам імпонують, а які викликають тривогу?

22. Назвати основні принципи і завдання внутрішньої та зовнішньої політики України.

23. На яких принципах ґрунтується зовнішня політика України? Які нові акценти з’явились?

24. Посилює чи послаблює державний суверенітет України фінансова допомога Міжнародного валютного фонду (МВФ)?

25. Яка роль України на міжнародній арені?

Рекомендована література

(підручники і навчальні посібники)

1. Аркас М.М. Історія України-Русі. –К.: Вища шк., 1991. –456 с.

2. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. –К.: Академія, (Альма-матер), 2001. –656 с.

3. Бойко О.Д. Історія України (запитання і відповіді). –К.: Академія, 1997. –320 с.

4. Борисенко В.Д. Курс української історії. –К., 1997.

5. Грушевський М. Історія України-Русі, в 11 т. –К., 1991-1999.

6. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. –К., 1991.

7. Грушевський М. Ілюстрована історія України. –К.: Наук. думка, 1992. –544 с.

8. Дорошенко Д. Нарис історії України. Т. 1-2. –К., 1991.

9. Грабовський, С.Ставрояні, Шкляр Л. Нариси історії українського державотворення. –К., 1995. –601 с.

10. Історія України: Курс лекцій у двох книгах. –К, 1992.

11. Історія України / Керівн. Ю.Зайцев. –Львів: Світ, 1996. –488 с.

12. Історія України / Керівн. Смолій В.А. –К.: Альтернатива, 1997. –419 с.

13. Історія України: нове бачення. –К.: 2000.

14. Історія України: Навч. посіб. для студентів не історичних спец. –Донецьк, 1999.

15. Крип’якевич І. Історія України. –Львів, 1992.

16. Курс лекций по истории Украины. –Донецк, 1994.

17. Новітня історія України (1900-2000): Підручник. –К., 2000.

18. Рибалка І. Історія України. Т. 1-2. –К., 1995.

19. Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1-2. -К., 1995.

20. Субтельний О. Україна. Історія. –К., 1993.

21. Україна в ХХ ст-ті (1900-2000): Зб. Докум. і матер.). –К., 2000.

22. Історія України. Документи, Матеріали, Посібник. –К., 2001.

23. Верстюк В.Ф., Дзюба М. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. –К., 1995.

24. Підкова І.З., Шуст Р.М. Довідник з історії України. Т. 1-3. –К., 1993-1995.

25. Малий словник історії України. –К., 1997.

26. Короткий довідник з історії України. –К., 1994.

27. Мироненко О.М., Римаренко Ю.І. Українське державотворення: Словник-довідник. –К., 1997.

28. Голубицький В. Запорозьке козацтво. –К., 1994.

29. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. Т. 1-3. –К., 1990.

30. Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. –К., 1999.

31. Минуле України: відновленні сторінки. –К., 1991.

32. Семененко В.И., Радченко Л.А. История Украины. –Х., 1999.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями: