double arrow

Правознавство

Рекомендована література

1. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования.- М.: Просвещение, 1990.-144с.

2.Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України. Історія. Теорія. - К.:Либідь, 1998.-560с.

3.Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: Модульне навчання: Навчальний посібник.-К.: ІСДО, 1993. - 220 с.

4..Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання.- К., 1998.- 204 с.

5.Бондар В.1. Модульно-рейтингова технологія навчальної дисципліни (на матеріалі дидактики): Навчальний посібник. - К.: НПУ ім.. М. Драгоманова, 1999. - 49с.

6. Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект: Навчальний посібник. - К., 1996. - 66 с.

7. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. –К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

8. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. За заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського.- К.: ФОРУМ, 2003. – 950 с.

9. Вища освіта України і Болонський процесс: Навчальний посібник/ За ред. В.Г.Кременя. Авт. Кол.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с

10. Вовк Л.П. та ін. Українсько-англійський словник навчально-педагогічних понять та термінів: методичний посібник. - К.: Український Центр духовної культури, 2005.- 168 с.

11. Галузинський В.М., Євтух М.Б. основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.:ІНТЕЛ, 1995. – 166 с.

12. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

13. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посіб. для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів // І.А.Зязюн, Г.М.Сагач. – К.: Укр.-фін. Ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

14. Інновації у вищій освіті (за матеріалами регіональних нарад): Збірник доповідей. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. – 68 с.

15. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели (Анализ зарубежного опыта. – М.: Наука, 1997. – 142 с.

16. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К.: Школяр. – 1997. – 149 с.

17. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.

18. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Наіч. Посіб. – К.: Знання,2005. – 486 с.

19. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авт.кол.: В.Литвин (кер), В.Андрущенко, А.Гуржій та ін. – К.: Навч. книга, 2004, Кн. 3: Модернізація освіти. – 2004. – 943 с.

20. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вид. “Віпол”, 2000. – 636 с.

21. Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. – К.: Освіта України, 2005. – 319 с.

22. Нісімчук А.С, Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. пос. – К.: Видавничий центр “Просвіта”; Пошуково-видавниче агенство “Книга пам’яті України”, 2000. – 368 с.

23. Освітні технології: Навч.-метод. посіб./ О.М.Пехота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг.ред. О.М.Пехоти.-К.: А.С.К., 2001._ 256с.

24. Основи педагогіки вищої школи. Навч.-методичний комплекс для аспірантів і магістрів /Укладачі: Л.Вовк, О.Падалка, Р.Семерникова. – К.,2005. – 59 с.

25. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За ред. З.Н.Курлянд. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

26. Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник. – Полтава: ПОІПОПП, 1999. -376 с.

27. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навч. посіб./ О.М.Пєхота, В.Д.Будак, А.М.Старєва, К.Ф.Нор, В.І.Шуляр, І.М.Михайлицька, за ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.

28. Подымова Л.С. Введение в инновационную педагогику: Учебное пособие. – Курск: КГПУ, 1994. – 120 с.

29. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

30. Степко М.Ф., Клименко Б.В., Товажнянський. Л.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя: Монографія. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – 112 с.

31. Фібула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006. – 352 с.

32. Шапран О.І. Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умвах навчально-науково-педагогічних комплексів. –Пр.-Хм.: С.В.Карпук, 2007. – 370 с.

33. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.

34. Якиманская И.С. Технология личностно ориентированого обучения. – М.: Сентябрь, 2000. – 176 с.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: