double arrow

Распад СССР и правовое оформление государственного суверенитета РБ

Обществ.-полит и дух жизнь Беларуси(1945-1985).

У пасляваенныя гады ў СССР і БССР захоўвалася паліт. сітэма, якая склалася ў 20-30 гг. і была замацавна ў Канстытуцыі СССР 1936 г. і Канстытуцыі БССР 1937 г. Дэкларуючы на словах дэмакратычныя свабоды, палітычны рэжым па сутнасці сваёй заставаўся таталітарным.

У пасляваенныя гады на Б. прыйшла новая хваля рэпрэсій – чарговыя арышты, дэпартацыя людзей на спецпасяленне і ссылку, абмежавнні на некаторыя віды дзейнасці і г.д. Рэпрэсіі праводзіліся з часу вызвалення рэспублікі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў да 1952 г. Зазначым, што галоўны ўдар быў накіраваны супраць інтэлігенцыі, таму што менавіта ў яе асяроддзі нараджаліся ідэі абнаўлення. Пачалася барацьба з т.зв. касмапалітызмам, нізкапаклонствам перад Захадам.

Смерць І. В. Сталіна (5 сакавіка 1953 г.) падштурхнула даўно наспеўшы працэс абнаўлення грамадства. Ён закрануў усе сферы жыцця – паліт., эк., сац., духоўную. «Хрушчоўская адліга», ХХ з'езд КПСС /1956 г./ з яго выкрываннямі культу асобы выклікалі глыбокія змены ў грамадска-палітычнай свядомасці.

Пасля ХХ з'езд КПСС на Беларусі пачалася рэабілітацыя ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Але ў свядомасці многіх людзей ідэалогія сталіншчыны яшчэ засталася на доўгія гады.

У другой палове 50-х гг. былі пашыраны правы саюзных рэспублік.

Шмат блытаніны ўнесла рэарганізацыя партыйных і савецкіх органаў па гаспадарчаму прынцыпу. У выніку была скарочана колькасть сельскіх раёнаў, ствараліся калгасна – саўгасныя ўпраўленні.

Кастрычніцкі /1964 г./ пленум ЦК КПСС абраў першым сакратаром партыі Л.І. Брэжнева. Пры ім партыя ўмацоўвала сябе як вядучае звяно адміністратыўна – каманднай сістэмы. Рэальная паўната ўлады знаходзілася ў руках партыйных органаў. Так, апарат ЦК КПБ рыхтаваў пректы важнейшых рашэнняў у рэспубліцы, аналізаваў і кантраляваў дзейнасць важнэйшіх дзяржаўных органаў, падбіраў і празначаў кадры для работы ў іх.

Першым сакратаром ЦК КПБ з 1965 па 1980 гг. з'яўляўся П.М. Машэраў.

Пэўную ролю ў палітычнай структуры і жыцці грамадства адыгралі прафсаюзы і камсамол. Колькасць членаў прафсаюзаў узрасла.

Адміністратыўныя метады кіравання не спрыялі дынамічнаму развіццю грамдства. Пачатак пошукаў выхаду з такога становішча быў зроблены пасля лістападаўскага (1982г.) пленума ЦК КПСС, які выбраў Ю.У. Андропава генеральным сакратаром ЦК КПСС. Аднак пасля смерці Андропова ў лютым 1964 г. на пасаду генеральнага сакратара ЦК КПСС быў абраны К.У. Чарненка, які стаў звяртаць дзейнасць партыі і савецкіх органаў улады да часоў Л. Брэжнева. Гэтыя змены палітыкі на саюзным узроўні адлюстроўваліся і ў Беларусі.Такім чынам, грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў другой палове 50-х першай палове 80-х гг. было неадназначным і супярэчным. У сярэдзіне 80-х усё вастрэй адчувалася неабходнасць пераадоляння негатыўных з'яў, маральнага ачышчэння і абнаўлення грамдства.

8 снежня 1991 г. у Белавежскай пушчы кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны ігнаруючы волю сваіх народаў, якая была выказана на агульнасаюзным рэферэндуме 17 сакавіка 1991 г., ліквідавалі дагавор 1922 г. аб утварэнні СССР і тым самым разбурылі вялікую і магутную дзяржаву. Гэты дзяржаўны пераварот быў здзейснены са згоды прэзідэнта СССР М. Гарбачова. На руінах СССР утварылася Садружнасць Незалежных Дзяржаў.

Абвяшчэнне незалежнасці Б. Яшчэ да распаду СССР 27 ліпеня 1990 г. сесія Вярхоўнага Савета БССР прыняла Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце БССР. Было абвешчана вяршэпства на тэр-ыі рэспублікі Канстытуцыі БССР і яе законаў. Гэтым быў пакладзены пачатак шляху да дзяржаўнага суверэнітэту.

Дзяржаўны пераварот у Маскве ў жніўні 1991 г. узмацніў цэнтрабежныя тэндэнцыі. Нечарговая сесія Вярхоўнага Савета БССР у жніўні гэтага года прыняла пастанову аб забеспячэнні паліт. і эк. самастойнасці БССР У гісторыі Б. пачаўся новы этап - этап незалежнай дзяржавы.

Адбылася замена назвы рэспублікі і дзяржаўнай сімволікі. БССР - «Рэспубліка Беларусь», а ў скарочаных і састаўных назвах - «Беларусь». Дзярж. сімваламі РБ сталі бела-чырвона-белы сцяг і герб «Пагоня».

Пасля абвяшчэння незалежнагці Б. пачалася работа па фармір. органаў дзяржаўнага кіравання. Былі створаны Узброеныя Сілы, новая банкаўская сістэма, камітэты па кіранаінню дзярж. 15 сакавіка 1994 г. была прынята Канстытуцыя (Асноўны Закон) РБ. Ёю наша дзяржана абвяіпчалася Прэзідэнцкай рэспублікай.

Першым Прэзідэнтам РБ быў выбраны А. Р. Лукашэнка.

49. поиск становление и реализация соц –экон модели. модель социально-экономического развития РБ как компонент идеологии белорусского гос-ва.
В настоящее время в мире известно несколько типов соц-экон политики государства. Все многообразие данных типов в странах, идущих по капиталистическому пути развития, сводится к трем основным: либеральному, консервативному, социал-демократ. Базовыми чертами либеральной соц-экон политики гос-ва явл: приоритет прав и свобод человека; невмешательство или незначительное вмешательство государства в экономику; минимальный пакет социальных программ государства; поощрение деятельности негосударственных организаций социального обеспечения и социальной защиты (фондов, организаций, страховых кампаний). Образцом либеральной модели являются США. Основные положения консервативной социально-экономической модели включают: умеренное, дозированное вмешательство государства в социальную сферу; регулирование рынка труда; активную и динамичную политику доходов; расширение сферы действия трудового права. Данная модель характерна для Великобритании.Особенностями социал-демократической социально-экономической модели являются: высокая доля государственного сектора, в котором преобладают объекты социального назначения; финансирование из средств госбюджета социальной сферы; регулирование уровня безработицы, забота о трудоустройстве; функционирование высококачественных и общедоступных систем образования и здравоохранения. Эта модель получила распространение в скандинавских странах: Швеции, Дании, Норвегии.Сущ также соц ориентированная модель, которая сочетает в себе черты рыночной экономики и активную роль гос-ва. Для такой модели характерны высокая доля гос сектора в экономике, широкая соц поддержка населения. Противоположностью рыночным моделям является социалистическая социально-экономическая политика, проводившаяся в СССР, Кубе, КНР времен Мао Цзэдуна, Северной Корее. К особенностям данной модели относятся: унификация форм собственности; монополия государства в социально-экономической сфере; административно-командные методы управления экономикой; игнорирование негосударственных организаций и частной инициативы.Каждая страна формирует собственную модель социально- экономического развития, которая соответствует ее историческим, политическим, географическим, культурным и др. особенностям. Белорусская модель соц-экон развития представляет собой соц ориент многоукладную рыночную экономику. Она сохраняет в себе традиционные принципы функционирования рыночной экономики и такие характерные для белорусского народа черты, как гос патернализм, коллективизм. Данная модель учитывает ресурсный потенциал страны, а также геополитические, экологические, социальные, демографические особенности республики. Впервые характерные черты белорусской модели социально-экономического развития были выделены Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко:1. Сильная и эффективная гос власть как важнейшее условие успешного управления страной, обеспечения экон безопасности гос-ва и граждан. Гос власть призвана: не допускать нарушения норм и правил поведения на рынке; определять условия эффективного хозяйствования и темпы экономического роста; поддерживать оптимальную структуру производства, равномерное социально-экономическое развитие регионов; предотвращать криминализацию производства и чрезмерное расслоение общества.2. Равноправное функционирование всех форм собственности. Соотношение государственного и частного сектора должны определяться с учетом национальных интересов.3. Приватизация как средство привлечения заинтересованного инвестора. Для белорусской модели приватизации приемлемы лишь те инвесторы, которые связывают с Беларусью долгосрочные и перспективные планы, способны обеспечить развитие экономики страны, взять на себя обязательства по решению проблем трудящихся на принадлежащих им предприятиях. Многовекторность внешнеэкономической политики. Это предполагает взаимовыгодное экономическое сотрудничество со всеми регионами мира, а также развитие интеграционных процессов с Россией и странами СНГ.Базовыми документами, определяющими основные стратегические и тактические цели социально-экономического развития страны являются: «Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.», «Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2015 гг.», «Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг.» и другие программные и прогнозные документы. выделены следующие этапы развития белорусской экономики: 2001-2005 годы – достижение основных экономических параметров 1990 года;2006-2010 годы – завершение формирования условий для возобновления экономического роста, реализации активной структурной политики и повышения уровня жизни народа;2011-2015 годы – заложение основ постиндустриального общества, начало формирования нового технологического базиса производства, переход к информационной конкурентноспособной ресурсосберегающей модели экономики на основе сочетания рыночных механизмов и рычагов государственного управления. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы ставит в качестве главной цели на этот период дальнейший рост уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентноспособности экономики, создания государства, удобного для людей. Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи, как рост реальных денежных доходов населения; благоприятные условия для интеллектуального, профессионального, творческого, трудового, физического совершенствования человека; опережающее развитие сферы услуг; внедрение повышенной системы социальных стандартов; улучшение демографической ситуации в стране; повышение эффективности АПК; расширение взаимовыгодного экономического сотрудничества; инновационную направленность развития экономики и др.В соответствии с Программой социально-экономического развития на 2006-2010 годы, в республике планируется внедрение передовых медицинских технологий и создание научно-практических центров; реструктуризация системы оказания медицинской помощи, включая перераспределение ресурсов со стационарной формы на амбулаторно-поликлиническую, развитие медико-социальной помощи и общей врачебной практики. В целом планируется постепенный переход к страховой медицине с сохранением государственного финансирования широкой сети медицинских учреждений и услуг.

50. Гос программы развития РБ. В 1996 г. 1 Всебелорусское народное собрание утвердило предложенные президентом Осн направления социально-эк. развития РБ на 1996-2000 гг. Целью программы стало построение социально ориентированной рыночной экономики, достижение в 2000 г. уровня 1990 г. по важнейшим эк.показателям(стабидизация,эк рост). приоритетами программы экспорт, жилье, продовольствие. Программа 2001-2005 гг. 1) наращивание экспорта товаров и услуг;2) развитие агропромышл. комплекса и связанных с ним отраслей; 3) активизация инновационной и инвестиционной дея-ти;4) дальнейшее развитие жилищного строительства;5) формирование эффективной системы здравоохранения 2006-2010 1) всесторонне гармоничное развитие человека, формирова­ние эффективной системы здравоохранения;2) инновационное развитие нац. Эк., энер-го- и ресурсосбережение;3) наращивание экспортного потенциала страны;4) развитие агропромышл. комплекса, социальной сферы села;5) развитие малых и средних городов;

6) жилищное строительство. Основной целью социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы является рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Достижение поставленной цели будет осуществляться через реализацию следующих приоритетных направлений: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования;радикальная модернизация всех секторов экономики, создание новых наукоемких и высокотехнологичных производств; стимулирование предпринимательства и деловой инициативы; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли; развитие импортозамещающих производств; устойчивое развитие регионов; строительство качественного и доступного жилья; повышение эффективности агропромышленного комплекса.Осн задачами соц политики гос-ва явл повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе повышения эффт функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и др видов деятельности, относящихся к сфере услуг.Экон политика гос-ва в предстоящем пятилетии будет сосредоточена на эфф и качестве, что кол-но найдет отражение в росте показателей ПТ, рентабельности, доле инвестиций в основной капитал в ВВП, удельном весе отгруженной инновационной продукции, снижении энерго- и материалоемкости и других.

51. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУС. Геополитическая ситуация вокруг Беларуси изменилась с окончанием "холодной войны". Распались СССР, Организация Варшавского Договора (ОВД). С 1991 г. Республика Беларусь — независимое государство. Страна находится в окружении влиятельных на региональном уровне государств со значительным ресурсным, экономическим и военным потенциалом.Республика Беларусь по своему географическому положению находится в центре Европы, а также занимает срединную часть Евразийского континента в целом. При оценке геополитического положения страны важное значение имеет численность населения. Беларусь имеет относительно однородный, благоприятный для стабильного развития национальный состав. Согласно переписи 1999 г. белорусы составляют 81,2 %, русские — 11,4 %, поляки — 3,9 %, украинцы — 2,4 %, евреи — 0,3 % и др.7 По европейским меркам Беларусь можно рассматривать как среднюю по размерам территории и населения страну, сопоставимую с Австрией, Бельгией, Венгрией, Грецией, Португалией. Приоритетными задачами Республики Беларусь являются защита государственного суверенитета и политической независимости, обеспечение территориальной целостности и неприкосновенности границ государства. В геополитическом аспекте Беларусь является страной, находящейся на стратегическом перекрестке; на пересечении транспортных путей "север — юг — запад — восток". К западу от нее находятся страны Центрально-Восточной Европы (Польша, Чешская Республика, Словакия, Венгрия), стремящиеся войти в один из крупнейших формирующихся мировых центров сил — ЕС.Объективная реальность геополитического положения Беларуси сегодня — это ее экономическая и политическая интеграция в СНГ.. Россия — основной экон и торговый партнер Беларуси. Она представляет собой главный рынок сбыта для белорусской пром=сти и с\х и является главным поставщиком необходимых стране энергоресурсов. Беларусь значительно усиливает геополитическое положение России. Она обеспечивает прямой доступ к границам восточноевропейских государств. Беларусь, как транспортный коридор, обеспечивает доступ российского сырья на европейские рынки сбыта.. Для Беларуси, как европейского государства, вхождение в европейское цивилизационное пространство будет означать интеграцию в мировое сообщество. Геополитическое положение Беларуси, ее исторической опыт, культурные традиции, научно-технический, экономический и интеллектуальный потенциал создают благоприятные предпосылки для ее развития в качестве европейского государства, полноценного участника всех европейских процессов.Республике Беларусь важно ориентироваться на активное участие в международных организациях, участие в экономических, социальных, гуманитарных международных проектах. И в этом направлении делаются определенные шаги — Республика Беларусь вступила в Международный валютный фонд и группу Всемирного банка, получила статус наблюдателя во Всемирной торговой организации, возобновила членство во Всемирной организации здравоохранения.Геополитическое положение Беларуси диктует необходимость поддержания и развития экономических, политических, культурных связей не только со странами СНГ и Россией, но и с государствами Центральной и Западной Европы.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: