Архитектукно планировочные решения проектов новых городов и поселков Украины в 20-30гг

Принцип організації районно-планувальних робіт на сучасному етапі

Типологія містобудівних об’єктів

Міста можна об’єднати за типовими ознаками:

За ознаками господарського профілю – промислові, портові, курортні, міста-залізничні вузли, наукові центри, центри нових технологій та ін.

За кількістю населення – малі, середні, великі, крупні, найкрупніші

За адміністративним значенням – за значенням міст у системі населених місць.

У сучасному МБ існують підходи до формування типології міст.Тип під назвою «місто-супутник», ці міста проектуються для вирішення проблем розвитку найкрупніших міст, зон їх впливу і тяжіння. Інший тип місто сад запроваджений Говардом.

Міста поділяються на ті, що зароджуються, розвиваються і перебувають у стані стагнації(занепаду); на оптимальні і не оптимальні; на централізовані і розсерджені. Набуває все більшого розвитку ідея експериментального будівництва, «ідеальних міст» і екополісів, поширюються глобальні концепції «тотальних міст», метромега- і мегаполісів, проектуються надводні, підводні поселення.

Районная планировка представляет собой вид проектных работ, основной целью которых является наиболее рациональное взаимоувязанное размещение на конкретной территории, предпреятий, сел и поселков, транспортных путей, инж. комуник и мест массового отдыха. Проектные работы по районной планировки подразделяются на 2 вида:

- схемы

- проекты

Которые отлич. Последовательностью разработки и степенью детальной проработки.

Основной задачей схем районной планировки является: выявление природных територий,трудовых и экономических ресурсов и возможности размещения на этой территории промышленности, сельскохоз. итд.

Районные планировки таким образом, служат связующим звеном между проектированием предприятия (разработкой конкретного проекта) и проектно-планировачными работами (проектир. размещение предприятия) и обеспечивают переход от решения схем развития к проетно-планировочным решением на месте.

У цей час і розгорнулася дискусія між прибічниками різних поглядів на урбанізацію. Вона велася між, умовно кажучи, урбаністами та неурбаністами щодо концепції соціалістичного розселення. Розпочавшись у Комакадемії, вона швидко вийшла на шпальти преси, у ній взяли участь партійні та державні діячі (А. В. Луначарський, Г. М. Кржижанівський, Н. К. Крупська, М. О. Семашко, М. О. Мілютін та ін). Дискусія була відкрита й для закордонних урбаністів. Хоча вона велася між Л. Сабсович – прибічником великих міст [34] та М. Охитович, який закликав до їх розукрупнення, максимально рівного розселення [35]. Проте ті та інші були на технократичних позиціях. Систему розселення вони трактували, як якусь конструкцію, яку можна спроектувати та впровадити в життя до найдрібніших деталей організації виробництва та побуту. Постанова ЦК ВКП(б) (1930) та резолюція його Пленуму (1931) внесли раціональний елемент у дискусію, проте одночасно перервали розвиток соціально-урбаністичної думки [36]. У підсумку на світ з'явилася концепція соціалістичного розселення та "соціалістичного міста". М. Меєрович і Д. Хмельницький вважають, що визначну роль у цьому відіграли американські та німецькі спеціалісти [37].
Дискусія про соціалістичне розселення фактично підіймала питання про шляхи та засоби реалізації п'ятирічки. Містобудування в цих умовах – лише один із засобів реалізації плану. Головним завданням п'ятирічки було створення важкої промисловості, тобто воєнно-промислового комплексу країни. Це потребувало будівництва нових промислових підприємств, поруч із якими будуть побудовані нові поселення для робітників та їхніх родин. Було визначено й те, яким буде це нове "соціалістичне місто". Тобто як воно буде організоване територіально, які будуть структурні частини, як воно має проектуватися та ін. Що ж являла собою концепція соціалістичного розселення та соцміста? Вона передбачала розміщення нових міст відповідно до структури виробництва (асимільованого військово-промислового комплексу), що стає віднині визначальним при плануванні розселення населення. Його головним завданням стає створення такого адміністративно-територіального устрою, який відповідатиме виробничо-господарським процесам загальнодержавного масштабу, поділ території на господарсько-територіальні одиниці із самодостатнім виробничим циклом, населенням і пролетарським ядром, зоною розміщення населення, сировини, необхідної для виробництва, транспортним забезпеченням та системою розподілу [38].

У ролі пролетарського ядра виступали "соцміста", які будувалися при нових підприємствах. Промисловість при цьому стає єдиним містоутворювальним фактором. "Соцмісто" для робітників та членів їх родин розподіляє засоби для існування, житло, соціальні блага (наприклад, дитсадки), осередки культури. "Соцміста", таким чином, не тільки забезпечують виробництво робітниками, керівництво ними, але й стають центрами виховання нової людини. Недарма друга конференція КП(б)У у квітні 1929 р. відзначила, розглядаючи питання економічного розвитку країни, що у зв'язку із загальним розвитком промисловості Донбасу потрібна значна кількість робітників, тому необхідно забезпечити перехід від будівництва селищ до будівництва промислових міст, пов'язаних шляхами із центрами, прискорення водозабезпечення Донбасу як із технічною метою, так і для комунального обслуговування [39

Восстановительный период народного хозяйства закончился в 1928 г. Был утвержден первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Центральной задачей пятилетнего плана было превращение СССР из страны аграрной в страну индустриальную. Намечалось построить 17 новых городов с населением по 50 — 200 тыс. чел. В этот период создаются проектные институты градостроительного профиля — в Москве Гипрогор и на Украине Гипроград, которые развернули большую работу по составлению генеральных планов новых городов и по районной планировке. В течение 1929—1930 гг. проходили оживленные дискуссии по проблемам расселения. Столкнулись концепции урбанизма и дезурбанизма. Урбанисты считали, что единственно прогрессивной формой расселения является растущий город с высокой плотностью населения. Их идеолог экономист-статистик Л. Сабсович, принимавший участие в составлении первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, считал, что расселение в СССР должно быть решено сетью взаимосвязанных социалистических городов — промышленных, сельскохозяйственных и смешанного профиля с населением 50—80 тыс. чел. каждый. Эти новые рационально построенные города должны были заменить существующую сеть городов по всей стране в течение 10—15 лет. Создание таких городов рассматривалось как обязательное условие построения социалистического общества. В городах намечалось полное обобществление всех форм культурно-бытового обслуживания за счет государства (общественное воспитание детей, расселение взрослых в домах гостиничного типа, где каждый человек получает отдельную комнату, а дом в целом располагает различного рода обслуживающими учреждениями и помещениями для целей общения).

Идеологом дезурбанизма выступил экономист М. Охитович, которого поддерживали некоторые члены ОСА, в том числе М. Гинзбург. Дезурбанисты механически воспринимая справедливую критику капиталистического города Марксом, Энгельсом и Лениным, вообще отрицали города как перспективную форму расселения. Они предлагали создание сети современных разветвленных и технически оснащенных магистралей, вдоль которых располагаются ленты жилых поселений («ни город, ни деревня») и параллельно им полосы промышленности, аграрные комплексы, учреждения науки и культуры. Связи жителей ленточной структуры поселения предполагалось обеспечивать при помощи развитого в техническом отношении общественного и личного транспорта (автомобиль, как считали дезурбанисты, будет иметь каждый человек). Основным типом жилища предполагался индивидуальный домик на одного человека из легких конструкций (в частности, сборных деревянных) со сроком амортизации не более 10 лет. Все культурно-бытовое обслуживание предполагалось только обобществленным, причем отделение детей от родителей для воспитания и образования за счет государства намечалось еще более последовательно, чем у урбанистов.

Острота и сложность в решении проблемы расселения состояла в том, что подобного рода совершенно фантастические идеи разделялись многими архитекторами, рядом работников Госплана СССР и РСФСР.

Дезурбанистские принципы линейного расселения, разработанные М. Гинзбургом и М. Охитовичем, нашли отражение в конкурсе на проект Магнитогорска в 1930 г. М. Барщ, В. Владимиров, Н. Соколов, М. Охитович разработали в 1929 — 1930 гг. проект города, получивший название Магнитогорье, основной планировочной идеей которого было создание восьми функциональных полос вдоль шоссе, на каждом километре которого располагался сектор общественных и культурных учреждений. По идее авторов, жилые пояса соединяют промышленность с центрами сельскохозяйственного производства, что, по их мнению, могло способствовать ликвидации различий между городом и деревней. Близко к подобной структуре решал Магнитогорск в своем проекте И. Леонидов, пытаясь соединить в известной мере обе концепции — урбанизма и дезурбанизма. Схему линейного расселения он обогащает типично урбанистическими элементами - жилыми башнями. Композиция в виде многокилометровой зоны построена на основе четкого ритмического строя геометризованных объемов жилых домов (малоэтажных из дерева и стекла и многоэтажных стеклянных параллелепипедов), размещенных в шахматном порядке среди зелени. Здесь же располагаются ясли, детские сады, площадки для игр, бассейны. Пешеходные мосты перекинуты над скоростными магистралями. Протяженная многокилометровая зона, предназначенная для жизни, отдыха, творческого досуга, должна была соединить два современных индустриальных комплекса — промышленный и сельскохозяйственный. Таким образом, расселение в Магнитогорске трактовалось авторами как линейный город-сад, призванный рационально решать проблемы взаимодействия труда, быта, отдыха и культурного общения людей.
Магнитогорск. Конкурсный проект, 1930 г. И. Леонидов
 

Поточно-функциональная схема планировки города. Н. Милютин. 1930 г.

В 1930 году, уже после выхода постановления «О работе по перестройке быта», Н. Милютин выступил с идеей зонального города. Он справедливо отмечал, что важнейшей проблемой в расселении является прежде всего равномерное размещение производительных сил по всей стране с учетом природных ресурсов и потребностей народного хозяйства. Предложенная им поточно-функциональная система построения города четко разграничивает все функции зонального города, где «наиболее разумно, рационально, целесообразно располагаются и увязываются между собой его основные части: промышленное и сельскохозяйственное производство, транспорт, энергетика, управление, быт, воспитание, учеба» (Милютин Н. Проблемы строительства социалистических городов. Основные вопросы рациональной планировки и строительства населенных мест СССР. М. Л., 1930.). Совершенно очевидна связь с предыдущим этапом поисков его идеи создания жилой зоны, размещенной параллельно производственной, между которыми проходит широкая полоса зелени — не менее 500 м. Все функции зонального города четко разграничены в определенном порядке: 1) территория железнодорожных путей; 2) территория производственных и коммунальных предприятий, складов, станционных сооружений, а также связанных с ними научных и технических учебных заведений; 3) зеленая полоса (защитная зона) с шоссейной магистралью; 4) жилая зона, где в свою очередь, будут расположены: а) полоса учреждений общественного пользования (столовые, диспансеры, помещения горсельсовета и т.п.); б) полоса жилых зданий; в) детская полоса, т. е. ясли, детские сады, интернаты; 5) парковая зона с учреждениями для отдыха, площадками для физкультуры, водными бассейнами и т. п.; 6) зона садовых и молочно-огородных совхозов (поля орошения, фермы и тому подобные сельскохозяйственные предприятия)Милютин Н. Проблемы строительства социалистических городов. -М.-Л., 1930.). Разработка Н. Милютиным принципов зонального города, несомненно, была вкладом в теорию градостроительства. На основе этой схемы в принципе можно проектировать реальный город с учетом всего своеобразия конкретных условий (климат, рельеф, природный ландшафт, профиль производства, транспортные связи и т. Д.). В последующие годы идеи зонального города Н. Милютина нашли воплощение в реальной практике градостроительства.
Поточно-функциональная схема планировки города. 1930 г. Н. Милютин: а — жилая зона; б — зеленая зона; в — производственная зона
 

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: