double arrow

Гаршин Всеволод Михайлович

Директивні статті, що в недалекому часі постійно з’являлись у газетах в якості передової або підпередової статті, зараз в умовах демократизації друку, рідко можемо побачити на газетних шпальтах. Директивна стаття присвячується актуальним завданням, рішення яких потребує мобілізації зусиль певних груп людей.

Аналітичні жанри

Представником цього жанрового напрямку є аналітична стаття, що має декілька різновидів.

Аналітична стаття – це дослідження, яке проводиться на основі вихідної інформації, що користується даним методом.

Різновидами аналітичної статті є: установчі, наукові, оглядові.

Установчі програмні статті містять аналіз і оцінку розвитку суспільних подій та певної сфери діяльності, яку представляє журнал. Ці матеріали виконують стратегічні завдання видання і мають найбільший читацький попит. Важливо щоб статті, зорієнтовані головними напрямками науки і техніки, вказували на оптимальні шляхи вирішення актуальних проблем, і публікувались в журналах систематично. Працюючи над статтями цього призначення, редакторові необхідно пам’ятати про поєднання директивності, офіційності, переконання, оцінювання. Ці статті адресовані, як правило, всім читачам журналу.

Наукові статті, які поділяються на теоретичні та спеціальні мають свої особливості і вимагають специфічних підходів до їх редагування.

Теоретична стаття містить роздуми, обґрунтування. У ній можуть бути описані умови експерименту та наведені характеристики моделі і т.п.

Науково-технічні статті, в яких містяться результати незакінчених наукових досліджень, що вважаються попередніми. Тут може виявлятися спрямування автора, напрямок науки, бажання зробити заявку, закріпити пріоритет.

Під час роботи над статтею цього типу, редактору необхідно бути дуже уважним і критичним. Висновки статті, зроблені автором, можуть вимагати оцінки рецензента.

Свої особливості має оглядова стаття. Вона спирається на обширну інформацію, що стосується певного предмета або групи предметів дослідження, які поєднані різними взаємозв’язками: спільними темами, часом дії, функціональними зв’язками, загальними принципами вироблення продукції і т.ін.

Оглядова стаття може бути ретроспективною, висвітлювати події, привертати увагу до проблем, на які існують різні погляди. У статті проводиться паралель між новими та усталеними відомостями, визначаються аспекти або ознаки, покладені в основу порівняння предметів, що аналізуються.

Оглядова стаття може мати проблемний характер, висвітлювати протиріччя різноманітних наукових знань, що виникають між концепціями та основними підходами між різними оцінками одних і тих же фактів.

Ще одним представником аналітичного жанру можна вважати науковий діалог. Його мета – обмін думок з питань, які є актуальними і разом з тим ще не знайшли єдиного вирішення. Найчастіше цей жанр має відношення до проблемних наукових статей, що з’являються в процесі розвитку наукових знань, протиріч або труднощів у вирішенні наукових проблем, завдань. Готуючи до публікації науковий діалог, редакторові необхідно домогтися збереження точності та повноти висловлювань. Цінність діалогу в його оперативності та злободенності.

Публіцистичні жанри

До публіцистичних відносять матеріали, що стосуються суспільно-політичних питань. Їх особливість полягає в тому, що вони не тільки оперують фактами, як це робиться в інформаційних журналах, але й уключають різноманітні роздуми, коментарі, оцінки, висновки.

У публіцистиці знаходять відображення актуальні проблеми сучасності, повороти в тенденціях суспільного розвитку.

Серед публіцистичних жанрів основне місце займає стаття.

Публіцистична стаття має різноманітні жанровірізновиди: директивні, пропагандистські, проблемні, критичні, дискусійні, оглядові, звітні, статті-коментарі, статті-кореспонденції, статті, теоретичного характеру та близькі до них.

Мобілізаційну роль виконує і пропагандистська стаття, яка збагачує читачів знаннями, подає інформацію для роздумів, теоретично і творчо озброює їх для подальших дій. Пропагандистська стаття будується на поєднанні теоретичних положень з практикою життя.

Проблемна стаття більше, ніж інші прикладні статті, спирається на теорію. У ній висвітлюються та захищаються з використанням теоретичних доказів різні точки зору на проблему, підходи до неї та методи її вирішення, розробляються концепції. Така стаття створюється вченими, спеціалістами, і хоча вона публікується в періодичних виданнях, головними її споживачами є також спеціалісти.

Дискусійна стаття має своєрідний характер. Вона будується на основі зв’язку критичних або навіть негативних доказів щодо певних поглядів з утвердженням певної думки на предмет обговорення.

Критична стаття. Багато з них звернені до минулого й мають при цьому різкий тон. До таких підходів редактору слід відноситися, скеровуючи автора на об’єктивний аналіз позицій, явищ, що описуються.

Оглядові статті – будуються на аналізі не сукупності фактів, а взагалі узяті з літературних джерел, а окремі емпіричні відомості, відносяться, як правило до практичної діяльності та висвітлюють досвід роботи конкретних людей, колективів.

Близько до оглядової за напрямком є звітна стаття. На відміну від інформаційної статті, публіцистичний звіт висвітлює проблемні питання. Написана за завданням редакції (з міста подій), вона не обмежується простим фіксуванням та викладенням події, а коментує його, дає оцінку, має висновки, тобто має деякий аналітичний відтінок, який може бути посилений за рахунок того, що в якості аргументів використовуються додаткові матеріали, зібрані заздалегідь.

Статті-коментарі нерідко торкаються офіційних рішень органів державного управління і тому їм може відводитися місце передової статті. Ці статті відіграють роль засобів взаємозв’язку правлячих органів з народом.

Теоретична стаття вирізняється високою експресивністю та емоційністю, буває, що в ній знаходять місце різкі полемічні або критичні судження. Автор веде аналіз, будує роздуми, супроводжуючи їх зауваженнями і оцінками, наповнені його почуттями.

Описані нами жанри належать до найважливіших, але це не означає, що неможлива поява нових жанрів, створення міжжанрових утворень або навіть авторських модифікацій вже відомих варіантів.

Незважаючи на те, що категорія жанру є найбільш стабільною, під тиском мінливої соціальної дійсності все ж таки відбувається поступове оновлення і жанрової системи в цілому, і кожного жанру зокрема. Журналістові необхідна орієнтація як у загальних жанрологічних проблемах, так і знання вимог і особливостей того чи іншого жанру, що дозволить максимально реалізувати свій творчий потенціал.

Майбутній журналіст розпочинає виховання в собі жанрового мислення із знань про аналізовані нами жанри. Обов’язковою умовою майстерності працівника мас-медіа є уміння бачити новину, самостійно знаходити тему свого майбутнього журналістського твору, а також мислити свій текст у певному жанрі, залежно від специфіки відібраного матеріалу.

Використана література:

1. Різун В.В. Літературне редагування.– К.: Либідь, 1996.

2. Михайлин І.Л. Основи Журналістики.– К.: ЦУЛ, 2002.– 284с.

3. Соловьев В.И., Рябинина Н.З. Редакторская подготовка периодических изданий учебных пособий.– М.: МГУП.– 2003.

4. Накорякова К.М. Редактирование материалов массовой информации.– М.: Изд-во МГУ, 1982.– 110с.

5. Иншакова Н.Г., Рябинина Н.З. Специальный журнал: некоторые проблемы редактирования.– М.: Книжная палата, 1987.– 72с.

6. Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов. Вопросы теории и практики. Изд.2-е перераб., дополн. // Жанры информационной литературы: Обзор. Реферат. / А Гречихин И.Г. Здоров, В.И.Соловьев.– М.: Книга,1983.– С.199-320.

7. Моисеев В.А. Журналистика и журналисты.– К.: Дакор, 2002.– 400с.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: