double arrow
Вимоги до охорони нпс населених пунктів і зон рекреації

Охорона нпс населеного пунктів повинна забезпечуватись комплексом заходів планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру з метою створення сприятливих умов проживання, праці та відпочинку населення. Гігієнічна оцінка стану нпс в населених пунктах проводиться за результатами лабораторних досліджень шкідливих факторів середовища, за матеріалами проектної документації на підставі гігієнічних та екологічних нормативів.

Для хімічних факторів встановлюють ГДК забруднювачів, допустимі залишкові кількості шкідливих речовин в харчових продуктах (ДЗК), орієнтовно безпечні рівні впливу забруднюючих речовин (ОДР), орієнтовно допустимі кількості пестицидів у грунті (ОДК).

Для фізичних факторів: електромагнітне випромінювання, шум, вібрації, гранично допустимі рівні (ГДР).

Для радіаційного фактора: основні дозові границі сумарного зовнішнього та внутрішнього опромінення за календарний рік (ГДР), границя річного надходження різних радіонуклідів через органи дихання і шлунково–кишковий тракт (ГРН), допустима середньорічна концентрація радіонуклідів в повітрі (ДК пов) та у воді (ДК вод).

Для біологічних факторів: допустимі рівні забруднення за мікробіологічними показниками.

Охорона атмосферного повітря в населених пунктах : ГОСТ 17.23.0278 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».

Охорона водних ресурсів, охорона грунту: «Санитарные правила содержаниятерриториинаселенныхмест », «Захист від шуму та вібрації» СН 3077-84, «Санитарные нормы допустимого шума помещения жилых и общественных зданий и не территории жилой застройки».
Захист від електромагнітних випромінювань

Величина, рівень електромагнітної енергії в діапазоні низьких, середніх, високих частот оцінюється напругою електромагнітного поля (ЕМП). Одиницею напруги поля для електричної складової є В/м, а для магнітної складової – А/м.

 

Лекція №3

Проектування та розробка аспіраційних систем

Загальні відомості про аспіраційно-технічне і транспортне обладнання.

Вентиляція машин, що виділяють пил транспортних механізмів і гравітаційних перевантажень матеріалу, називається аспірацією.

У дробильно-сортувальних цехах, як правило, аспірується технологічне і транспортне обладнання з мінімально допустимою, де утворюється і виділяється пил. При аспірації укриттів дробильно-сортувального обладнання і вузлів перевантаження матеріалу повинні забезпечуватися такі умови, при яких пил не може проникати в робочі приміщення. Це досягається ліквідацією в укриттях надлишкового тиску.Максимальний надлишковий тиск в укритті спостерігається в місцях, близьких до падіння матеріалу або рухомих частин машин і механізмів. При цьому швидкість руху повітря в нещільностях укриттів є функцією розрідження.

Для створення в зонах максимально надлишкового тиску, в аспірацій не мінімальне розрідження необхідно відсмоктувати з-під укриття об’єм повітря декілька більший (на 10%) від розрахункового.

Усередині укриттів машин і механізмів повинен встановлюватись повітрообмін з урахуванням кількості перемішу вального матеріалу, рухливості частин технологічного і транспортного обладнання та наявності теплового тиску.

Для запобігання вибивання пилу в робочих приміщеннях з-під укриттів повинно видалятися все повітря, що поступає ззовні з деяким надлишком 9до 10%) на створення мінімального розрідження.

Вихідними даними для розрахунку об’єму повітря, що відсмоктується, є розрідження усередині укриття і площа нещільності. Експериментально встановлено, що при збільшенні кількості матеріалу, що пропускається через жолоб, об’єм захоплюваного повітря зростає. Кількість повітря, що ежектується в укриття зростає при збільшенні висоти падіння матеріалу і кутів нахилу жолобу.

Вимоги до повітря проводів аспіраційної системи

Повітря проводи аспіраційних систем розкладаються по найкоротшим відстаням. Повітря води слід прокладати під кутом 45-600С. Кількість місцевих систем з відгалуженнями не повинна перевищувати 6 одиниць. Аспірацій ні системи обладнують одно або багатоступінчатими апаратами. При запиленості повітря, що відсмоктується 3-5 г/м3 необхідно двоступінчата система пилеуловлювання.

При виділенні з газового потоку токсичного пилу необхідно застосовувати високоефективне пилеуловлююче і пилеущільнююче обладнання, що запобігає надмірному його винесенню в робочі приміщення і в зовнішню атмосферу.

При вмісті токсичного пилу до 6 мг/м3 необхідно забезпечувати ретельну герметизацію транспортного обладнання із застосуванням укриттів з подвійними стінками, бажано для токсичного пилу передбачати пневмотранспорт.

Приймають швидкість газу повітря через нещільності в укритті 4 м/с, а для токсичного пилу – 8 м/с. рекомендується приймати розрідження в аспіраційному укритті 50 Н/м2  - для нейтральних, і до 150 Н/м2 – для токсичного пилу.

Повітропроводи для аспірацій них систем в основному виготовляють з листової сталі. Для діаметрів труб до 200 мм товщина сталі має бути 0,7 мм і понад 200 – не менше 1 мм.

У повітропровода необхідно передбачати оглядові люки. При розташуванні аспіраційного обладнання на різних поверхах рекомендується застосовувати горизонтальні або вертикальні колектори. Не рекомендується використовувати колектори для токсичних і вибухонебезпечного пилу. Слід застосовувати вентилятори і електродвигуни у вибухонебезпечному виконанні з обов’язковим заземленням систем для відведення статичної електрики.


Сейчас читают про: