double arrow
Повітряний баланс аспіраційних укриттів.

Об’єм повітря, що відсмоктується з – під аспірацій них укриттів технологічного і транспортного обладнання мають бути достатніми для запобігання проникнення запилених потоків в робочі приміщення. При визначенні мінімально необхідних об’ємів слід враховувати всі чинники, що обумовлюють утворення в укриттях пилеповітряних потоків. Повітряний баланс повинен задовольняти рівності:

Vасп. = К1 * (V1+ V2 + V3 + V4 + V5 – V6 – V7); м3

Де: V1– об’єм повітря, що захоплюється з укриття матеріалом;

V2- об’єм повітря, що витісняється з укриття матеріалом;

V3 - об’єм повітря, що нагнітається в укриття попереднім апаратом;

V4 - об’єм повітря, що витісняється рухомими частинами аспіруючої машини;

V5 - об’єм повітря, що витікає через отвори і нещільності в укритті;

V6 - об’єм повітря, що видаляється з укриття рухомим матеріалом;

V7 - об’єм повітря, що видаляється з укриття технологічними пневматичними установками;

  К1 – коефіцієнт збільшення об’єму повітря при нагріві його в аспіруючій машині.

Дане рівняння вказує, який об’єм аспіруючого повітря необхідно забирати з аспіраційно – технічного укриття. Для скорочення об’ємів аспірації необхідно по можливості скорочувати висоту перепадів матеріалу, кут нахилу і довжини жолобів, герметизуючи їх кінці додатковою установкою спеціальних клапанів.

Об’єм повітря V2, що витісняється з – під укриттів матеріалом, практично можна не враховувати, оскільки кількість матеріалу, що поступає в укриття не перевищує 2 – 3 % аспіруємого повітря. Об’єм повітря, що витісняється матеріалом необхідно враховувати при аспірації бункерів.
Об’єм повітря, що нагнітається в укриття попереднім апаратом визначається експериментальним шляхом або по емпіричним формулам.

Кількість повітря, що витісняється з укриттів рухомими частинами машин і механізмів визначається по емпіричним формулам.

Об’єм повітря, що проникає через отвори і нещільності в укритті розраховують по формулам або приймають по таблицях для типових укриттів СІОТ.

Кількість повітря, що видаляється технічними пневматичними установками враховується по продуктивності даних систем.

Коефіцієнт збільшення об’єму повітря при його нагріві в аспіруючому обладнанні розраховують по відношенню температур нагрітого і оточуючого повітря. Завдяки нагріву первинний об’єм може збільшитись до 5 – 10 %.Сумарний об’єм повітря, що поступає в укриття збільшуємо приблизно на 10% для нейтрального пилу, і на 12 – 15% - для токсичного.

Розрахунок об’ємів повітряних потоків і баланс аспірації дробарок і грохотів.

Експериментально встановлено, що при роботі щокових, конусних дробарок, грохотів їх рухливими частинами повітря витісняється в укриття направленими струменями, які створюють надлишковий тиск. При роботі щокової дробарки до 70% запиленого повітря виштовхується через завантажувальний жолоб і до 28 % через розвантажувальну щілину дробарки.

Об’єм виштовхувального повітря, що витікає через завантажувальний і розвантажувальний жолоб розраховується по формулі:

VВщок. = 0,648 * rbln; м3

VНщок. = 0,252 * rbln; м3

Де: r – радіус ексцентрика валу, м;

b – ширина рухливої щоки, м;

l – довжина щоки, м;

n – число коливань в сек.

З урахуванням виштовхування рухливою щокою дробарки запиленого повітря в завантажувальний і розвантажувальний жолоби повітряний баланс аспіруючого верхнього та нижнього укриттів визначають по формулі:

 

VВасп.щок=VВзах + VВщок+ VВн– VВп ; м3

 

VНасп.щок=Vнеж. + VНщок + VНн - VНп ; м3

 

Де: VВзах– захоплене верхнє – кількість повітря захопленого матеріалом, що періодично надходить;

VВщок– об’єм повітря, що витікає з дробарки через завантажувальний отвір;

VВн– об’єм повітря, що поступає в укриття через нещільності;

VВп – об’єм повітря захопленого з нижньої частини повітря матеріалом, що просипається вниз;

Vнеж– ежекція, об’єм повітря, що захоплюється в укриття розробленим матеріалом;

VНщок– об’єм повітря, що виштовхується в укриття з розвантажувального жолоба;

VНн - об’єм повітря, що захоплюється з укриття рухомим матеріалом.

 

VВзах= VВеж+ VВ м / nз ; м3

 

Де: VВеж– об’єм повітря, зо ежектується матеріалом в укриття;

VВ м – об’єм матеріалу, що поступає в укриття, рівний продуктивності живильника;

nз– коефіцієнт усереднювання, залежить від висоти перепаду. Для висоти перепаду 5 – 5,5 м = 2.

Характер формування повітряних потоків конусних дробарок обумовлено коливаннями, переміщеннями конуса, що дробить силами, що виникають при коливанні конуса в замкненому об’ємі.

Об’єми повітря, що виштовхуються конусними дробарками можна визначити по формулам:

VВасп. = 0, 332 * πR2 bn; м3

VНасп= 1,04 * πR2 bn; м3

Де: R – найближчий радіус конуса дробарки, м;

b – амплітуда коливань конуса по вертикалі, м;

n – число коливань конуса в секунду.

 

Повний повітряний баланс аспірації верхнього і нижнього укриттів конусної дробарки представляється рівняннями:

VВасп.к. = VВеж + VВк+ VВн- VВп; м3

VНасп.к= VНеж+ VНк +VНн– VНм ; м3

Де: VВк– об’єм повітря, що виштовхується через завантажувальний отвір;

VВн– об’єм повітря, що витісняється в розвантажувальний отвір обертаючим конусом дробарки;

VВп,VНм– порівняно незначні і практично розрахунки зазвичай не враховують;

VВеж ,VНеж , VНн– визначаються по формулам, приведених вище.

При роботі інерційних і вібраційних грохотів в укриттях має місце витіснення повітря поверхнями сит, що визначаються по формулі:

VВасп. = 0,17 * Fc* e* n, м3

Де: Fc– робоча поверхня сит, м2 ;

  е – амплітуда коливання сит, м;

n– число коливань в секунду.

Повітряний баланс аспірації верхнього і нижнього укриттів грохотів може бути представлений рівняннями:

VВасп.гр. = VВеж + VВгрх. + VВн– VВп; м3

VНасп.гр. = VНеж+ VНн– VНм; м3

Де: VВгрх. – об’єм повітря,що витісняється робочими поверхнями;

VВеж – об’єм ежектуємих об’ємів;

Об’єм повітря, що захоплюється матеріалом в укриття верхнього грохоту розраховують за рівнянням:

VВп= Vнм+ Vпм; м3

Де: Vнм– об’єм повітря, що відноситься з робочої поверхні сита над решітним матеріалом. Приймається рівному об’ємі, що проходить по ситу.

Vпм– об’єм повітря, що захоплюється з укриття матеріалом, який просипається через сита.

Для двох або трьох ситових грохотів Vпмприймається рівним 0.

 


Сейчас читают про: