double arrow

Для усіх спеціальностей


МІНІСТЕРСТВО фінансів УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКий державний університет ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ                 

 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ
  Проректор з навчально-наукової та методичної роботи ____________________  В.Д. Гвоздецький

 

робоча навчальна програма
дисципліни

 “Історія України”
для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврДенної форми навчання

З усіх спеціальностей

 

КИЇВ - 2011


 

Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми                                                              «Історія України»

 

 

Укладач: Шип Н.А. – доктор історичних наук, професор;
професор кафедри суспільних наук УДУФМТ

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

суспільних наук від __________ 2011 р.

Протокол № __

Завідувач кафедри__________ В.Г­­­­.Бабенко ­­­­­­­­­­     

 

 

Розглянуто та схвалено

 на засіданні вченої ради факультету

правознавства та міжнародних відносин

Протокол № __ від _________2011р.

Голова Вченої ради факультету ___________ В.В. Гриценко

 

 

ЗМІСТ

1. Передмова_______________________________________________ 5
 

2. Структура робочої навчальної  ПРОГРАМИ дисципліни "Історія України"___________________________________________ _______________________6

 

3. навчально-Тематичні плани___________________________ 7

 

4. Зміст лекційного курсу_________________________________ 9

 

5. Загальні методичні поради щодо вивчення

історії України____________________________________________ 25

 

6. Плани і методичні поради до семінарських занять  26

 

змістовий Модуль І. (первіснообщинний лад – кінець ХVІІІ ст.)          26

 

а) Плани і методичні поради до семінарських

занять_____________________________________________________ 26

б) Тести для поточного контролю знань_______________ 32

в) Тематика рефератів (модуль І)_________________________ 33

 

змістовий Модуль ІІ (1800–1920 рр.)_________________________ 34

 

а) Плани і методичні поради до семінарських

занять_____________________________________________________ 34

б) Тести для поточного контролю знань_______________ 40

в) Тематика рефератів (модуль ІІ)________________________ 42

 

змістовий Модуль ІІІ (1921–2009 рр.)________________________ 43

 

а) Плани і методичні поради до семінарських

 занять____________________________________________________ 43

б) Тести для поточного контролю знань_______________ 50

в) Тематика рефератів (модуль ІІІ)_______________________ 52

 

7. Методичні поради до написання рефератів___________ 53

 

8. Система модульно-рейтингової оцінки знань________ 55

 

 

9. Питання для підготовки до іспиту____________________ 55

 

10. Основні вимоги до відповіді на семінарі,

співбесіді, іспиті_________________________________________ 58

 

11. Зразки екзаменаційних білетів_______________________ 58

 

12. Критерії оцінювання знань студентів на іспиті_____ 58

 

13. Рекомендована література___________________________ 59 

14. Зразок оформлення титульного аркуша

реферату__________________________________________________ 62Передмова

Мета навчальної дисципліни – вивчити складний історичний шлях українського народу, розкрити всю багатогранність його історичного минулого і сучасного в органічному взаємозв’язку, з’ясувати причини, що обумовили тривалий період бездержавного розвитку, простежити процес соціального і національного поневолення та боротьбу за незалежність, яка привела, зрештою, до створення незалежної держави – Україна.

Методологічною основою дисципліни є діалектико-матеріалістичне розуміння історії, яке дає змогу висвітлити як загальні закономірності історичного процесу, так і його особливості в Україні, дати наукову оцінку окремим явищам, подіям і діячам.

Історія України вивчається у межах програми для студентів вищих навчальних закладів неісторичних спеціальностей, виклад фактичного матеріалу здійснюється на основі відповідних підручників, а також наукових монографій і статей, що спираються на широку джерельну базу: археологічні пам’ятки, літописи, хроніки, архівні документи, щоденники, мемуари тощо. У навчальному процесі широко використовуються опубліковані документальні джерела.

Завдання навчальної дисципліни «Історія України» триєдине – освітнє, виховне й практичне, – загалом спрямоване на виховання патріотизму, формування історичної свідомості, на збагачення пам’яті студентів знанням історичних подій, імен, закономірностей суспільного розвитку.Студент повинен знати:

- періодизацію історії України;

- персоналії;

- хронологію;

- зміст основних історичних подій і першоджерела за програмою.

Студент повинен уміти виявляти основні закономірності та причинно-наслідкові зв’язки історичного процесу, правильно застосовувати наукову термінологію, самостійно орієнтуватися в сучасних суспільних процесах, виробляти власну активну позицію, користуючись багатовіковим історичним досвідом українського народу.

Вивчення історії України завершується складанням іспиту. Форми поточного контролю засвоєння матеріалу – тестування, усне опитування –  модульні контрольні роботи.Структура робочої навчальної програми

 дисципліни „історія україни”

 

Навчальна дисципліна: підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика  навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ECTS – 3; у тому числі змістовних модулів - 3 , самостійна робота Шифр і назва напрямів: 0302 „Міжнародні відносини” Нормативна. Рік підготовки: 1 . Семестр:1 .
Кількість годин: разом: 108; за змістовними модулями: модуль І – 38 год., модуль ІІ – 33 год., модуль ІІІ – 37 год. Шифр та назва спеціальностей: 6.030201 „Міжнародне право” Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр Лекції – 30 год. Семінарські заняття – 24 год. Самостійна робота – 54 год.
Кількість тижнів викладання навчальної дисципліни – 18. Кількість годин на тиждень – 3.   Вид контролю – іспит 

Робоча навчальна програма розрахована на всі спеціальності: «Правознавство», «Міжнародні відносини», «Міжнародна економіка», «Комп`ютерні науки», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
 3. навчально-Тематичний план


для усіх спеціальностей

 

п/п

Тема

Кількість годин

разом лекції семінар. заняття самост. робота
1. Предмет і завдання курсу. Історія України як складова частина загальносвітової історії 1 1 - -
  Змістовний модуль І (первіснообщинний лад – кінець ХVІІІ ст.)        
2. Найдавніші племена і держави на території України 1 1 - -
3. Східні слов’яни 4 1 1 2
4. Київська Русь 6 1 1 4
5. Роздроблення Русі. Південно-західні руські князівства (ХІІ – перша половина ХІV ст.). Українські землі під владою Литви і Польщі (середина ХІV – середина ХVІ ст.) 3 1 - 2
6. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) 3 1 - 2
7. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ. Соціальний і національновизвольний рух кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. 5 1 2 2
8. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. 6 2 2 2
9. Українська козацька держава – Гетьманщина (друга половина ХVІІ–ХVІІІ ст.) 4 1 1 2
10 Запорізька Січ у ХVІІІ ст. 2 1 1 -
11 Правобережні та західноукраїнські землі під владою Польщі та Австрійської монархії (друга половина ХVІІ–ХVІІІ ст.) 3 1 - 2
  Разом за І модуль: 38 12 8 18

 

  Змістовий модуль ІІ (1800–1920 рр.)        
12 Західноукраїнські землі в ХІХ ст. 5 1 2 2
13 Українські землі в складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст. 6 1 1 4
14 Українські землі в складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст. 7 2 1 4
15 Українські землі в міжнародній торгівлі (Х–ХІХ ст.) 4 2 2 -
16 Україна на початку ХХ ст. 3 1 - 2
17 Боротьба за відродження державності України (1917–1920 рр.) 8 2 2 4
  Разом за ІІ модуль: 33 9 8 16
  Змістовий модуль ІІІ (1921–2010 рр.)        
18 УСРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.) 6 1 1 4
19 Розвиток Української держави за тоталітарної політичної системи (1929–1938 рр.) 4 1 1 2
20 Українські землі в складі Польщі, Румунії та Чехословаччини між двома світовими війнами 3 1 - 2
21 Україна в Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) 8 2 2 4
22 Україна в першому повоєнному десятиріччі. Хрущовська політична “відлига” (друга половина 40-х – перша половина 60-х рр.) 3 1 2 -
23 Наростання застійних явищ у соціально – економічному розвитку України (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр.)  3 1 - 2
24 Поглиблення кризи тоталітаризму і розпад СРСР. Проголошення і розвиток незалежної України (друга половина 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) 7 1 2 4
25 Українська діаспора у світі 3 1 - 2
  Разом за ІІІ модуль: 37 9 8 20
  Разом: 108 30 24 54

 


Сейчас читают про: