double arrow

Критерії оцінювання студентів на практичних заняттях з курсу


 «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА»

За шкалою ECST Рівень навчальних досягнень студента Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
А високий 5 Відповідь або виконання завдання характеризується правильністю та повнотою без допомоги викладача. Студент має глибокі міцні і системні знання з теоретичного курсу, може чітко сформулювати його методологічні основи, використовуючи наукову термінологію, знає основні проблеми методики викладання природознавства, її мету та завдання, правильно класифікує типи уроків з природознавства, знає їх макроструктуру; фактори, що зумовлюють варіативність макроструктури уроків; вміє самостійно розробляти методику організації і проведення уроків природознавства всіх типів; складати їх детальні конспекти; чітко виділяє основні елементи знань, якими оволодівають молодші школярі; може ефективно управляти процесом їх формування; вміє обґрунтовувати ефективність вибору засобів наочності відповідно до дидактичної мети; оптимально застосовує вибрані засоби наочності у процесі навчання природознавства, проявляє творчі здібності , приймає участь у науковій роботі, цікавиться новітніми досягненнями методичної галузі, усвідомлює значення самостійної роботи для власного професійного зростання.
В високий 4,5 Відповідь або виконання завдання характеризується повнотою з незначними огріхами без надання допомоги з боку викладача. Студент має ґрунтовні знання, вміє розробляти методику організації і проведення уроків природознавства всіх типів; складати їх конспекти; здатен виділяти в певній частині (тема, розділ, клас, курс) змісту природознавства елементи знань, що складають основу природознавчих понять, аналізувати зміст підручників і навчальних посібників; вибирати оптимальні методи навчання з метою ефективного досягнення дидактичних цілей у конкретних педагогічних ситуаціях цілісного процесу навчання природознавства, але спирається на рекомендації викладача не проявляючи творчої ініціативи, не завжди використовує новітні педагогічні технології удосконалення навчального процесу
С достатній 4 Відповідь або виконання завдання характеризується недостатньою повнотою, але правильністю без надання допомоги викладача. Студент володіє обсягом знань та умінь, які є необхідними для розкриття теми, користується термінологією, однак визначення поняттям надає неточно. Студент знає програмний матеріал повністю, вміє розробляти методику організації і проведення уроків природознавства всіх типів; вміє складати структурно-логічні схеми та конспекти уроків за поданим зразком та користуючись методичними посібниками; розробляє методику організації і проведення уроків природознавства всіх типів; Студент складає їх детальні конспекти; правильно аналізує зміст підручників і навчальних посібників; здатен вибирати оптимальні методи навчання, здатен до правильної організації самостійної роботи, алеможе припускатися окремих неточностей, які виправляє після надання консультативної допомоги викладача.  
D середній 3,5 Відповідь або виконання завдання характеризується неповнотою і проводяться за допомогою консультації викладача. Студент знає основні теми курсу, має уявлення про його структуру та проблематику, але його знання мають загальний характер, конспекти уроків складає за зразком, розрізняє засоби наочності, але використовує їх не оптимально, плутається у визначенні природознавчих понять , не може довести причини використання методів навчання, характеризує методи навчання без підкріплення прикладами. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях.Значну частину матеріалу студент наводить на репродуктивному рівні, зазнає труднощі під час надання визначень ключовим поняттям теми. Для розкриття теоретичних питань, виконання завдань та демонстрації практичних умінь необхідна консультативна допомога з боку викладача.
E початковий 3 Відповідь або виконання завдання характеризується фрагментарністю і є можливими тільки за умови надання допомоги викладача. Студент знає основні теми курсу, має уявлення про його структуру та проблематику, але його знання мають не системний характер; конспекти уроків складає за зразком, по шаблону, розрізняє засоби наочності, але використовує їх неефективно, плутається у визначенні природознавчих понять, не може добрати і обґрунтувати ефективність використання методів навчання відповідно до теми, застосувати свої знання у процесі проведення уроку може тільки під безпосереднім керівництвом викладача.. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на побутовому рівні. Має прогалини в теоретичному курсі та не прикладає зусиль для удосконалення практичних вмінь та навичок. Викладення матеріалу відбувається на репродуктивному рівні зі значною кількістю огріхів та неточностей.  
X низький 2 Відповідь або виконання завдання характеризується неправильністю та фрагментарністю, відбуваються під керівництвом викладача. Теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою курсу, засвоєно частково, необхідні практичні уміння не сформовано.

 
Сейчас читают про: