double arrow

Аналіз ділової активності підприємства


 

Таблиця 2.22

№ п/п. Показник Норм. знач. Формула розрахунку Кінець 2009р. Кін. 2010р  Відх.
 1  Коефіцієнт оборотності активів збільш. ф.2р.035/ ф.1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2 2,13 2,5 0,37
2 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільш. ф.2р.035/ ф.1(Σ(р.520-р.600)гр.3+ +Σ(р.520-р.600)гр.4)/2 3,49 3,75 0,26
3 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільш. ф.2р.035/ ф.1(Σ(р.150-р.210)гр.3+ +Σ(р.150-р.210)гр.4)/2 4,05 6,2 2,15
4 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів збільш. ф.2р.040/ ф.1(Σ(р.100-р.140)гр.3+ +Σ(р.100-р.140)гр.4)/2 4,4 4,9 0,5
5 Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) збільш. ф.2р.035/ ф.1(р.031(гр.3)+ +(р.031(гр.4))/2 5,6 5,04 -0,56
6 Коефіцієнт оборотності власного капіталу збільш. ф.2р.035/ ф.1(р.380(гр.3)+ +(р.380(гр.4))/2 2,7 3,8 1,1
7 Виручка від реалізації (ЧистД)   ВирРП 5357 5860 503
8 Чистий прибуток   ЧистПР -238 -197 41
9 Продуктивність праці, грн./чол.   ЧистД/СЧ 42,52 46,93 4,4
10 Фондовіддача   ЧистД/ОЗ(с) 10,7 8,8 -1,9
11 Оборотність власного капіталу   ЧистД/ВК(с) 5,4 7,6 2,2
12 Оборотність активів 1,15 ЧистД/БН(с) 2,09 2,4 0,31
13 Оборотність запасів (оборотів)   СобРП/ЗЗ(с) 4,4 4,9 0,5
14 Період обертання запасів, днів   360/к-т13 81,8 73,5 -8,3
15 Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості   ДБ(с)/ВирРП 0,13 0,08 -0,05
16 Оборотність дебіторської заборгованості, оборотів   ВирРП/ДБ(с) 7,5 11,9 4,4
17 Період обертання дебіторської заборгованості, днів   360/к-т16 48 30,2 -17,8
18 Оборотність кредиторської заборгованості, днів   КЗ(с)*360/СобРП 131,1 121,7 -9,4
19 Тривалість операційного циклу, днів   к-т17+к-т14 129,8 103,7 -26,1
20 Тривалість фінансового циклу, днів   к-т19-к-т18 260,9 225,4 -35,5
21 Коефіцієнт завантаження   Р 280 ф1/р035 ф2 (ОА/Чист.Д) 0,42 0,36 -0,06

 
Коефіцієнт оборотності активів - відображена швидкість обороту сукупного капіталу, показує що 2.13 грн. у 2009 та 2.5 грн. у 2010р. реалізованої продукції припадає на одну гривню активів. Коефіцієнт завантаження показує що у 2010р. витрачено оборотних коштів на одну гривню реалізованої продукції менше на 0,06грн. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн. реалізованої продукції, тим ліпше вони використовуються.

Можна привести факторний аналіз зміни оборотного активу підприємства, загальна зміна яких становить:

∆ОА= 2188-2260-= -142

В тому числі за рахунок зміни виручки від реалізації (чистого доходу):

∆Арп=(РП2010-РП2009)*Коеф. заван2009+0,5(РП2010-РП2009)( Коеф. заван2010 -Коеф. заван2009)=

=(5860-5357)*0,42+0,5*(5860-5357)*(0,36-0,42)= 195

за рахунок зміншення оборотних коштів на одну гривню реалізованої продукції:∆Азк=( Коеф. заван2010 -Коеф. заван2009)* РП2009+0,5(РП2010-РП2009)( Коеф. заван2010 -Коеф. заван2009)=

= (0,36-0,42)*5357+0,5*(5860-5357)*(0,36-0,42)= -337

∆ОА= -137+195 = -142, а отже зростання обсягу чистого доходу від реалізації продукції сприяло збільшенню оборотних активів на 195 тис. грн.; прискорення ж оборотності їх забезпечило економію на 337 тис. грн.

Збільшення на 0,4 коефіцієнту оборотності матеріальних запасів свідчить про те, що виробництво стало більш ефективним, і зменшилась потреба в оборотному капіталі для його організації, але при цьому зменшився на 0,56 коефіцієнт оборотності основних засобів.

Зменшилися періоди обертання запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей а також тривалість операційного циклу та фінансового циклів. Це є позитивно для підприємства, адже ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед у швидкості обігу його коштів. Оборотність дебіторської заборгованості зросла на 4,4 обороти . Це може бути пов'язане з тим, що видавництво в умовах погіршення кон'юнктури ринку було змушено трохи пом'якшити умови розрахунків з покупцями й збільшити тривалість кредитного періоду.

Прибуток - це грошове вираження між вартістю реалізованої продукції і витратами на її виробництво
В умовах ринкової економіки він є узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств, метою їхньої діяльності. У таблиці 2.23 наведено вихідні дані для аналізу факторів, що впливають на формування прибутку (у нашому випадку збитку) на видавництві:


Сейчас читают про: