double arrow

Розділ 1. Теоретико-методичні основи вивчення грошових потоків


Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні основи вивчення грошових потоків

1.1 Сутність та класифікація грошових потоків

1.2 Основні засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві

Розділ 2. Аналіз грошових потоків на ВАТ "Нововолинський олійно-жировий комбінат"

2.1 Економіко-організаційна характеристика підприємства

2.2 Аналіз грошових потоків та рух грошових коштів на підприємстві

2.3 Розрахунку впливу прямих і непрямих факторів на зміну кінцевого залишку грошових коштів

2.4 Аналіз достатності надходження та ефективності використання грошових коштів

Розділ 3. Шляхи оптимізації грошових потоків

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВступ

 

У сучасних умовах розвитку економіки користувачі фінансової звітності прагнуть отримувати повну та достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства. У системі показників, що застосовуються для оцінки фінансового стану підприємства, провідне місце належить фінансовим результатам. Однак, прибуткові підприємства за даними бухгалтерського обліку можуть бути й не спроможні погасити свої зобов'язання через відсутність грошових коштів. У підприємств, які успішно збільшують обсяги продажу, може спостерігатись зниження ліквідності, у збиткових, навпаки, - її підвищення. Для виплати позик, заміни та розширення виробничих потужностей, а також виплати дивідендів використовуються саме грошові кошти, а не чистий дохід, який може не дорівнювати приросту грошових коштів. Показник зміни залишку грошових коштів носить менш суб'єктивний характер, ніж показник величини прибутку, який визначається за методом нарахувань. Отже, реальні можливості будь-якого підприємства в кінцевому підсумку визначаються не фінансовим результатом, а здатністю генерувати грошові потоки.
Аналіз грошових потоків на базі фінансових показників може бути використаний як при оперативному, так і при стратегічному плануванні. Якщо у рамках короткострокового періоду порівняно легко спрогнозувати та спланувати надходження і виплати грошових коштів, то при плануванні у середньостроковому та довгостроковому періодах виходять з певних співвідношень між майном і зобов'язаннями.

Основним джерелом інформації для проведення аналізу грошових потоків є Звіт про рух грошових коштів, який формується у розрізі трьох видів діяльності підприємства - операційної, інвестиційної і фінансової. Проте аналіз є ефективним лише якщо надходження грошових коштів співставляються зі звітним значенням чистого прибутку для перевірки якості останнього. Чим ближчі значення надходження грошових коштів і отриманого прибутку, тим вищою є його якість.Основною метою аналізу руху грошових коштів є виявлення рівня достатності формування грошових потоків за видами діяльності, їхефективності, а також збалансованості позитивного та негативного грошових потоків за обсягом і в часі.

Рух грошових коштів підприємств дає змогу своєчасно здійснювати комерційні операції, накопичувати власний капітал суб'єкта підприємницької діяльності. Ефективна діяльність підприємств залежить від багатьох чинників, проте одним із найважливіших є безперервність операційного циклу підприємства.

Важлива складова операційного циклу підприємстві - це фінансовий цикл, який розпочинається з моменту отримання коштів за реалізовані товари і триває до моменту їх витрачання на придбання нових товарів або на оплату робіт, послуг, виплату заробітної плати тощо. Внаслідок порушення розрахункової дисципліни на підприємствах споживчої кооперації утворилися значні суми дебіторської та кредиторської заборгованості, які негативно впливають на функціонування господарського механізму.

Зменшення тривалості фінансового циклу, затримка в одержані коштів за реалізовані товари може призвести до зменшення ліквідності підприємства, а в разі значних затримок - навіть до його банкрутства. Тому господарська діяльність підприємства неможлива без застосування контролю, тобто без систематичного спостереження та перевірки фактів господарського життя.

В умовах формування й встановлення нових соціально-економічних відносин з урахуванням існуючих організаційно-правових форм підприємницької діяльності виникає потреба у створенні ефективного внутрішнього аудиту. Питання його організації є актуальним.грошовий потік класифікація аналіз

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: "Аналіз грошових потоків на підприємстві Нововолинський олійно-жировий комбінат та їх оптимізація".

Об’єкт дослідження - Нововолинський олійно-жировий комбінат.

Предмет дослідження - аналіз грошових потоків та аудит грошових коштів на підприємстві Нововолинський олійно-жировий комбінат.

Мета дослідження - розгляд аналізу грошових потоків на підприємстві, а також висвітлення питань організації реформування діючої контрольної системи; впровадження і методики проведення внутрішнього аудиту грошових коштів на підприємстві, порядок проведення якого регламентується Міжнародними стандартами аудиту.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

1) проаналізувати теоретико-методичні основи вивчення грошових потоків;

2) вивчити основні засади здійснення аналізу грошових потоків на підприємстві;

)   дослідити шляхи оптимізації грошових потоків;

)   проаналізувати грошові потоки на підприємстві Нововолинський олійно-жировий комбінат.

Методи дослідження.Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація.

Структура дослідження.Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Список використаних джерел включає 25 найменувань. Робота викладена на ___ сторінці друкованого тексту.Розділ 1. Теоретико-методичні основи вивчення грошових потоків

 Сейчас читают про: