double arrow

Список використаної літератури


 

1. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк, 2002. – 562с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра,2002.-712с.

3. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. – 2-е изд., пере раб и доп. - М.:ИНФРА-М, 2001. – 334с.

Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004.

5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсової роботи з дисципліни «Маркетингова товарна політика»/ Укладач С.М. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005.

6. Ильяшенко С.Н.Маркетинг в примерах и задачах: Учеб.пособ. Сумы: ВВП «Мрія -1»ЛТД, 1998. – 112с.

7. Василевский А.А. Проблемы развития отечественного машиностроения. // Проблемы прогнозирования . – 2005. -№ 4. – С.35

8. Офіційний сайт ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” http://www.compressor-mash.ru/Сейчас читают про: