double arrow

Методика економічного аналізу фінансових результатів


 

Основними завданнями економічного аналізу фінансових результатів є:

-  систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;

-  загальна оцінка динаміки, обсягів, якості та структури фінансових результатів;

-  виявлення факторів і кількісна їх оцінка впливу на фінансові результати;

-  встановлення доцільності та ефективності використання прибутку;

-  визначення резервів зростання прибутку та рентабельності, розробка рекомендацій з їх впровадження.

Об’єктами аналізу фінансових результатів є:

-  обсяги, динаміка, структура та якість фінансових результатів;

-  показники рентабельності діяльності підприємства;

-  напрями розподілу та використання прибутку;

-  резерви збільшення прибутку та рентабельності.

На зміну показників прибутку впливають різноманітні внутрішні та зовнішні фактори, перелік і порядок розрахунку впливу яких визначаються методикою формування відповідних показників і наявною інформаційною базою.

Фактори, що впливають на величину фінансового результату від основної діяльності:

-  обсяг реалізації (ринки збуту, обсяг виробництва, кон’юнктура ринку, залишки запасів продукції) - може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку: збільшення обсягу продаж рентабельної продукції призводить до збільшення прибутку; якщо продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку;
-  собівартість реалізації (ціни на матеріали, рівень витрат на окремі вироби) - собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки;

-  структура реалізованої продукції (кон’юнктура ринку, ринки збуту) - при зростанні частки реалізації рентабельної продукції сума прибутку збільшується; при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшується;

-  ціна реалізації (ринки збуту, терміни реалізації, якість продукції, рівень інфляції) - зміна рівня середньо реалізаційних цін і величина прибутку знаходиться у прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня відпускних цін сума прибутку зростає, і навпаки.

Фактори, що впливають на фінансовий результат від іншої операційної діяльності:

-  доходи іншої операційної діяльності (дохід від списання кредиторської заборгованості, доходи (втрати) від штрафів, пені, неустойки, доходи від повернення безнадійних боргів, доходи (витрати) від реалізації інших необоротних активів, доходи (витрати) від списаних раніше активів);

-  витрати іншої операційної діяльності (нестачі і втрати від псування цінностей, втрати від знецінення запасів, витрати на дослідження та розробки, адміністративні витрати, витрати на збут).Фактори, що впливають на фінансові результати від інвестиційної діяльності:

доходи та витрати від інвестиційної діяльності (дохід від безоплатно одержаних активів, доходи (витрати) від реалізації фінансових інвестицій, втрати від уцінки необоротних активів, доходи (витрати) від реалізації необоротних активів, доходи (витрати) від не операційної курсової різниці, доходи (витрати) від реалізації майнових комплексів).

У діяльності будь-якого підприємства можуть виникати прибутки та збитки від надзвичайної діяльності.

Розрізняють наступні види показників фінансових результатів від надзвичайної діяльності:

-  збитки від стихійних лих;

-  збитки від техногенних катастроф (аварій);

-  відшкодування збитків від надзвичайних подій;

-  інші надзвичайна прибутки.

Аналіз перерахованих показників здійснюється на підставі використання даних бухгалтерського обліку. Аналіз показників фінансових результатів від надзвичайної діяльності полягає у дослідженні динаміки, структури та причин виникнення таких прибутків і збитків.

Тому аналітику для правильної оцінки структури загального прибутку (збитку) від усіх видів діяльності необхідно чітко розділяти звичайні і надзвичайні доходи (витрати).

Етапами аналізу фінансових результатів є:

Аналіз обсягів, динаміки та структури фінансових результатів.Фінансові результати діяльності підприємства відображаються у значній кількості показників, що створює методичні труднощі при систематичному аналізі. Крім того, наявність такої кількості показників ускладнює вибір кожним учасником господарської діяльності тих з них, які найбільше задовольняють його потреби в інформації щодо реального стану підприємства. Аналіз кожної складової прибутку підприємства має не абстрактний, а конкретний характер, а тому дозволяє власникам і акціонерам обирати пріоритетні напрями активізації діяльності підприємства. Іншим учасникам ринкових відносин аналіз фінансових результатів дає можливість виробити необхідну стратегію поведінки, спрямовану на мінімізацію витрат і фінансового ризику від інвестицій у дане підприємство.

У процесі аналізу на цьому етапі необхідно оцінити їх рівень і динаміку; дослідити структуру прибутку звітного періоду (здійснення вертикального аналізу); зміну окремих складових та їх вплив на суму прибутку, зміну темпів зростання прибутку в розрізі окремих складових частин (горизонтальний аналіз). У процесі аналітичного дослідження необхідно оцінити виконання плану за величиною прибутку, який у ринкових умовах має прогнозний характер на найближчу перспективу. Такий план враховує реальні можливості підприємства отримувати прибутку, а отже, є інструментом перспективного аналізу. Контроль за виконанням плану необхідно здійснювати до та під час здійснення операцій. Це вимагає налагодженої системи прогнозування обсягів реалізації, витрат. У випадку відсутності плану для оцінки рівня показників фінансових результатів діяльності заповнюється аналітична таблиця на основі фінансової звітності суб’єкта господарювання. Також можна провести динаміку окремих показників фінансових результатів.

Після оцінки динаміки фінансових результатів необхідно провести аналіз їх структури. Але перед тим доцільно проаналізувати структуру доходів і витрат, понесених для отримання цих доходів, адже у ході їх порівняння й визначаються фінансові результати. Аналіз структури та динаміки доходів і витрат свідчить про доцільність здійснення витрат у порівнянні з отриманими доходами. Поряд з витратами аналізується також структура вирахувань з доходу (непрямі податки, знижки). Для оцінки структури доходів, витрат (вирахувань) і фінансових результатів використовуються дані Звіту про фінансові результати і складаються в аналітичні таблиці.

При вивченні динаміки прибутку варто враховувати інфляційні фактори зміни її суми.

Аналіз показників рентабельності

Результати діяльності характеризуються не лише абсолютними показниками прибутку та збитку. Суб’єкти господарювання, які зацікавлені у віддачі від використаних ресурсів і вкладеного капіталу, аналізують співвідношення отриманого ефекту з понесеними витратами. Для цього обчислюються відносні показники ефективності: рентабельність та окупність. Дослідження показників рентабельності дає змогу комплексно оцінити ефективність господарської діяльності підприємства, проводити просторово-часові зіставлення.

Рентабельність - це відносний показник, який відображає відношення отриманого ефекту (прибутку) до понесених витрат. Рентабельним є такий стан діяльності, коли протягом певного періоду отримані доходи перевищують витрати, створюється і накопичується прибуток. Протилежним станом є збитковість, коли доходи не компенсують понесені витрати. Показники рентабельності відображають економічну ефективність діяльності. Вони адекватніше, ніж прибуток, відображають результати діяльності підприємства; враховуються при розробці інвестиційної, цінової політики.

Показники рентабельності відносяться до найбільш варіабельних за своїм змістом і таких, що трактуються неоднозначно. Тому аналітику необхідно враховувати: який алгоритм розрахунку показників; який саме показник прибутку використано при обчисленні, чи відповідає такий вибір економічному зв’язку між чисельником і знаменником дробу.

У фінансовому аналізі використовують різні показники рентабельності, які є відносними і показують, скільки одиниць прибутку підприємство генерує на одиницю реалізованої продукції, активів, власного капіталу. Інформаційною базою для розрахунку основних показників рентабельності є вихідні дані фінансової звітності, а саме баланс та звіт про фінансові результати. Залежно від того, з чим порівнюється обраний показник прибутку, фінансовий аналіз розрізняє три групи коефіцієнтів показників рентабельності:

-  витратні

-  дохідні

-  ресурсні.

Витратні показники рентабельності характеризують суму прибутку, яку забезпечують понесені витрати (виробничі, комерційні, інвестиційні) у процесі діяльності.

Для їх розрахунку використовуються показники чистого прибутку, загального прибутку, а також прибутку від реалізації продукції, які співвідносяться із загальною сумою витрат на виробництво та реалізацію, собівартістю виробленої (реалізованої) продукції, собівартістю одиниці продукції. Загальна формула витратних показників рентабельності має наступний вигляд:

 

Рв =  Х 100 %

 

Показники рентабельності, розраховані за даним підходом, характеризують ефективність використання засобів, спожитих у процесі виробництва або здійснення інших видів діяльності, а саме скільки підприємство отримує прибутку з кожної гривні, витраченої на здійснення певного виду діяльності. Ресурсні показники рентабельності розраховуються, якщо необхідно визначити доходність ресурсів або капіталу підприємства. Вони визначаються як відношення прибутку до вартості активів (капіталу) або їх складових:

 

Рр =  Х 100 %.

 

Доходні показники рентабельності (рентабельність продаж) розраховуються як відношення прибутку до реалізації продукції (робіт, послуг) до чистого доходу підприємства:

 

Рд =  Х 100 %.

 

Показники рентабельності продаж характеризують ефективність комерційної діяльності та відображають суму прибутку (валового, операційного, чистого), що отримує підприємство з кожної гривні продажу. Рентабельність продажу розраховується в цілому по підприємству, за окремими видами продукції, за його структурними підрозділами, окремими напрямами діяльності.

Різноманітність показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення. Порядок розрахунку основних показників рентабельності наведено в таблиці 1.3.

 

Таблиця 1.3 Порядок розрахунку показників рентабельності

№ з/п Показник Порядок розрахунку Характеристика
1 2 3 4

Витратні показники

1           Рентабельність продукції (товарів, послуг)         Рп = Х 100 %

Показує скільки отримано прибутку з 1 грн. понесених витрат  

2 Рентабельність операційної діяльності  Род = Х 100%Показує скільки отримано прибутку від операційної діяльності з 1 грн. операційних витрат  
3 Рентабельність звичайної діяльності  Рзд = Х 100%Показує скільки отримано прибутку від звичайної діяльності з 1 грн. звичайних витрат  
4 Рентабельність господарської діяльності  Ргд = Х 100%Показує скільки отримано прибутку від господарської діяльності з 1 грн. загальних витрат  

Ресурсні показники

5 Рентабельність підприємства Рп = Х 100%Показує величину чистого прибутку, яка припадає на 1 грн. активів  
1 2 3 4
6 Рентабельність власного капіталу РВК =  Х 100%Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу  
7 Рентабельність залученого капіталу РЗК = Х 100%Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. залученого капіталу  
8 Рентабельність перманентного капіталу РПК = Х 100%Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу та довгострокових зобов’язань  
9 Рентабельність необоротних активів (фондорентабельність) РНА = Х 100%Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. необоротних активів  
10 Рентабельність оборотних активів РОА = Х 100%Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. оборотних активів  

Доходні показники

11 Валова рентабельність продажу РВпп = Х 100%Показує розмір валового прибутку, що отримується з 1 грн. доходу від продажу продукції  
12 Чиста рентабельність продажу РЧпп = Х 100%Показує розмір чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції  
13 Рентабельність доходу від операційної діяльності Рд од = Х 100%Показує розмір прибутку з 1 грн. доходу від операційної діяльності  

 

У ході аналізу відносних показників ефективності діяльності важливим завданням є вивчення факторів, які зумовлюють зміну їх рівня.

Зміна показників рентабельності відбувається під впливом відповідних факторів. На рівень рентабельності продукції впливають три основні фактори першого рівня:

-  ціна реалізації;

-  структура реалізації;

-  собівартість реалізації.

Зміна структури реалізованої продукції впливає рівень її рентабельності. Вплив цього фактору може бути як позитивним, так і негативним. Розрахунок рівня впливу факторів доцільно здійснювати за допомогою прийому ланцюгових підстановок.

У процесі аналізу рентабельності оцінюється рівень виконання прийнятих параметрів, вивчається динаміка показників, фактори зміни їх рівня, здійснюється порівняльний багатоваріантний аналіз, вивчаються резерви зростання рентабельності.

Факторний аналіз фінансових результатів від основної діяльності

Особливу увагу в процесі факторного аналізу фінансових результатів необхідно звернути на найбільш суттєву складову їх формування - прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - результат основної діяльності.

На прибуток від реалізації продукції по підприємству впливає чотири основних фактори першого рівня: обсяг реалізації продукції, собівартість одиниці продукції, структура реалізації, рівень цін одиниці продукції.

Модель залежності прибутку від наведених факторів має наступний вигляд:

 

П = ОР х ПВі (Ці - Сі),

 

де n - кількість видів продукції.

Типова методика факторного аналізу прибутку від реалізації продукції наведена в таблиці 1.4.

 

Таблиця 1.4 Порядок визначення впливу факторів на зміну валового прибутку

№ з/п Показники Алгоритм розрахунку
1 Чистий дохід за період, з яким проводиться порівняння ЧД0 = Ці0 х ОРіо
2 Чистий дохід за період, який аналізується ЧД1 = Ці1 х ОРі1
3 Собівартість реалізації за період, яким проводиться порівняння С0 = Сі0 х ОРі0
4 Собівартість реалізації за період, який аналізується С1 = Сі1 х ОРі1
5 Чистий дохід при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується, та цінах за період, з яким проводиться порівняння ЧДум = ОРі1 х Ці0
6 Собівартість реалізації при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується, та собівартості одиниці продукції за період, з яким проводиться порівняння Сум = ОРі1 х Сі0
7 Прибуток від реалізації за період, з яким проводиться порівняння П0 = ЧД0 - С0
8 Прибуток від реалізації за період, який аналізується П1 = ЧД1 - С1
9 Прибуток від реалізації при структурі та обсязі реалізації за період, який аналізується Пум = ЧДум - Сум
10 Зміна прибутку від реалізації під впливом структурних зрушень і фактичного обсягу реалізації DППВ, ОР = Пум - П0
10.1 Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни обсягу реалізації DПОР = П0 х І - П0
10.2 Зміна прибутку під впливом структурних зрушень DППВ = DППВ, ОР - DПОР
11 Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни цін реалізації DПЦ = (ЧД1 - Сум) - Пум
12 Зміна прибутку від реалізації під впливом зміни собівартості DПС = П1 - (ЧД1 - Сум)
13 Загальна зміна прибутку від реалізації DП = П1 - П0 = DППВ, ОР + DПЦ + +DПС

 

Оцінка рівня та значення виробничого та фінансового левериджу

Співвідношення використання прибутку та споживання (накопичення) здійснює вирішальний вплив на фінансовий стан підприємства. Якщо накопичених коштів недостатньо, зростає потреба в залучених коштах, знижується потенціал розвитку підприємства, який характеризується показником рентабельності власного капіталу. Але в дійсності відбувається пошук оптимального співвідношення між споживанням і накопиченням, а також оптимальної структури джерел фінансування. Такий взаємозв’язок характеризує категорія левериджу (факту, незначна зміна якого може призвести до суттєвої зміни окремих результативних показників), яка виступає у двох видах: виробничому та фінансовому.

Виробничий леверидж полягає у потенційній можливості впливати на формування прибутку від основної діяльності за рахунок зміни обсягу виробництва (реалізації) продукції і співвідношення постійно-змінних витрат у структурі собівартості. Цей механізм діє наступним чином: зростання обсягу виробництва (реалізації) зменшує рівень постійних змінних витрат на одиницю, що відповідним чином відображається на обсязі та структурі основних і оборотних засобів, а також на ефективності їх використання.

Рівень виробничого левериджу (ЛВ) можна визначити трьома способами:

-  як співвідношення умовно-постійних і змінних витрат;

-  як співвідношення чистого прибутку і умовно-постійних витрат;

-  як співвідношення приросту від реалізації та приросту обсягу реалізованої продукції:

 

ЛВ = .

 

Економічний зміст виробничого левериджу полягає в тому, що він показує рівень чутливості валового прибутку до зміни обсягу виробництва (реалізації). При цьому аналітика цікавить не стільки значення виробничого левериджу, скільки існування залежності між відповідними типовими показниками.

Фінансовий леверидж на відміну від виробничого, тісно пов'язаний з фінансовою діяльністю підприємства. Він є потенційною можливістю впливати на фінансові результати та рентабельність підприємства шляхом зміни обсягу та структури пасивів за рахунок залучених коштів. Використання залучених коштів суб’єктами господарювання пов’язано з певними витратами. Фінансовий леверидж дає змогу оптимізувати співвідношення між власними і залученими ресурсами та визначити їх вплив на прибуток.

Рівень фінансового левериджу зростає при зростанні питомої ваги довгострокових позик у зв’язку з тим, що зростає сума відсотків, які за ними сплачуються. Відповідно зростає і рівень фінансового ризику. Якщо підприємство не використовує залучених коштів, тобто фінансує свою діяльність виключно за рахунок власних коштів, фінансовий леверидж дорівнює нулю.

Фінансовий леверидж (ЛФ) характеризує:

-  співвідношення залученого і власного капіталу;

-  взаємозв’язок чистого прибутку та прибутку до оподаткування і розраховується наступним чином:

 

ЛФ = .

 

Даний показник показує у скільки разів чистий прибуток перевищує прибуток до оподаткування. Він тісно пов'язаний з поняттям фінансового ризику, тобто ризику, зумовленого можливою нестачею коштів для сплати відсотків за довгостроковими кредитами. Отже, зростання рівня фінансового левериджу характеризує зростання ризикованості діяльності підприємства. Позитивним буде значення фінансового важеля за умови, що рентабельність капіталу вище ставки залученого капіталу. Тому для підвищення рентабельності капіталу, крім зростання чистого прибутку та суми власного капіталу, необхідно залучати позикові кошти на вигідних умовах.

Узагальнюючим показником є виробничо-фінансовий леверидж (ЛВФ), який розраховується наступним чином:

 

ЛВФ = ЛВ Х ЛФ.

 

Виробничо-фінансовий леверидж відображає взаємозв’язок трьох показників: виручки, витрат виробничого та фінансового характеру і чистого прибутку. Аналіз цього взаємозв’язку, тобто кількісна оцінка рівня залежності від операційного та фінансово важелів виконуються за допомогою спеціального методу, відомого у фінансовому аналізі як метод "мертвої точки".

Виробничо-фінансовий леверидж застосовується для визначення оптимальної структури та обсягу необхідних залучених коштів з урахуванням платності останніх.

Отже, використовуючи показники левериджу можна приймати ефективні управлінські рішення, плануючи оптимальні обсяги виробництва, структуру пасивів, розраховувати ефективність вкладень з оцінкою їх ризикованості.

Для економічного аналізу використовують різноманітні джерела інформації. Потреба в конкретних матеріалах залежить від періоду, що аналізується, цільової спрямованості та завдань економічного аналізу. Інформаційне забезпечення є першочерговим завданням у будь-якому аналітичному дослідженні і важливим інструментом для підготовки та прийняття ефективних управлінських рішень. Фінансовий аналіз проводиться з використанням системи економічних даних, дослідження яких породжує економічну інформацію, що використовується в управлінні.


Таблиця 1.4 Інформаційна база дослідження

№ з/п Назва інформаційного джерела Інформація, яку можна отримати
1 Рахунки бухгалтерського: обліку: 7 клас 8 клас 9 44 рахунок  дані про доходи від різних видів діяльності та фінансовий результат діяльності підприємства дані про понесені витрати за елементами дані при витрати від різних видів діяльності інформація про суму прибутку чи збитку
2 Регістри бухгалтерського обліку журнал 6 журнал 7  Узагальнена інформація про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій; Відображаються операції про зміни у складі власного капіталу підприємства, одержання і витрачання забезпечень, майбутніх витрат і платежів та коштів цільового призначення
3 Звітність: фінансова (Ф №2 "Звіт про фінансові результати" Ф №5 "Примітки до фінансової звітності") статистична внутрішньо-управлінська податкова (декларація на прибуток підприємства)  інформація про отримані доходи, понесені витрати та отриманий результат деталізована інформація про явища і процеси господарської діяльності відповідно до змісту затверджених форм таблиць звітності інформація про явища і процеси щодо наявності, формування і використання ресурсів у господарській діяльності

 
Сейчас читают про: