double arrow

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 

1. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР.

. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. (з наступними змінами і доповненнями).

. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість” // Урядовий кур’єр. -2004. - 26 черв. - № 119.

. Білоцерківська Г. Законом № 489-V внесено деякі зміни у порядок обкладання ПДВ // Вісник податкової служби України, січень 2007 р.

. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина", 2009.

. Все про оподаткування // Галицькі контракти, 2004, № 47.

. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посібник. - К.: Знання. - 2003.

. Єфименко Т.І. Податковий кодекс України: питання ефективності та суспільної злагоди // Фінанси України. - 2011. - №5.

. Данілов О.Д. Податок на додану вартість. Навч. посіб. - К.: Основи, 2005.

. Деркач Н.Н. Гордєєва Л.П. Бюджет України. - Д.: Сфера, 2006.

. Джигир Ю., Майнзюк К. За межами традиційного погляду на відшкодування ПДВ: деякі структурні аспекти реформування системи / Часопис Парламент, №1, 2005.

. Джигир Ю., Майнзюк К. ПДВ чи альтернативні податки на споживання / Часопис Парламент, №2, 2005
. Дьякова І.І. Податки та податкова політика України. - К. Наукова думка, 2004.

. Єлисєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація податків законними способами. - Л.: Центр Бізнес-Сервісу, 2003.

. Єпіфанова А.О., Сало І.В., Дьякова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник - К.: Наукова думка, 2009.

. Златкін Б.І. Податкам - стимулюючу роль // Економіка України, 2006

. Колеги обмінюються досвідом. Семінар податківців з питань вдосконалення адміністрування та сплати ПДВ // "Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ", № 17, 26.04.2004.

. Комітет громадського контролю вимагає від Мін’юсту не реєструвати Постанову про ПДВ-рахунки. // Дзеркало тижня, 2004, № 12.

. Корнякова Т.В. ПДВ - найбільш криміналізований податок в Україні // Газета “Антикорупція", 2004, 14 черв., № 1.

. Корнякова Т.В. Податок на додану вартість: актуальні питання // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 2004. - № 9.

. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. - К: ДПА, 2011 р.

. Косарчук В.П., Ляхович В.А. Податки України. - К.: ДПА України, 2006 р

. Коцій В. Податки в майбутньому: базу розширюємо, пільги скорочуємо // Фінансова Україна, 2006, № 4.

. Крисоватий А. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України, 2005, № 1.

. Леггет Е. Шахрайство в системі ПДВ і контроль за механізмом відшкодування та кредиту: стратегічний підхід до боротьби з втратами при адмініструванні ПДВ / Матеріали до конференції “Міжнародного податкового діалогу" з проблем ПДВ. - Рим, Березень 2005 р.. Жукевич О.М. Актуальні проблеми застосування ПДВ в Україні / О.М. Жукевич // Економічний простір. -2009. - № 22/2.


 


ДОДАТКИ

 

  Коди Дата (рік, місяць, число) 231 012 2011 Підприємство ПАТ "КАРТЕЛЬ" за ЄДРПОУ 23649016 Територія м.Кривий Рiг вул.Кириленка,25 прм. 193 за КОАТУУ 1211036400 Форма власності Приватна власність за КОПФГ 230 Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0 Вид економічної діяльності Оптова торгiвля будiвельними матерiалами. за КВЕД 51.53.2 Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
   
   

БАЛАНС за 2011 р.

Форма № 1 код за ДКУД

 

1801001

 

 

 
Актив Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2

3

4

I. Необоротні активи  

 

 

Нематеріальні активи:  

 

 

залишкова вартість 010

0

0

первісна вартість 011

0

0

накопичена амортизація 012

0

0

Незавершене будівництво 020

13.0

13.0

Основні засоби:  

 

 

залишкова вартість 030

333.0

313.0

первісна вартість 031

465.0

449.0

Знос 032

(132.0)

(136.0)

Довгострокові фінансові інвестиції:  

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040

5.0

5.0

інші фінансові інвестиції 045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050

0

0

Відстрочені податкові активи 060

0

0

Інші необоротні активи 070

00

Усього за розділом I 080

351.0

331.0

II. Оборотні активи  

 

 

Запаси:  

 

 

виробничі запаси 100

41.0

41.0

тварини на вирощуванніта відгодівлі 110

0.0

0.0

незавершене виробництво 120

0

0

готова продукція 130

28.0

5.0

Товари 140

0

0

Векселі одержані 150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  

 

 

чиста реалізаційна вартість 160

117.0

102.0

первісна вартість 161

117.0

102.0

резерв сумнівних боргів 162

( 0.0 )

( 0.0 )

)Дебіторська заборгованість за розрахунками:  

 

 

з бюджетом 170

0.0

0.0

за виданими авансами 180

0

0

з нарахованих доходів 190

0

0

із внутрішніх розрахунків 200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210

3.0

1.0

Поточні фінансові інвестиції 220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:  

 

 

в національній валюті 230

14

4

в іноземній валюті 240

0

0

Інші оборотні активи 250

0

0

Усього за розділом II 260

203.0

153.0

III. Витрати майбутніх періодів 270

0

0

Баланс 280

554.0

484.0

Пасив Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2

3

4

I. Власний капітал  

 

 

Статутний капітал 300

1

1

Пайовий капітал 310

0

0

Додатковий вкладений капітал 320

0

0

Інший додатковий капітал 330

0

0

Резервний капітал 340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350

-24

-139

Неоплачений капітал 360

(0)

(0)

Вилучений капітал 370

0

0

Усього за розділом I 380

-23

-138

Частка меншості 385

0

0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів  

 

 

Забезпечення виплат персоналу 400

0

0

Інші забезпечення 410

0

0

Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415

0

0

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах 416

0

0

Цільове фінансування 420

0

0

Усього за розділом II 430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання  

 

 

Довгострокові кредити банків 440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання 460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання 470

0

0

Усього за розділом III 480

0

0

IV. Поточні зобов'язання  

 

 

Короткострокові кредити банків 500

290

290

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510

0

0

Векселі видані 520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530

212

208

Поточні зобов'язання за розрахунками:  

 

 

з одержаних авансів 540

0

0

з бюджетом 550

14

22

з позабюджетних платежів 560

0

0

зі страхування 570

1

1

з оплати праці 580

2

1

з учасниками 590

0

0

із внутрішніх розрахунків 600

0

0

Інші поточні зобов'язання 610

58

100

Усього за розділом IV 620

577

622

V. Доходи майбутніх періодів 630

0

0

Баланс 640

554

484

           

 
Сейчас читают про: