double arrow

Бакалавр. 2. Дикман Л.Г. Организация, планирование и управление строительством, М., Вш

Бібліографічний список

1. В.М. Майданов, Ю.П.Шейко, Г.М. Тригер та ін. Організація і планування будівництва. К.: Урожай, 1993.- 432 с.

2. Дикман Л.Г. Организация, планирование и управление строительством, М., Вш. 1982.

3. ДБН А. 3.1-5-96 Посібник з розробки організації будівництва і проектів виконання робіт. Київ, 1997.

4. Строительные краны. Справочник /под ред. Станевского В.Г. и др../- К.: Будівельник, 1989.-296с.

5. Строительные машины. Машины для строительства промышленных, гражданських сооружений и дорог. Справ очник. Т.1 – 4 /под ред. В.А. Баумана, С.А. Лапикова/ - М.: Машиностроение, 1976.-502с.

6. Меркулов Е.А., Славуцкий А.К.. Основы проектирования городских дорог. – М.: СИ, 1971. – 240 с.

7. Хамзин С.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. – М. Высшая школа.1989.

8. Кизима В.П., Стратонов Г.К. и др. Технология и организация каменных и монтажних работ. Львов 1989г.

9. СНиП 1.04.03.-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений.М. Госстрой 1991.

10. ДБН А. 3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. Київ, 1994.

11. ДБН А. 3.1-5-96 Організація будівельного виробництва (Управління, організація і технологія). Київ, 1996,

12. Белецкий Б.Ф. Организация строительных и монтажних работ.-М.:ВШ, 1986.-384с.

13. ДБН А. 3.1-2-93 Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. Київ, 1993.

14. Стратонов Г.К. Зінь Н.С. Конспект лекцій з "Організації та планування будівельного виробництва" 054-132 Рівне, 117с.

15. Галкин Л.Г., Сафонов З.Н. Парубок Г.З. Сборник задач по организации й планированию строительного производства. М., Вш.1985.

16. Шахпаранов В.В., Аблязов Л.П., Степанов Н.В., Организация строительного производства. Справочник строителя.М, Стройиздат, 1987.

17. Вказівки до вивчення дисципліни “Організація будівництва” (учбово – методичні розробки 054-162)/ Р.М.Макаренко, Рівне: УДУВГП, 2003,- 11с.

за напрямом “Будівництво”

заочної форми навчання

Львів

Рекомендовано до друку методичною

радою факультету заочної освіти Львівського національного аграрного університету

Протокол № від 2013 р.

Укладач: к.т.н., доцент Ю.Є. Фамуляк

(Укладено на основі

Р.М.Макаренко, Л.П.Гомон. Технологія та організація будівельного виробництва: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008.– 128с.)

Відповідальний за випуск: ст. викладач М.Й. Ванік

Рецензент: к.т.н., доцент А.В.Мазурак

© Львівський національний аграрний університет, 2013

З М І С Т

1. Загальні положення …..……………….………….…………. 2. Перелік тем, які вивчаються в дисципліні «Технологія та організація будівництва» ………………………….. 3. Короткий теоретичний огляд матеріалу тем ………….. Тема 1. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами .….... Тема 2. Організація парку будівельних машин і його експлуатації ………………………………………….. Тема 3. Організація роботи транспорту в будівництві …………………………………………………………. Тема 4. Організація оперативного планування виробництва ……………………………….……………….. Тема 5. Забезпечення збереження матеріальних цінностей і грошових коштів в будівництві …….. Бібліографічний список ……..…..………………………….            

1. Загальні положення

Дисципліна "Технологія та організація будівельного виробництва" містить сукупність знань щодо організації та планування виконання тих чи інших процесів в будівництві, їх управління. Ця дисципліна ґрунтується на основі знань технології будівельного виробництва, організації будівництва, архітектури будівель та споруд та інших.

В навчальних планах підготовки бакалаврів за напрямом підготовки „Будівництво” спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» значення дисципліни "Організація та планування будівельного виробництва " є надзвичайно важливим, оскільки жодну будівлю чи споруду не можна запроектувати і побудувати, а збудовану споруду правильно і ефективно експлуатувати та ремонтувати, не знаючи організації та планування виконання робіт. Організаційна підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів будівельного напряму має органічно поєднувати вивчення загальних теоретичних та практичних основ виконання процесів в будівництві з поєднанням їх в просторі та часі.

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Технологія та організація будівельного виробництва" призначений для самостійної роботи студента в умовах дії кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Наука про організацію і планування будівельного виробництва досліджує планування роботи будівельно-монтажної організації. Метою викладання дисципліни "Технологія та організація будівельного виробництва" є підготовка бакалавра-будівельника, який повинен знати: організацію та управління будівельного виробництва, теоретичні основи раціональних методів організації і планування виконання будівельних процесів.

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка є українським варіантом ЕСТS.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- дати студентам необхідні знання з організації та планування будівництва;

- навчити студентів організації і управління ведення робіт;

- навчити використовувати організаційно-планувальні рішення в в реальних умовах будівництва.

У процесі вивчення студенти повинні:

а) знати:

- організацію, планування і управління будівельного виробництва;

- методику розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт;

б) вміти:

- знаходити і використовувати доцільні організаційні і управлінські рішення;

- розробляти проекти організації будівництва та проекти виконання робіт;

- оформлювати виробничі завдання працівникам і приймати виконані роботи.

Програма вивчення курсу передбачає наступні основні види роботи – відвідування лекцій, практичні заняття, виконання курсового проекту та самостійну і індивідуальну роботу студентів. Запорукою успішного засвоєння матеріалу студентом є аудиторна робота під керівництвом викладача, при цьому необхідно дотримуватись правила: переходити до вивчення нового матеріалу, тільки після засвоєння попереднього. Це можливо лише при зацікавленні студента в отриманні знань. Для отримання ґрунтовних знань з курсу "Технологія та організація будівельного виробництва" обов’язковою умовою є самостійна робота студента. Вона виконується в межах часу, визначеного навчальною програмою, з використанням додаткової навчальної літератури та консультацій викладача.

2. Перелік тем, які вивчаються в дисципліні

«Технологія та організація будівництва»

1. Організація матеріально – технічної бази будівництва (МТБ). Склад i призначення матерiально-технiчної бази будiвництва. Мобiльнi (iнвентарнi) будинки для обслуговування будiвництва. Використання для потреб будiвництва iснуючих i пiдлягаючих знесенню будинкiв. Розміщення МТБ. Планування МТБ будівництва. Виробнича потужність. Розрахунок потреби i забезпечення будiвництва енергетичними ресурсами.

2. Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами.Значення матеріально-технічного планування для своєчасного введення об'єктів в дію. Організація виробничо - технологічної комплектації (ВТК). Виробничо-комплектовочна база (ВКБ).

3. Організація парку будівельних машин і його експлуатації. Вимоги, що ставляться до парку будівельних машин. Комплектування парку машин. Середньорічна потреба в машинах.Форми організації експлуатації будівельних машин, перерви в їх роботі.

4. Організація роботи транспорту в будівництві.Роль і значення транспорту в будівництві.Класифікація вантажів.Вибір виду і кількості будівельного транспорту.Організація перевезень автотранспортом. Організаційні форми експлуатації транспортних засобів.Організація перевезень залізницею.

5. Організація проектно-вишукувальних робіт. Органiзацiя будiвельного проектування. Передпроектна стадія будівництва. Стадії проектування. Структура проекту. Інженерні вишукування в будівництві. Органiзацiя вишукувань. Проект організації будівництва (ПОБ). Проект виконання робіт (ПВР).

6. Календарне планування в будівництві.Загальні положення щодо календарного планування (КП). Принципи розробки КП. Документи, що розробляються при КП у складі ПОБ. Порядок складання КП об’єкту. Організація і КП будівництва житлових будинків. KП робіт при вузловому методі. Особливості складання КП при монтуванні будівель із транспортних засобів. КП робіт при реконструкції і технічному переозброєнні підприємств. Охорона навколишнього середовища при розробці КП. Техніко-економічна оцінка КП. Форми документів, що розробляються при календарному плануванні.

7. Організація оперативного планування виробництва.Оперативне планування (ОП).Облік і контроль за виконанням ОП. Будфінплан.Диспетчерська система управління будівництвом.Засоби оперативного виробничого зв’язку.

8. Забезпечення збереження матеріальних цінностей і грошових коштів в будівництві.Законність,право, методи реалізації права,власність,дотримання законності, санкції в будівництві.

9. Організація системи контроль якості в будівництві.Загальні положення щодо поняття якості. Якість будівництва. Управління якістю. Контроль якостi робiт при будiвництвi об'єктiв.Оцінка і аналіз якості будівельно-монтажних робіт.Гарантійні строки в будівництві. Прийняття об’єктів в експлуатацію.

3. Короткий теоретичний огляд матеріалу тем

Тема 1. Організація комплектного забезпечення будівництва

конструкціями і матеріалами

План лекції:

1. Значення матеріально-технічного планування для своєчасного введення об'єктів в дію.

2. Організація виробничо - технологічної комплектації (ВТК).

3. Виробничо-комплектовочна база (ВКБ).

1. Значення матеріально-технічного планування для своєчасного введення об'єктів в дію

Особливості будівельної галузі, які справляють вплив на систему матеріально-технічного планування(МТП), полягають у наступному:

- тривалість процесу будівництва підраховується місяцями (а іноді і роками), що ускладнює облік і контроль використання матеріалів;

- загальний обсяг будівельно-монтажних робіт (БМР) виконується на протязі всього року під відкритим небом, що спричиняє, при необхідності, застосування поправочних коефіцієнтів до норм витрат матеріалів взимку;

- значна частина незакінченого будівництва (50-60%) ускладнює розрахунки і обґрунтування потреб у матеріалах на обсяги БМР, які необхідно виконувати на незакінчених будовах;

- розосередженість об'єктів негативно позначається на процесі планування і МТП будов і ускладнює оперативну діяльність органів, на які покладено виконання функцій забезпечення будівельного виробництва матеріально-технічними ресурсами (МТР).

Основні задачі МТП будівництва полягають у :

а) встановленні потреб будівництва у матеріалах і обладнанні;

б) розпреділенні матеріалів і обладнання між споживачами;

в) своєчасному і комплектному забезпеченні будов необхідними матеріалами і обладнанням у відповідності з технологією ведення БМР;

г) нормуванні витрат і запасів матеріалів;

д) організації складського господарства;

е) забезпеченні економії матеріалів у сфері обороту і у сфері виробництва.

Належна організація МТП створює умови для :

- впровадження у будівництво прогресивних технологій;

- усунення далеких перевезень вантажів;

- створення необхідних запасів матеріалів;

- забезпечення зниження витрат організацій, які займаються збутом і постачанням.

Раціональна організація постачання сприяє:

1) прискоренню будівництва;

2) зниженню собівартості продукті;

3) підвищенню рентабельності будівельного виробництва.

2. Організація виробничо-технологічної комплектації (ВТК)

Виробничо-технологічна комплектація (ВТК) - це процес своєчасного комплектного забезпечення об'єктів, що будуються, МТП у визначеній кількості і номенклатурі з суворою ув'язкою з темпами і технологічною послідовністю виконання БМР.

При цьому поєднуються три основні функції матеріального забезпечення - постачання - переробка - комплектація.

При комплектній поставці матеріалів обов'язково розробляється така нормативно-технологічна документація:

- комплектувальна відомість - складена на основі робочих креслень, в ній показано кількість матеріалів чи виробів на секцію, поверх, захватку, квартиру, під'їзд, будинок тощо;

- транспортно-комплектувальний графік постачання ресурсів на період виконання робіт, він складається на основі технологічних карт у відповідності з транспортно-монтажним графіком і в ньому показують:

- час поставки комплекту матеріалів на будівельний майданчик,

- завод-виробник,

- номер рейсу, тип, кількість і масу виробів, що входять у комплект,

- вид транспорту;

- будгенпланз вказанням місць розвантаження і тимчасового розміщення контейнерів з матеріалами, конструкціями і виробами.

Розрізняють наступні різновиди комплектів:

- технологічний - це набір конструкцій, виробів і матеріалів, які необхідні для виконання укрупненого комплексу робіт, конструктивного або об'ємного елементу, виду робіт або їх частин (поверх, ярус, секція, проліт, захватка), які прив'язані до етапу робіт і відповідній технології БМР;

- поставний (заводський) - його формують на заводі-виробнику або на виробничо-комплектовочній базі у відділі технічної комплектації і доставляють на будмайданчик у відповідності з технологією і графіком зведення об'єкту.


Сейчас читают про: