double arrow

Комбінована дія лікарських речовин


При поєднаному застосуванні ліків між ними можуть виникати такі типи взаємодії, як фармацевтична, фармакокінетична та фармакоди-намічна. До першої належать фізична взаємодія, наприклад, погли­нання активованим вугіллям токсичних сполук, та хімічна взаємодія, наприклад, кислот і лугів. Про фармакокінетичну взаємодію ліків го­ворилось вище, коли розглядались процеси всмоктування, розподілу в організмі, метаболізму та виведення лікарських речовин. При поєд­наному застосуванні ліків можуть спостерігатися зміни їх фармаколо­гічних ефектів внаслідок впливу на специфічні рецептори. Такий тип взаємодії називається фармакодинамічним.

Залежно від спрямованості змін, які виникають при комбінова­ному застосуванні лікарських речовин, типи їхньої взаємодії мо­жуть проявлятися у вигляді синергізму, антагонізму та синергоан-тагонізму.

Синергізм - це варіант реакції організму на поєднане застосу­вання ліків, при якому ефект перевищує дію кожного компонента. У випадку, коли при комбінованому застосуванні ліків фармаколо­гічна дія дорівнює простій сумі ефектів кожного лікарського пре­парату, говорять про сумацію, або адитивну дію. Це, наприклад, спостерігається при поєднаному застосуванні засобів для наркозу, зокрема фторотану і закису азоту. Якщо загальний ефект переви­щує суму ефектів, говорять про потенціювання дії. Наприклад, по­єднане застосування нейролептиків, транквілізаторів або наркотич­них анальгетиків із засобами для наркозу спричиняє підсилення дії останніх (потенційований наркоз). Прямий синергізм спостеріга­ється, коли точки прикладання ліків спільні. Так, адреналін і норад-реналін впливають на адренорецептори, засоби для наркозу - на мембрани нервових клітин. З опосередкованим синергізмом ми стикаємося, коли ліки мають різні точки прикладання. Наприклад, сальбутамол, еуфілін та атропін проявляють бронхолітичну дію. Перший - шляхом впливу на (3,-адренорецептори бронхів, другий -на гладку мускулатуру бронхів, третій - на М-холінорецептори.

Явища синергізму використовуються для отримання бажаного фармакологічного ефекту при застосуванні менших доз ліків. Цим попереджується їх токсична дія. Цей принцип не розповсюджуєть­ся на антибактеріальні препарати. У разі їх комбінування кожна лікарська речовина застосовується у повній дозі.
Антагонізм - варіант взаємодії ліків, при якому спостерігається зменшення або навіть зникнення фармакологічного ефекту. Про­явом фізичного антагонізму є адсорбція активованим вугіллям на своїй поверхні токсичних сполук. При взаємодії кислот і лугів, нат­рію хлориду з нітратом срібла, морфіну з калію перманганатом спостерігається хімічний антагонізм. Якщо ліки мають протилеж­но направлені фармакологічні ефекти, говорять про фізіологічний антагонізм. Прикладами останнього є дія М-холіноміметиків і М-холіноблокаторів, засобів для наркозу і аналептиків. Якщо ліки-антагоністи мають спільні точки прикладання, між ними спостері­гається прямий антагонізм, наприклад, між адреноміметиками і адреноблокаторами. Окремим випадком прямого антагонізму є кон­курентний антагонізм. Він спостерігається між сульфаніламідами і параамінобензойною кислотою, неодикумарином і вітаміном К. Якщо антагоністи застосовуються при гострих отруєннях як ліку­вальні агенти, вони називаються антидотами (протиотрутами'). Зо­крема, ангидотами при отруєнні нітратом срібла є натрію хлорид для промивання шлунка (хімічний антагонізм) і унітіол для резорб-тивної дії (фізіологічний антагонізм). Іноді між ліками спостеріга­ють опосередкований антагонізм. Наприклад, брадикардію, яка розвивається під впливом М-холіноміметиків, можна усунути ад­реноміметиками. При цьому перші впливають на М-холінорецеп­тори, другі - на ^-адренорецептори. Антагонізм буває також дво­бічний і однобічний. Прикладами двобічного антагонізму є дія кислот і лугів, спирту етилового і кофеїну. При цьому обидві речо-вини здатні усувати дію одна одної. При однобічному антагонізмі один препарат усуває дію іншого, але не навпаки. Наприклад, ат­ропін знімає дію ацеклідину, останній дію атропіну неусуває.Синергоантагонізм — це явище, коли при поєднаному застосу­ванні ліків одні фармакологічні ефекти зникають, а інші посилюю­ться. Наприклад, на фоні застосування а-адреноблокатора фенто-ламіну зникає стимулююча дія адреналіну на а-адренорецептори, але посилюється на Р-адренорецептори.

ДОЗЫ, ИХ ВИДЫ

Между лекарством и ядом нет принципиального отличия.

Любое лекарство в большой дозе может вызвать токсический

эффект и даже смерть и, наоборот ядовитые вещества в

определенных дозах оказывают лечебное действие.

ДОЗА - количество лекарственного вещества, вводимого в организм.

Доза бывает: - разовая- количество ЛВ в граммах или ЕД,

получаемое больным за 1 прием

n суточная- « - за 1 сутки

n курсовая - получаемая за курс лечения

Также доза бывает:

n лечебная (терапевтическая), вводимая с лечебной целью

а) минимальная или пороговая- минимальное количество

лекарства, оказывающее лечебное действие

б) средняя терапевтическая доза- среднее количество

лекарства в гр или ЕД, оказывающее лечебное

действие у большинства больных в возрасте от18 до

65 лет с массой тела не более 70 кг

в) высшая терапевтическая доза- максимальное количест-

во, которое можно ввести больному за 1 раз (1 сутки)

n токсическая доза - количество лекарства в граммах или

ЕД, оказывающая токсическое действие (отравление)

n смертельная доза - доза вызывающая смерть у большинсст

ва людей

Диапазон между минимальной терапевтической и токсической дозой называется

ШИРОТОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

НЕГАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВ НА ОРГАНИЗМ

Наряду с лечебным действием лекарства оказывают и побочное действие- нежелательное- ухудшение здоровья человека. Их можно разделить на 4 группы

1. Осложнения, связанные с абсолютной и относительной передозировкой

препаратов (отравления)

Абсолютная передозировка - превышение предельно допустимой дозы лекарства

Относительная передозировка - слишком быстрое введение препарата (строфантин при быстром в/в введении вызывает остановку сердца) , или если лекарство вводятся в лечебной дозе, но накапливается в организме вследствии болезни печени или вследствии свойств самого лекарства(бромиды, сердечные гликозиды, витамин к-викасол)

2. Осложнения, связанные с токсическими свойствами ЛС при длительном применении ( гепатотоксичность, нефротоксичность, угнетение кроветворения, нейротоксичность, ульцерогенное действие, синдром отмены, мутагенное, тератогенное, эмбриотоксичное дейстие, угнетение иммунитета, канцерогенное действие.

Токсические свойства ЛС являются специфическими, так как связаны с их структурой, например гентамицин снижает слух, нарушает функцию почек, левомицетин- угнетает кроветворение, аспирин- ульцерогенное действие.

Синдром отмены возникает при внезапном прекращении лечения, например внезапная отмена ГК (глюкокортикоидов – гормонов коры надпочечников) может вызвать синдром острой надпочечниковой недостаточности.

Большой проблемой является мутагенное действие- врезультате действия на половые клетки, что приводит к наследственно обусловленным заболеваниям.

Тератогенное действие возникает при назначении ЛС во время беременности и проявляется в виде уродств плода.

Тератогенное действие может проявиться морфологически- дефекты развития органов и неморфологически- дефекты развития психики.

Если эти эффекты возникают в первые 12 недель беременности, их называют эмбриотоксическими, если позже- фетотоксическими.

3. Осложнения, обусловленные ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗМА:

аллергические реакции и идиосинкразия

Аллергические реакции- наиболее распространенные осложнения лекарств.

Они связаны с образованием антител на антигены лекарств. Аллергические реакции могут быть немедленного и замедленного типов. Наиболее опасной является АШ (анафилактический шок). Проявления аллергии могут быть в виде: крапивницы, кожного зуда, шелушения кожи, отека кожи и слизистых в том числе гортани с развитием удушья- Отек Квинке, сывороточная болезнь и т.д.

Идиосинкразия- генетически обусловленная извращенная реакция на лекарственный препарат. Внешне она проявляется покраснением, отеком кожи и слизистых, нарушением дыхания, АД, лихорадкой и другими расстройствами вплоть до шока. Типичным примером идиосинкразии является сенная лихорадка- бурная реакция некоторых лиц на запах сена

4.Осложнения лекарственной терапии в виде ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ.

Она развивается при длительном повторном( может и нерегулярном) введении лекарств, которые изменяют психические функции ( стимулирующие, обезболивающие, угнетающие- транквилизаторы, снотворные, спирт этиловый)

Особенно опасными являются вещества, которые вызывают э й ф о р и ю

( состояние полного физического и психического благополучия)- морфин, кокаин, марихуана, алкоголь. Лекарсвтвенная зависимость может быть психической, когда после прекращения приема вещества Человек ощущает непреодолимую потребность в нем, с нарушением психических функций

также может быть физической- когда развиваются тяжелые нарушения функций внутренних органов и систем организма.

Если человеку, у которого возникла лекарственная зависимость к веществу, во время не ввести очередную дозу наркотика, развивается состояние- абститенции. Оно проявляется психическими и физическими расстройствами, возможен смертельный исход.

-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАРМАКОДИНАМИКИ. ------ПОНЯТИЕ О МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ (ПЕРВИЧНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ) И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТАХ.

-ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ БИОМОЛЕКУЛ-МИШЕНЕЙ ДЛЯ МОЛЕКУЛ ЛЕКАРСТВ.

-КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВ ПО ПРИНЦИПУ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕЦЕПТОРАМИ

Фармакодинамика-раздел фармакологии изучающий механизмы действия, фармакологические, лечебные и побочные эффекты ЛВ, их взаимодействие и зависимость действия от различных факторов.

Лекарственное вещество, попадая в кровь действует на молекулы организма, вследствие чего изменяются функции организма.

Изменение функций организма под влиянием ЛВ называется п е р в и ч н о й ф а р м а к о л о г и ч е с к о й р е а к ц и е й.

Механизм действия лекарства- это способ, с помощью которого оно изменяет функции клеток организма.

Большинство лекарств, поступающих в организм взаимодействуют со специфическими структурами- рецепторами, находящимися либо на мембранах клеток ( интегрированы в липидный слой мембран) либо в ядре клеток.

Рецепторы- это белки или гликопротеины, активные центры клеток, с которыми взаимодействуют как эндогенные вещества(гормоны, БАВ- гистамин, серотонин, медиаторы- ацетилхолин, НА, дофамин) так и экзогенные- лекарства.В результате взаимодействия ЛВ с рецепторами изменяется проницаемость мембран клетки для ионов, белков, глюкозы, изменяется функция клетки. Лекарства, которые связываясь с рецепторами активируют (возбуждают) их, они называются а г о н и с т а м и (миметиками). Так действуют, например адреналин, изадрин, цититон. Если лекарство, связываясь с рецептором препятствует его возбуждению- оно называется антагонистом.

(блокатором)

Например атропин, анаприлин, димедрол)

Специфика рецептора определяет специфику действия лекарства. Во всех органах и тканях обнаружены рецепторы, однако найдены рецепторы еще не ко всем лекарствам.

Рецепторная теория взаимодействия лекарств с клетками организма является основной, но не единственной.

В основе механизма действия лекарств могут также лежатиь неспецифические изменения,связанные с их физическими или химическими свойствами. Например, мочегонное действие маннита связано с его способностью повышать осмотическое давление в крови и почечных канальцах.

Механизм действия антацидных средств, связан с химическим взаимодействием и нейтрализацией соляной кислоты желудка.

Механизм действия многих ЛВ связан с блокадой ионных каналов мембран клеток, в результате чего замедляется движение ионов и уменьщается их содержание в структурах клетки ( например, блокаторы кальциевых, калиевых и натриевых каналов). К блокаторам натриевых каналов относятся местные анестетики, антиаримические ЛС

Блокаторы кальциевых каналов применяются для снижения АД.

Механизм действия ЛВ может быть связан с ингибирующим действием на ферменты. Например, прозерин, ингибируя ацетилхолинэстеразу, способствует накоплению в синапсах АХ, что усиливает тонус холинергической системы.

Перспективным направлением является создание ЛС для которых мишенью являются гены. Механизм действия многих лекарств достоверно не установлен и требует изучения.

Таким образом, первичная фармакологическая реакция осуществляется на молекулярном уровне, поэтому скрыта от непосредственного наблюдения.

Она проявляется в виде ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТОВ, которые могут быть зарегистрированы обычными методами( например АД, работа сердца, органов дыхания, пищеварения и тп)

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: