double arrow

Корпоративне управління. спеціальний порядок підрахунку голосів — разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих ак
спеціальний порядок підрахунку голосів — разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій.

Особливості голосування мають місце у випадку, якщо одна акція належить декільком особам (які спільно її успадкували, подружжю або особам, які спільно придбали акції). Враховуючи те, що голосують «не особи, а акції», співвласники акції повинні дійти згоди в питаннях голосування. Як правило, вони уповно­важують кого-небудь одного голосувати від імені всіх або при­значають представника.

Рішення загальних зборів AT приймається простою більшіс­тю голосів акціонерів, крім випадків, коли потребується прий­няття рішення кваліфікованою більшістю голосів (3/4) від за­гальної їх кількості, а саме з питань щодо прийняття рішення стосовно: (а) внесення змін до статуту товариства; (б) анулюван­ня викуплених акцій; (в) зміни типу товариства; (г) розміщення акцій; (д) збільшення або зменшення статутного капіталу това­риства; (є) виділу та припинення товариства, його ліквідацію зі всіма її наслідками.

Статутом приватного товариства можуть бути передбачені інші питання, рішення щодо яких приймаються трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості, крім питань, визна­чених в абз. 2 ч. З ст. 42 Закону «Про акціонерні товариства».

Статутом приватного товариства може також встановлюва­тися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийнят­тя рішень з питань порядку денного, крім питань про: достроко­ве припинення повноважень посадових осіб органів товариства; звернення з позовом до посадових осіб органів товариства сто­совно відшкодування збитків, завданих товариству; звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону при вчиненні знач­ного правочину.

Голосування здійснюється, як правило, шляхом заповнення виданих акціонерам (представникам) при реєстрації бюлетенів. Обов'язковий такий спосіб голосування: (а) в AT, що здійснило публічне розміщення акцій; (б) в AT з кількістю акціонерів — власників простих акцій товариства понад 100 осіб; (в) при го­лосуванні з питань викупу акціонерним товариством акцій в акціонера за його вимогою.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією, що фіксується в протоколі про підсумки голосування, який дода-


ється до протоколу загальних зборів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або де­позитарію товариства. Про підсумки голосування повідомля­ється голові зборів, який інформує про це присутніх на загаль­них зборах.

Протокол загальних зборів. Рішення загальних зборів учас­ників корпорації — це особливий юридичний акт, що прийма­ється в процесі реалізації зазначеним органом сноеї компетенції і спрямований на формування волі корпорації1. Послідовність (хід) загальних зборів, тобто всі обговорені на ньому питання, виступи, підсумки голосування, прийняті ним рішення оформ­люються протоколом. Ведення протоколу забезпечує секретар. Протокол підписується головою і секретарем, які несуть відпові­дальність за вірогідність даних, викладених у протоколі.

На практиці часто виникає питання, наскільки докладно ін­формація має фіксуватися у протоколі. Слід зазначити, що про­токол не є стенограмою, тобто дослівне наведення усіх виступів у ньому не є доцільним. У протоколі мають міститися відомості, встановлені в ст. 46 Закону «Про акціонерні товариства»: дата, місце проведення, вид, час реєстрації акціонерів, початку та за­кінчення зборів, відомості про кворум, хто виступав з основною доповіддю, її зміст, виступи у дебатах (обговорення питання), запитання та відповіді, результати голосування, прийняті рі­шення.

Оформлення протоколу загальних зборів і додатків до нього має бути завершене у строк не більш 10 робочих днів з моменту закриття зборів. Він підписується головою і секретарем зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального ви­конавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

Законами України передбачаються й інші варіанти прове­дення загальних зборів — у формі заочного голосування (ст. 48 Закону «Про акціонерні товариства») та методом опитування (ч. 4 ст. 60 Закону «Про господарські товариства»).

1 Синенко А. Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг:правовое ре­гулирование, теория и практика / А. Ю. Синенко. — М.: Статут, 2002. — С. 19; Пахомова Н. Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект) : монография / Н. Н. Пахомова. — Екатеринбург: Изд-во «Налоги и финансовое право», 2004. — С. 139.


14 - 535


210

Сейчас читают про: