double arrow

Література. 1. Конституційне право України / За ред

1. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: На­укова думка, 2000.

2. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

3. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. — К.: Видавничий дім «In Юрс», 2002.

4. Конституционное право: Словарь / Отв. ред. В. В. Маклаков. — М.: Юристь, 2001.

5. ЭнтинЛ. М. Разделение властей: опыт современных государств. — М.: Юрид. лит., 1995.

6. Колдаев В. М. Политическая система общества: Учеб. пособие. — М.: Юридический институт МГУ ПС, 2000.

7. Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. — М.: Республи­ка, 1997.

8. Бариашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1998.

9. Четверний Б. А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. — М.: ИГП РАН, 1993.

10. Селезнев Л. И. Политические системы современности: сравнитель­ный анализ. — СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1995.

11. Юдин Ю. А. Политические партии и право в современном государ­стве. - М.: Изд. группа «ФОРУМ-ИНФРА-М», 1998.

12. Пронкин С. В., Петрунина О. Е. Государственное управление зару­бежных стран: Учеб. пособие. — М.: Аспект Пресс, 2001.

13. Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты: Учеб. пособие: Пер. с франц. — М.: Юристь, 2002.

14. Орлов А. Г. Высшие органы государственной власти стран Латин­ской Америки. — М.: Анкил, 2001.

15. Шайо Андраш. Самограиичепие власти (краткий курс конститу­ционализма): Пер. с венг. — М.: Юристь, 2001.
Конституційно-правові основи ... державної влади в Україні 319

16. Органи державної влади України / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.

І /. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. — К.: Тандем, 1996.

ІН. Веніславський В. Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України // Право України. — 1998. — №1.

І!). Козюбра М. І. Державна влада: межі здійснення та форма організа­ції // Українське право. — 1995. — № 1.

20. Шахов В. Поділ влади чи розподіл владних повноважень? // Кон­цептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук: Матеріали «круг­лого столу», Київ, 13 квіт. 2001 р. / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева. - К.: Вид-во УАДУ, 2001.

21. СиленкоЛ. М. Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / КНУ імені Тараса Шевченка. — К., 2000.22. Федоренко Г. О. Законодавча влада в системі розподілу державної влади в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук/ НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2000.

'.'.Ч. Веніславський В. Ф. Конституційні основи взаємовідносин законо­давчої та виконавчої влади в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. — X., 2000.

24. Дроботенко Н. А. Реорганізація та утворення державних органів вла­ди України (1990—2000 pp.): історичний аспект: Автореф. дис.... канд. істор. наук / КНУ імені Тараса Шевченка. — К., 2002.

25.Бабенко К. А. Принцип поділу державної влади та сучасні пробле­ми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз): Авто­реф. дне... канд. юрид. наук / Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2004.

26.Чехович Т. В. Державна влада як інститут конституційного права України: Автореф. дис.... канд. юрид. наук / КНУ імені Тараса Шев­ченка. - К., 2005.

___________ Глава VIII__________

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ

§ 1. Загальна теорія і стан парламентаризму.


Сейчас читают про: