double arrow

Заняття 9. Показники ефективності виробництва: рентабельність виробництва, рентабельність продукції, продуктивність праці

Прибуток - де основний показник ефективності роботи підприємства. Проте абсолютні розміри прибутку не є підставою для характеристики якості цієї роботи. Величина прибутку, що отримує підприємство, залежить від обсягу виробництва, на який впливає чимало чинників. Тому якість роботи підприємства визначається за відносним показником, який відображає ступінь прибутковості стосовно того чи іншого фактора виробництва. Таким показником є рентабельність.

Рентабельність підприємства обчислюється як відношення прибутку до вартості основних виробничих та оборотних засобів, виражених у відсотках.

Рівень рентабельності часто називають нормою прибутку. Цей відносний показник дає змогу порівнювати ефективність роботи різних підприємств.

Крім рентабельності підприємства, для виявлення ефективності окремих речей обчислюють рентабельність продукції. Рентабельність продукції визначають як відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво.

Р = R 100%,

С

де Р - рентабельність;

П - прибуток;

С — собівартість.

Продуктивність праці - ефективність виробничої діяльності людей у процесі створення матеріальних благ і послуг. Продуктивність праці вимірюється кількістю продукції або послуг, вироблених працівником за одиницю робочого часу (рік, місяць, тиждень тощо) або кількістю робочого часу, затраченого на виробництво одиниці продукції чи надання послуги.
де ПП - продуктивність праці;

ПП= Q

L

(Q - кількість продукції (послуг);

L - робоча сила.

У виробництві будь-якого товару бере участь жива та минула праця. Зростання продуктивності праці у суспільстві загалом означає економію обох видів праці або зниження суспільного необхідного робочого часу на виробництво одиниці товару чи послуги. При цьому частка живої праці зменшується, а частка минулої - зростає, але кількість живої праці зменшується помітніше, ніж зростає кількість минулої праці. Отже, загальна сума праці, втіленої в товарі чи послузі, зменшується. Найбільш точним вираженням суспільного рівня продуктивності праці є показник виробництва.


Сейчас читают про: