double arrow

Юридична відповідальність за правопорушення в галузі забезпечення екологічної безпеки


Підставою для притягнення до юридичної відповідальності у га­лузі забезпечення екологічної безпеки є вчинення екологічного право­порушення. Чинне екологічне законодавство закріплює перелік право­порушень у галузі екологічної безпеки. Зокрема, у ст. 68 Закону Укра­їни «Про охорону навколишнього природного середовища» виділені такі види правопорушень: порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище; порушення норм еколо­гічної безпеки; порушення екологічних вимог при проектуванні, роз­міщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів; допущення наднормативних, аварійних, залпових викидів і скидів за­бруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; невжиття заходів щодо попередження та лікві­дації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище; порушення природоохоронних ви­мог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів тощо.

Найбільш поширеним правопорушенням у галузі екологічної без­пеки є недотримання відповідних екологічних нормативів, вимог та правил.

Порушення нормативів екологічної безпеки створює умови для екологічного ризику та в кінцевому підсумку призводить до виникнен­ня реальної екологічної небезпеки для життя, здоров’я людини та на­вколишнього природного середовища.

Правопорушення у сфері екологічної безпеки є різновидом еколо­гічних правопорушень. Правопорушення можливі як при порушенні вимог екологічної безпеки у процесі здійснення різних видів господар­ської діяльності, так і у разі невиконання заходів у процесі ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій або їх попередження. З урахуван­ням ступеня суспільної небезпеки вони поділяються на проступки та злочини. Згідно з видами екологічних правопорушень у галузі забез­печення екологічної безпеки винні особи можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності.

Адміністративна відповідальність є різновидом юридичної відпо­відальності. У Кодексі про адміністративні правопорушення України закріплені кілька складів правопорушень, що передбачають відпові­дальність громадян та посадових осіб за порушення екологічної без­пеки. Так, адміністративна відповідальність настає за: порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоак­тивного забруднення (ст. 46); порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів (ст. 78); порушення порядку здійснення діяль­ності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ (ст. 781); порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування утилізації, ліквідації та використання відходів (ст. 82); приховування, перекручення або відмову від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб та зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та пово­дження з ними (ст. 823); змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціально­го дозволу (ст. 824); невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів (ст. 911); приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів (ст. 913); порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості (ст. 93); порушен­ня правил і норм ядерної та радіаційної безпеки (ст. 95); недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівни­цтва (ст. 96); невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (ст. 18818) тощо.


Кримінальна відповідальність[15] за злочини проти довкілля перед­бачена за: порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК України); невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237); проектування чи експлуатація споруд без систем захисту до­вкілля (ст. 253); порушення правил безпеки під час використання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272); порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274); порушення правил, що стосуються без­печного використання промислової продукції або безпечної експлуа­тації будівель (ст. 275); заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 327) тощо. Своєчасний і правильний розгляд кримінальних справ про злочини, відповідальність за які передбачена статтями 236-254 Кримінального кодексу України, є важливим засобом захисту гарантованого Консти­туцією права громадян на безпечне довкілля, а також суспільних від­носин у сфері охорони й відтворення навколишнього природного се­редовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпе­чення екологічної безпеки життєдіяльності людини.

Незалежно від притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності, вони повинні нести цивільно-правову відповідальність у разі заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу або здоров’ю громадян. Цивільно-правова відповідаль­ність передбачає обов’язок юридичних та фізичних осіб відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення нормативів, вимог та норм екологічної безпеки, тобто покладає на винних осіб майнові або інші зобов’язання.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: