double arrow

Тема 12 Відповідальність та етика в менеджменті.


1. Юридична відповідальність.

2. Соціальна відповідальність. Її переваги та недоліки.

3. Етика поведінки.

1. Юридична відповідальність – дотримання організацією конкретних законів і норм державного регулювання.

Види юридичної відповідальності:

1) дисциплінарна – робітник, що порушив трудовий правопорядок підлягає дисциплінарному покаранню при таких умовах: невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, порушення правових норм організації. Застосування дисциплінарних санкцій – компетенція адміністрації організації – регулюється КзппУ.

2) матеріальна – робітник зобов'язаний компенсувати збитки організації в якій він працює, якщо він завдав їх своїми діями чи бездіяльністю. Адміністрація. Суд, КзппУ.

3) адміністративна – покарання з боку уповноваженого органа, якому працівник безпосередньо не підпорядкований у роботі (сан станція, пожежна). Кодекс про адміністративні правопорушення.

4) кримінальна – наступає у вчиненні злочину, що характеризуються як суспільно-небезпечні дії у вигляді активних протизаконних вчинків. Кримінальний кодекс, суд.

2. Соціальна відповідальність – добровільне реагування організації на соціальні проблеми суспільства.

Аргументи на користь соціальної відповідальності:

1. створення сприятливої для бізнесу довгострокової перспективи в розвитку (імідж, непряма реклама, стимулювання прибутку).

2. наявність ресурсів у бізнесу у вирішенні соціальних проблем.

3. моральне зобов'язання поводитися соціально відповідально.

4. очікування суспільством соціальних дій від бізнесу.

Аргументи проти соціальної відповідальності:

1. порушення принципу максимізації прибутку: направлення частин прибутку на соціальні потреби знижує надходження до держ. бюджету.

2. витрати на соціальну відповідальність приводять до росту цін (непрямому) на товари і послуги.

3. можливість зловживання при соц. відп. діях.

4. організація повинна займатися бізнесом, а держава соціальними питаннями.

В сучасному менеджменті, все ж таки, більше схиляються до того, що організація повинна реагувати на проблеми суспільства і вибирати такі соціальні програми, які в найбільшій мірі допоможуть тому оточенню, де функціонує організація. В той же час, коли організація стає перед проблемою виживання, то на першому місці буде стояти питання прибутку.

3. Етика – норми поведінки, сукупність загальноприйнятих юридичних та моральних правил, вимог, які людина ставить перед собою, або яких вимагає від неї оточення.

Етична поведінка – сукупність вчинків, дій людей, які відповідають нормам моралі, свідомості, порядку, що сформувався в суспільстві.

Неетична поведінка може бути обумовлена наступними факторами:

- конкурентна боротьба;

- прагнення великих прибутків;

- намагання досягнути мети організації будь-якою ціною;

- неетична поведінка партнерів;

- конфліктні ситуації в організації;

- невдалий вибір стилю керівництва.

Від виконання етичних норм залежить ділова репутація організації.

Організація може опинитися перед вибором: діяти етично і недоотримати потенційні прибутки чи досягати цілей будь-якими засобами.

Якщо організація планує свою діяльність у короткостроковому періоді, не орієнтується на перспективний розвиток, то діє за принципом „мета виправдовує засоби”.

Якщо організація прагне здобути стабільне середовище на ринку, забезпечити прибутковий бізнес в довгостроковій перспективі, то її дії будуть базуватися на дотриманні етичних норм.

В організаціях розробляються етичні кодекси, які визначають моральні цінності, принципи ділового етикету, правила поведінки працівників (виконання законів, чесність, справедливість, повага і т.п.).

Засоби для забезпечення етичної поведінки:

- запровадження етичних норм;

- створення комітетів з етики;

- стимулювання за етичну поведінку;

- навчання етичній поведінці.

Юридична відповідальність разом із соціальною є джерелом етичної поведінки, від якої залежить реалізація функцій, методів управління і якість управлінських рішень.


Сейчас читают про: