double arrow

Розподіл тексту документа

4.2.1 Текст документа за необхідності поділяють на розділи і підрозділи.

4.2.2 Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа, позначені арабськими цифрами без крапки і записані з абзацного відступу. Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер розділу складається з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться. Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з одного чи декількох пунктів.

4.2.3 Якщо документ не має підрозділів, то нумерація пунктів у ньому повинна бути в межах кожного розділу, і номер пунктів повинен складатися з номерів розділу і пункту, розділених крапкою. Наприкінці номера пункту крапка не ставиться, наприклад:

1 Типи й основні розміри

1.1

1.2 Нумерація пунктів першого розділу документа

1.2

 

2 Технічні вимоги

2.1

2.2 Нумерація пунктів другого розділу документа

2.3

 

Якщо документ має підрозділи, то нумерація пунктів повинна бути в межах підрозділу і номер пункту повинен складатися з номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками, наприклад:

3 Методи іспитів

3.1 Апарати, матеріали і реактиви

3.1.1

3.1.2 Нумерація пунктів першого підрозділу третього

3.1.3 розділу документа.

3.2 Підготовка до іспиту

3.2.1

3.2.2 Нумерація пунктів другого підрозділу третього

3.2.3 розділу документа

 

4.2.4 Якщо розділ чи підрозділ складається з одного пункту, він також нумерується.

4.2.5 Якщо текст документа складається з пунктів, вони нумеруються порядковими номерами в межах документа.

4.2.6 Пункти, за необхідності, можуть бути розбиті на підпункти, які повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного пункту, наприклад 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, і т.д.

4.2.7 Усередині пунктів чи підпунктів можуть бути приведені перерахування. Перед кожною позицією перерахування варто ставити дефіс чи при необхідності посилання в тексті документа на одне з перерахувань, малу літеру, після якої ставиться дужка. Для подальшої деталізації перерахувань необхідно використовувати арабські цифри, після яких ставиться дужка, а запис здійснюється з абзацного відступу, як показано в прикладі.

Приклад

а)___________

б)___________

1)_______

2)_______

в)___________

4.2.8 Кожен пункт, підпункт і перерахування записують з абзацного відступу.

 

Заголовки

4.3.1 Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають.

Заголовки повинні чітко і коротко відбивати зміст розділів, підрозділів.

Заголовки варто друкувати з прописної букви без крапки наприкінці, не підкреслюючи.

Переноси слів у заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох пропозицій, їх розділяють крапками.

Відстань між заголовком і текстом при виконанні документа машинописним способом повинна дорівнювати 3,4 інтервала, при виконанні рукописним способом - 15 мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу - 2 інтервали, при виконанні рукописним способом - 8 мм.

4.3.2 Кожен розділ текстового документа рекомендується починати з нового листа (форма 5).

4.3.3 Зміст включають у загальну кількість аркушів даного документа. Слово «Зміст» записують у вигляді заголовка (симетрично до тексту) з прописної букви. Найменування, включені в зміст, записують малими літерами, починаючи з прописної букви.

4.3.4 Наприкінці текстового документа наводиться список літератури, що була використана при його складанні. Виконання списку і посилання на нього в тексті - за ДСТ 7.32. Список літератури включають у зміст документа.

4.3.5 Нумерація сторінок документа і додатків, що входять до складу цього документа, повинна бути наскрізна. Допускається замість наскрізної нумерації сторінок застосовувати нумерацію сторінок у межах кожного розділу документа в такий спосіб:

3. 15

розділ сторінка

Таблиці

4.4.1 Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Назва таблиці, при її наявності, повинна відбивати її зміст, бути точною, короткою. Назву варто поміщати над таблицею.

При переносі частини таблиці на ту чи іншу сторінки назву розміщують тільки над першою частиною таблиці.

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у виді таблиць відповідно до рисунка 1.

 

Таблиця _______________ - ___________________

номер назва таблиці

Заголовки граф Підзаголовки граф   Строки

Гол івка

 
     
       
         
         

 

Боковики (графа Графи

для заголовків) (колонки)

 

Рисунок 1

 

4.4.2 Таблиці, за винятком таблиць додатків варто нумерувати арабськими цифрами крізною нумерацією.

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Якщо в документі одна таблиця, вона повинна бути позначена «Таблиця I» чи «Таблиця В.1», якщо вона наведена в додатку В.

Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.

4.4.3 На всі таблиці документа повинні бути наведені посилання в тексті документа, при посиланні варто писати слово «таблиця» з указівкою її номера.

4.4.4 Заголовки граф і рядків таблиці варто писати з прописної букви, підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони складають одну пропозицію з заголовком, чи з прописної букви, якщо вони мають самостійне значення. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

4.4.5 Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не проводити, якщо їхня відсутність не затруднює користування таблицею.

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф.

4.4.6 Таблицю, у залежності від її розміру, поміщають під текстом, в якому вперше дане посилання на неї, чи на наступній сторінці, а при необхідності, у додатку до документа.

Допускається поміщати таблицю уздовж довгої сторони листа документа.

4.4.7 Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, її поділяють на частини, поміщаючи одну частину під іншою чи поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її голівку і боковик. При розділі таблиці на частини допускається її голівку чи боковик заміняти відповідно номером граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (чи) рядки першої частини таблиці.

Слово «Таблиця» вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» із указівкою номера (позначення) таблиці відповідно до рисунка 2.

 

Таблиця...

У міліметрах

Номінальний діаметр різьби болта, гвинта, шпильки Внутрішній діаметр шайби Товщина шайби
Легкої нормальної важкої
a b a b a b
2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - -
2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - -
3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2

 

Продовження таблиці

У міліметрах

Номінальний діаметр різі болта, гвинта, шпильки Внутрішній діаметр шайби Товщина шайби
легкої нормальної важкої
a b a b a b
4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6
... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - -

 

Рисунок 2

 

Якщо наприкінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається поділяти на частини і поміщати одну частину поруч з іншою на одній сторінці, при цьому повторюють голівку таблиці відповідно до рисунка 3. Рекомендується розділяти частини таблиці подвійною лінією чи лінією товщиною 2s.


Таблиця…

 

Діаметр стержня кріпильної деталі, мм Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг Діаметр стержня кріпильної деталі, мм Маса 1000 шт. сталевих шайб, кг
1,1 1,2 1,4 0,045 0,043 0,111 2,0 2,5 3.0 0,192 0,350 0,553

 

Рисунок 3

 

4.4.8 Графу «Номер по порядку» у таблицю включати не допускається. Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається в тих випадках, коли в тексті документа є посилання на них, при розподілі таблиці на частини, а також при переносі частини таблиці на наступну сторінку відповідно до рисунка 4.

 

Таблиця...

Розміри в міліметрах

Умовний прохід Dy   D   L   L1   L2   Маса, кг, не більш  
           
           
       

 

Рисунок 4

 

При необхідності нумерація показників чи параметрів інших даних, порядкові номери варто вказувати в першій графі (боковика) таблиці безпосередньо перед їх найменуванням відповідно до рисунка 5. Перед числовими значеннями величин і позначенням типів, марок і т.п. порядкові номери не проставляють.

 

Таблиця...

 

Найменування показника   Значення  
у режимі 1   у режимі 2  
1 Струм колектора, А 2 Напруга на колекторі, В 3 Опір навантаження колектора, Ом   5, не менш __ __ 7, не більш __ __

 

Рисунок 5


4.4.9 Якщо всі показники, приведені в графах таблиці, виражені в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її позначення необхідно розміщувати над таблицею праворуч, а при розділенні таблиці на частини - над кожною її частиною відповідно до рисунка 2.

Якщо в більшості граф таблиці приведені показники, виражені в тих самих одиницях фізичних величин (наприклад у міліметрах, вольтах), але є графи з показниками, вираженими в інших одиницях фізичних величин, то над таблицею варто писати найменування переважного показника і позначення його фізичної величини, наприклад, «Розміри в міліметрах», «Напруга у вольтах», а в підзаголовках інших граф приводити найменування показників і (чи) позначення інших одиниць фізичних величин відповідно до рисунка 4.

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття заміняють літерними позначеннями, встановленими ГОСТ 2.321, чи іншими позначеннями, якщо вони пояснені в тексті чи приведені на ілюстраціях, наприклад D - діаметр, Н - висота, L - довжина.

Показники з тим самим літерним позначенням групують послідовно в порядку зростання індексів відповідно до рисунка 4.

4.4.10 Обмежувальні слова «більше», «не більше», «менше», «не менше» і ін. повинні бути розміщені в одному рядку графи таблиці з найменуванням відповідного показника після позначення його одиниці фізичної величини, якщо вони відносяться до всього рядка чи графи. При цьому після найменування показника перед обмежувальними словами ставиться кома відповідно до рисунків 4 і 5.

4.4.11 Позначення одиниці фізичної величини, загальної для всіх даних у одному рядку, варто вказувати після її найменування відповідно до рисунка 5. Допускається при необхідності виносити в окремий рядок (графу) позначення одиниці фізичної величини.

4.4.12 Якщо в графі таблиці розміщені значення однієї і тієї ж фізичної величини, то позначення одиниці фізичної величини вказують у заголовку (підзаголовку) цієї графи відповідно до рисунка 6. Числові значення, однакові для декількох рядків, допускається вказувати один раз відповідно до рисунків 4 і 6.

 

Таблиця...

 

Тип ізолятора   Номінальна напруга, В   Номінальний струм, А  
ПНР-6/400      
ПНР-6/800    
ПНР-6/900    

 

Рисунок 6


Якщо числові значення величин у графах таблиці в різних одиницях фізичної величини, їх позначення вказують у підзаголовку кожної графи.

Позначення, приведені в заголовках граф таблиці, повинні бути пояснені в тексті чи графічному матеріалі документа.

4.4.13 Позначення одиниць плоского кута варто вказувати не в заголовках граф, а в кожному рядку таблиці як при наявності горизонтальних ліній, що розділяють рядки відповідно до рисунка 7, так і при відсутності горизонтальних ліній відповідно до рисунка 8.

 

Таблиця... Таблиця..

А   b
3° 5'30"   6° 30'  
4°23'50"   8° 26'  
5° 30'20"   10°30'  

 

А   b  
3° 5'30" 4°23'50" 5° 30'20"   6° 30' 8°26' 10°30'  

 

Рисунок 7 Рисунок 8

4.4.14 Граничні відхилення, що відносяться до всіх числових значень величин, розміщені в одній графі, вказують у голівці таблиці під найменуванням чи позначенням показника відповідно до рисунка 9.

 

Таблиця...

У міліметрах

Діаметр різьби d   S ±0,2   Н ±0,3   h ±0,2   b ±0,2   Умовний діаметр шпильки D1  
  7,0 8,0 7,5 5,2 4,0 5,0 5,2 4,0 5,0 1,2 1,4 2,0 1,0 1,2 1,6

 

Рисунок 9

 

4.4.15 Граничні відхилення, що відносяться до деяких числових значень величин чи до визначеного числового значення величини, вказують в окремій графі відповідно до рисунка 10.

4.4.16 Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж графи і складається з одиночних слів, що чергуються з цифрами, заміняють лапки, рисунок 11. Якщо повторюваний текст складається з двох і більше слів, при першому повторенні його заміняють словами «То ж», а далі лапки в відповідності з малюнком 12. Якщо попередня фраза є частиною наступної, допускається замінити її словами «То ж» і додати додаткові зведення.

При наявності горизонтальних ліній текст необхідно повторювати.


Таблиця

У міліметрах

Зовнішній діаметр підшипника     Канавка     D2   Установочне кільце  
D1­   А   B r Н   С Р r2  
  Но- мін   Пред. відхіл.       Но- мін.       Пред. відхіл.       Но- мін       Пред. відхіл.       Но- мін.       Пред відхіл.  
  23,2 30,2 33.2 34,8 38,1 39,8     0,25       2,02       -0,15       1.3       0,4     34,6 34,6 39,6 41.2 44,5 45,2     3,2       -0,15       1,1       0,6       0,4       -0,1    

 

Рисунок 10

 

Таблиця...

У міліметрах

Діаметр зенкера   C C1 R   h   Н1   S   S1  
Від 10 до 11 включ. Св. 11-12- -12-14-   3,17 4,85 5,50   --- 0,14 4,20   -- 0,14 4,20   3,00 3,84 7,45   0,25 --- 1,45   1,00 1,60 2,00   --- 6.75 6,90  

 

Рисунок 11

Таблиця...

 

Марки сталі і сплаву   Призначення  
Нове позначення   Старе позначення  
08Х18Н10   ОХ8Н10   Труби, деталі грубної арматури, теплообмінники, патрубки, муфелі,  
        реторти і колектори вихлопних систем, електроди запальних іскрових свіч  
08Х18Н10Т   ОХ18Н10Т   Теж  
12Х18Н10Т   Х18Н10Т   —  
09Х15Н810 07Х6Н6   Х15Н910 Х16Н6   Для виробів працюючих в атмосферних умовах Те ж. Не має дельтаферриту  

 

Рисунок 12


4.4.17 Заміняти лапками повторювані в таблиці цифри, математичні значки, знаки відсотка і номера, позначення марок матеріалів і типорозмірів виробів, позначення нормативних документів не допускається.

4.4.18 При відсутності окремих даних у таблиці варто ставити прочерк (тире) відповідно до рисунка 11.

4.4.19 При вказівці в таблицях послідовних інтервалів чисел, що охоплюють усі числа ряду, їх варто записувати: «Від... до...включ.», «Св.... до... включ.» у відповідністю з рисунком 11.

В інтервалі, що охоплює числа ряду, між крайніми числами ряду в таблиці допускається ставити тире відповідно до рисунка 13.

 

Таблиця...

 

Найменування матеріалу Температура плавлення, К (С0)
Латунь Сталь Чавун   1 131-1 173(858-900) 1 573-1 673(1 300-1400) 1373-1473 (1100-1200)  

Рисунок 13

Інтервали чисел у тексті записуютьзі словами «від» і «до» (маючи на увазі «От... до... включно»), якщо після чисел вказана одиниця фізичної величини чи числа, представляють безрозмірні коефіцієнти, чи через дефіс, якщо числа представляють порядкові номери.

Приклади

1... товщина шару повинна бути від 0,5 до 20 мм.

2 7-12, рисунок 1 - 14.

4.4.20 У таблицях при необхідності застосовують східчасті напівжирні лінії для виділення діапазону, віднесеного до визначеного значення, об'єднання позицій у групи і вказівки кращих числових значень показників, що звичайно розташовані усередині східчастої лінії, чи для вказівки, до яких значень граф і рядків відносяться визначені відхилення, відповідно до рисунка 14. При цьому в тексті повинно бути приведене пояснення цих ліній.

 

Таблиця...

 

Зовнішній діаметр, мм Маса 1м труби, кг, при товщині стінки, мм
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
  2,146 2,460 2,762 3,052 3,329 3,594 3,947 4,316
  2,589 2,978 3,354 3,718 4,069 4,408 4,735 5,049
  2,885 3,323 3,749 4,162 4,652 4,951 5,327 5,690
  3,071 3,582 4,044 4,495 4,932 4,358 5,771 6,171
  3,474 4,014 4,538 5,049 5,049 6,036 6,511 6,972
  3,773 4,359 4,932 5,493 6,042 6,578 7,104 7,613

 

Рисунок 14


4.4.21 Цифри в графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел у всій графі були розташовані один під іншим, якщо вони відносяться до одного показника. В одній графі повинна бути дотримана, як правило, однакова кількість десяткових знаків для всіх значень величин.

4.4.22 При необхідності вказівки в таблиці переваги застосування визначених числових значень чи величин типів (марок і т.п.) виробів допускається застосовувати умовні оцінки з поясненням їх у тексті документа.

Для виділення кращої номенклатури чи обмеження застосовуваних числових величин чи типів (марок і т.п.) виробів допускається узяти в дужки ті значення, що не рекомендуються до застосування чи мають обмежувальне застосування, вказуючи в примітці значення дужок відповідно до рисунка 15.

 

Таблиця...

У милиметрах

 

Довжина гвинта
Номін. Пред. відхил.
(18) ±0,43
  ±0,52
(21)
 
Примітка – розміри, в дужках, застосовувати не рекомендується

 

Рисунок 15

 

 

4.4.23 Для виробів масою до 100 г допускається приводить масу деякої кількості виробів, а для деталей, виготовлених із різних матеріалів, може бути вказана маса для основних матеріалів відповідно до рисунка 16 – 18.

 

Таблиця Таблиця Таблиця

 

Довжина, мм Маса, кг, не більше   Довжина, мм Маса1000 шт. не більш   Довжина, мм Маса, кг,не більше
сталь латунь
  1,25 1,50   0,780 1,275   1,20 1,50 1,30 1,64

 

Рисунок 16 Рисунок 17 Рисунок 18

 


Замість указаних у таблиці маси виробів, виготовлених із різних матеріалів, допускається давати в примітці до таблиці посилання на поправочні коефіцієнти:

1,080 – для латуні;

0,356 – для алюмінію.

4.4.24 При наявності в документі невеликого за обсягом цифрового матеріалу його недоцільно оформляти таблицею, а треба давати текстом, розташовуючи цифрові дані у вигляді колонок.

Приклад

Граничні відхилення розмірів профілів усіх номерів:

по висоті..................................................± 2,5 %

по ширині полиці......................................± 1,5 %

по товщині стінки....................................±0,3 %

по товщині полиці...................................±0,3%

 

Графічний матеріал

4.5.1 Графічний матеріал - рисунки (схеми, діаграми, графіки і т.п. ілюстративний матеріал) розміщують у текстовому документі для встановлення властивостей і характеристик об'єкта, а також для кращого розуміння тексту документа. На графічний матеріал повинно бути дане посилання в тексті документа.

Графічний матеріал повинен розташовуватися безпосередньо після тексту, у якому про нього згадується вперше, чи на наступній сторінці, а при необхідності, у додатку.

4.5.2 Малюнки, схеми, діаграми і т.п., що розміщуються в тексті, повинні відповідати вимогам стандартів Єдиної системи конструкторської документації.

4.5.3 При наявності в документі таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці варто розміщати після графічного матеріалу.

4.5.4 Графічний матеріал може мати тематичне найменування, що розміщують під ним наступним чином:

Рисунок 1 - Деталі приладу

При необхідності під графічним матеріалом розміщують дані, що пояснюють. Слово «Рисунок» і найменування розміщують після даних, що пояснюють.

4.5.5 Графічний матеріал, за винятком графічного матеріалу додатків, варто нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається «Рисунок 1».

Допускається нумерація графічного матеріалу в межах розділу. Номер рисунка складається в цьому випадку з номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою.

Приклад

Рисунок 1.1, Рисунок 1.2 і т.д.


Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Приклад

Рисунок В.З

4.5.6 Рисунок (схему, діаграму і т.п.), як правило, варто виконувати на одній сторінці. Якщо рисунок не уміщається на одній сторінці, допускається перенесення його на інші сторінки. При цьому тематичне найменування поміщають на першій сторінці, допускається переносити його на інші сторінки, що пояснюють дані - на кожній сторінці і під ними пишуть «Рисунок..., лист...», якщо є кілька рисунків, і «Рисунок 1, лист...», якщо є один рисунок.

Формули

4.6.1 Формули, за винятком формул, що поміщаються в додатку, повинні нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, що записують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають - (1).

Посилання в тексті на порядкові номери формул дають у дужках, наприклад,...у формулі (1).

4.6.2 У формулах як символи варто застосовувати позначення, встановлені відповідними державними стандартами. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні бути приведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу варто давати з нового рядка в тій послідовності, у якій символи приведені у формулі. Перший рядок пояснення повинен починатися зі слова «де» без двокрапки після нього.

Приклад - Щільність кожного зразка р, кг/м3, обчислюють по формулі:

, (1)

де m - маса зразка, кг;

V - об,єм зразка, м3.

Формули, що записані послідовно одна за іншою і не розділені текстом, розділяють комами.

4.6.3 Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули на знаку множення застосовують «».

4.6.4 У документах, що видаваються недрукарським способом, формули можуть бути виконані машинописним, машинним способами чи креслярським шрифтом висотою не менш 2,5 мм. Застосування машинописних і рукописних символів в одній формулі не допускається.

Формули, що поміщаються в додатках, повинні нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед кожною цифрою позначення додатка, наприклад формула (B.1).

Допускається нумерація формул у межах розділу. У цьому випадку номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад (3.1).

4.6.5 Порядок викладу в документах математичних рівнянь такий же, як і формул.

4.6.6 Формули в тексті варто записувати з абзацу. Вище і нижче кожної формули залишати не менш одного вільного рядка.

Якщо підряд випливає кілька рівнянь, чи формул розрахунків за цими формулами, то наприкінці кожного з них ставлять крапку з комою. Після останнього ставлять крапку.

4.6.7 Якщо документ не розбитий на розділи, то нумерація формул повинна бути в межах усього документа.

4.6.8 Розрахунковий матеріал у текстовому документі може викладатися за наступною схемою і його порядок визначається характером величин, що розраховуються. Розрахунки в загальному випадку повинні містити:

- ескіз чи схему виробу, що розраховується;

- задачу розрахунку (з указівкою, що потрібно визначити при розрахунку);

- дані для розрахунку;

- умови розрахунку;

- розрахунок;

- висновок.

Ескіз чи схему допускається викреслювати в довільному масштабі, що забезпечує чітке уявлення про виріб, що розраховується.

 

Посилання

4.7.1 У текстовому документі допускаються посилання на даний документ, стандарти, технічні умови й інші документи за умови, що вони цілком і однозначно визначають відповідні вимоги і не викликають труднощів під час користування документом.

Посилатися треба на документ у цілому чи його розділи і додатки. Посилання на підрозділи, пункти, таблиці та ілюстрації не допускаються, за винятком підрозділів, пунктів, таблиць і ілюстрацій даного документа.

При посиланнях на стандарти і технічні умови вказують тільки їхнє позначення, при цьому допускається не вказувати рік їхнього затвердження.

При посиланнях у текстовому навчальному документі на матеріал даного документа варто писати: «... відповідно до розділу 2», «... згідно 3.1», «... поз.1.1», «... відповідно до рисунка 2», (рисунок 3.1), «... по формулі (3.2)», «... відповідно до таблиці 1», (таблиця 2), «... відповідно до додатка А», (додаток Г) і т.п.

4.7.2 При посиланнях на матеріал стандарту і першоджерел посилаються на відповідний стандарт із указівкою його позначення без двох останніх цифр року затвердження.

Приклад

Порядок заповнення специфікації за ДСТ 2.108 - *

Повне позначення стандарту і першоджерел, їхнього найменування вказують у списку літератури.

При посиланні в текстовому документі одночасно на кілька стандартів варто повторювати індекс стандарту.

Приклад

ДСТ 1.0; ДСТ 1.5; ГОСТ 2.105 - 95

Посилання наводяться на першоджерело в цілому.

У текстовому навчальному документі допускається повторювати зміст (робити витяг) розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів, при цьому після дублювання положення вказується в дужках позначення першоджерела без номера розділу, підрозділу, пункту і підпункту, що дублюють.

Приклад

[4] с. 13; [4] додаток Б.

Скорочення

4.8.1 У текстовому навчальному документі допускаються наступні скорочення;

с. - сторінка; р. - рік; рр. - роки; мін. - мінімальний; макс. – максималь-ний; абс. - абсолютний; відн. - відносний, котрі застосовують з цифровими значеннями, а також загальноприйняті скорочення: т.д. - так далі; т.п. - тому подібне; і ін. - і інші; ін. - інші; див. - дивися; номін. - номінальний; найм. – най-менший; найб. - найбільший; св. - понад; гранич. відхил. - граничне відхилення; змін. - зміни та інші абревіатури, установлені правилами української орфографії, а також відповідними державними стандартами.

4.8.2 Якщо в текстовому навчальному документі прийнята особлива система скорочення слів чи найменувань, то перелік прийнятих скорочень повинен бути приведений у структурному елементі «Позначення і скорочення», що розташовують у текстовому документі за структурним елементом «зміст».

4.8.3 Скорочення слів і словосполучень, дозволених для застосування, установлює ДСТ 2.316 - *

4.8.4 Не слід скорочувати словосполучення:

тому що; повинно бути;

так що; у такий спосіб;

головним чином; так названий.

4.8.5 Не допускається застосовувати довільні словотворення, наприклад:

вірно: невірно:

державний бюджет держбюджет

механічна обробка мехобработка

технологічний процес техпроцес

технічна документація техдокументація

господарчий договір госпдоговір

4.8.6 Дозволяється застосовувати скорочення слів і словосполучень, характерні для визначеної галузі чи області діяльності (застосування вузькоспеціальних термінів). Записують такі скорочення одним зі способів:

- безпосередньо в тексті (у дужках після повного найменування при першому згадуванні), якщо скорочень у документі менш 20 і кожне з них повторюється не більш 3-5 разів;

- у переліку стовпцем (скорочене найменування ліворуч - повне найменування праворуч), якщо скорочень у документі більш 20 і кожне з них повторюється не менш 3-5 разів.

Приклад:

1. РК - ручне керування;

2. АК - автоматичне керування.

Такий перелік скорочень поміщають на початку документа (після змісту).

4.8.7 Найменування, що складається з декількох слів, при повторному його згадуванні в тексті рекомендується писати в скороченому вигляді, наприклад:

«Пояснювальна записка» варто писати «Записка». Тут при згадуванні повного найменування в дужках пишуть «надалі» і його прийняте скорочення, наприклад: «Дипломний проект (надалі - проект)».

4.8.8 Слова maximum і minimum застосовують у скороченому вигляді тільки для індексів, наприклад R max, R min

У тексті ці слова варто писати: максимальний, мінімальний.

4.8.9 Найменування підприємств, організацій і відділів при першому згадуванні варто писати цілком із вказівкою в дужках їхнього скороченого позначення, наприклад: Сумський державний університет (СумДУ). При наступному згадуванні про них у тексті рекомендується скорочене позначення.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: