double arrow

Структурні елементи текстового документаСТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ, ЗМІСТУ, ТА

ПРОВЕДЕННЯ НОРМОКОНТРОЛЮ ТЕКСТОВОЇ ТА

КОНСТРУКТОРСЬКОЇ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

Затверджено і введено у дію від 2013.04.1534

 

Дата введення 2001.03.20

 

СТП 1.01-01

 

 

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ, И ПРОВЕДЕНИЮ НОРМОКОНТРОЛЯ ТЕКСТОВОЙ И КОНСТРУКТОРСКОЙ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор Машинобудівного коледжу

Сумського державного університету

 

____________ Антиков М.М.

____________


 

 

Розробники:

Викладач – методист Антиков М. М.

Ст. викладач МК СумДУ Горбунов Є. Д.

Ст. викладач МК СумДУ Лобов С. В.

 


 

СТП 1.01-01

Передмова

 

1. РОЗРОБЛЕНИЙ

цикловою комісією стандартизації Машинобудівного коледжу СумДУ

 

2. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВПРОВАДЖЕНИЙ У ДІЮ

Наказом директора коледжу від 2013-04-15 № 34

 

3. Стандарт відповідає і розроблений на основі ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарти підприємства. Основні положення. ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов.
 

4. Порядок видання, перевидання, внесення змін, а також відміни стандартів підприємства і забезпечення ними користувачів встановлює учбовий заклад – тримач оригіналів цього документа, а саме Машинобудівний коледж Сумського державного університету в особі завідуючого комісією стандартизації коледжу Горбунова Євгена Дмитровича.


Зміст

c.

1 Область застосування………………………………………………………….......5

2 Нормативні посилання……...…………………………………………………......5

 

3 Вимоги до побудови текстового документа.……………………………..….......5

3.1 Структурні елементи текстового документа.……………………….......5

3.2 Титульний аркуш…………………………….……………………….......5

3.3 Завдання………………..……………………………………………….....5

3.4 Зміст…………………………………………………………………….....6

3.5 Введення………………………………………………………………......6

3.6 Текст документа………………………………………………………......6

3.7 Додатки……………………………………………………………….....…6

3.8 Література……………………………………….…………………….......7

 

4 Вимоги до викладу, оформлення й змісту текстового навчального документа……………………………………………………………….……….......84.1 Вимоги до тексту……………………………………………….……......8

4.2 Розподіл тексту документа……………………………………………....9

4.3 Заголовки……………………………………………………………….....9

4.4 Таблиці………………………………………………………..……….....11

4.5 Графічний матеріал...................................................................................19

4.6 Формули…………………………………………………….…………....20

4.7 Посилання………...……………………………………………………...21

4.8 Скорочення………………………………………………………….…...22

4.9 Умовні позначки, зображення, знаки, одиниці фізичних

величин, числові значення…………………………....……………………..23

 

5 Вимоги до позначення текстових і конструкторських навчальних документів……………………………………………………....……….………….25

 

6 Вимоги до проведення нормоконтролю текстових і конструкторських навчальних документів…………………………………………....……………….28

 

7 Додаток А. Приклад виконання текстового документа….....……….…………31

8 Додаток Б. Форми титульних аркушів навчальної документації...…………...33

9 Додаток В. Форми завдання на курсовій і дипломний проекти…...……….…55

10 Додаток Г. Форма відкликання на дипломну роботу студента……………. .81

11 Додаток Д. Форма рецензії на дипломну роботу студента…………………..82

12 Додаток Е. Приклад оформлення й виконання лабораторної роботи……….84

13 Додаток Ж. Приклад оформлення й виконання практичної роботи………...88


Область застосування

 

Дійсний стандарт встановлює загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення й змісту текстової навчальної документації, а саме рефератів, лабораторних і практичних робіт, звітів з різних видів практик, а також вимоги до курсових і дипломних проектів.

Вимоги дійсного стандарту є обов'язковими для всіх підрозділів навчального закладу.

 

Нормативні посилання

 

У дійсному стандарті використані посилання на наступні стандарти:

ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення.

ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарти підприємства. Основні положення.

ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення й змісту стандартів.

ГОСТ 2.104-68* ЄСКД. Основні написи.

ГОСТ 2.105-95. Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів.

ГОСТ 2.201-80 ЄСКД. Позначення виробів і конструкторських документів.

 

Вимоги до побудови текстового документа

 

Структурні елементи текстового документа

3.1.1 Текстовий документ у загальному випадку містить наступні структурні елементи:

1) титульний лист;

2) завдання;

3) зміст;

4) позначення й скорочення;

5) введення;

6) текст;

7) література;

8) додатки

Структурні елементи «Позначення і скорочення», приводять при необхідності, у залежності від особливостей текстового документа.

Титульний лист

3.2.1 Першу сторінку текстового документа - «Титульний лист» оформляють відповідно до додатка Б (відповідно до ГОСТ 2.105-95.)

3.3. Завдання на курсовий і дипломний проекти заповнюють відповідно до додатка В. Завдання є початковим документом для розробки курсового й дипломного проектів.

3.3.1 Завдання не включають у загальну кількість аркушів документа і сторінки не нумерують.

3.4 Зміст

3.4.1 Зміст включає порядкові номери і найменування розділів (при необхідності підрозділів), додатків із указівкою їхніх позначень і заголовків, а при необхідності і графічному матеріалі з указівкою номера сторінки, на якій вони розміщені.

3.4.2 Зміст до текстового документа розміщується після листа «Завдання». Слово «Зміст» друкують чи пишуть посередині сторінки з прописної літери і виділяють шрифтом на номер більше, ніж текст документа. Зміст виконується на заголовному листі (форма 5).

3.4.3 У змісті варто перелічити, починаючи з уведення, номери і заголовки всіх розділів, підрозділів, додатків, а також список використовуваної літератури. Найменування, включені до змісту, записують малими літерами, починаючи з прописної букви.

3.4.4 Зміст враховують у загальну кількість аркушів даного документа і нумерують сторінки.

3.5 Введення

3.5.1 У введенні дається коротка характеристика технічної проблеми, якій присвячена курсова чи дипломна робота, показується новизна розроблюваної теми, її актуальність, а також техніко-економічне обґрунтування.

3.5.2 Введення виконується на заголовному листі - форма 5, відповідно до ГОСТ 2.104-*. Заголовний лист повинний мати основний напис за формою 2, а наступні аркуші - за формою 2а (ГОСТ 2.104-*).

3.6 Текст документа

3.6.1 У залежності від особливостей і змісту навчального документа, матеріал викладають у вигляді тексту, таблиць, графічного матеріалу (малюнки, схеми, діаграми) чи їхніх сполучень.

3.6.2 Текст повинен бути коротким, точним, що не допускає різних тлумачень, логічно послідовним, необхідним і достатнім для розкриття поставленої задачі.

3.6.3 У текстовому документі варто застосовувати терміни, визначення, позначення і скорочення, установлені діючими стандартами чи довідковою літературою.

3.7 Додаток

3.7.1 Ілюстраційний матеріал таблиці, самостійно випущені конструкторські документи (схеми, габаритні і складальні креслення) допускається давати у вигляді додатків. Додаток оформляють як продовження даного документа на наступних його аркушах.

3.7.2 Додатки можуть бути обов'язковими й інформаційними.

3.7.3 У тексті документа на всі додатки повинні бути дані посилання. Додатки розташовують у порядку посилань на них у тексті документа, за винятком інформаційного додатка, що розташовують останнім.


3.7.4 Кожен додаток варто починати з нової сторінки з указівкою наверху посередині сторінки слова «Додаток» і його позначення, а під ним у дужках для обов'язкового додатка пишуть слово «обов'язкове», а для інформаційного - «рекомендоване» чи «довідкове». Додаток повинен мати заголовок, що записують симетрично щодо тексту з прописної букви окремим рядком.

3.7.5 Додатки позначають заголовними буквами українського (російського) алфавіту, починаючи з А, за винятком букв Е, 3, Й, Щ, Ч, Ь, Ъ. Після слова «Додаток» ставиться буква, що позначає його послідовність. Допускається позначення додатків буквами латинського алфавіту, за винятком букв J та О. Якщо в документі один додаток, він позначається «Додаток А».

3.7.6 Додаток, як правило, виконують на аркушах формату А3; А2; А1; А4х3; А4х4 за ГОСТ 2.301-68*.

3.7.7 Усі додатки повинні бути перераховані в змісті документа з вказівкою їхніх номерів і заголовків.

3.8. Література

3.8.1 Список літератури розміщують наприкінці текстового документа (перед додатками), він повинен містити перелік джерел, використаних при виконанні даного документа. Цей список включають у зміст документа. Порядок внесення першоджерел до списку роблять у залежності від використання їх при розробці документа, а також у порядку появи посилань у текстовому навчальному документі.

3.8.2 Нумерація літератури в списку суцільна від першого до останнього джерела. У тексті даються посилання на використані джерела. При посиланні на використані джерела необхідно вказувати порядковий номер за списком літератури, виділений квадратними дужками «[2]» і сторінку першоджерела.

3.8.3 Схема бібліографічного опису джерела:

1) прізвище автора (авторів);

2) основний заголовок;

3) інформація про видання;

4) місце видання;

5) дата виходу;

6) кількість сторінок.

3.8.4 Приклади бібліографічного опису:

 

1. Козловський Н.С., Виноградов А.Н. Основи стандартизації, допуски, посадки і технічні виміри; Підручник для технікумів - 2-і вид., перероб. і доп. - М.; Машинобудування, 1982.-284 с.

2. ГОСТ 2.105-95 Загальні вимоги до текстових документів.

3. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях типу ЕОМ.

4. ГОСТ 2.109-73 *ЕСКД. Основні вимоги до креслень.
Сейчас читают про: