double arrow

Умовні позначки, зображення, знаки, одиниці фізичних величин, числові значення

4.9.1 У текстовому документі варто використовувати умовні позначки, зображення чи знаки, прийняті в стандартах. У тексті документа перед позначенням дають його пояснення, наприклад, «Верхнє граничне відхилення отвору, ES».

При необхідності застосування умовних позначок, зображень чи знаків, не встановлених діючими стандартами, їх варто пояснювати в тексті чи в структурному елементі «Позначення і скорочення».

4.9.2 У текстовому документі варто застосовувати стандартизовані одиниці фізичних величин, їхнє найменування і позначення відповідно до ГОСТ 8.417.

Поряд з одиницями СІ, за необхідності, у круглих дужках вказують одиниці систем, що раніше застосовувалися, дозволених до застосування.

Застосування в тому самому текстовому документі різних систем позначення одиниць фізичних величин не допускається.

4.9.3 У тексті навчального документа числові значення величин, з позначенням одиниць рахунку і фізичних величин варто писати цифрами, а числа без позначення фізичних величин і одиниці рахунку від одиниці до десяти - словами.

Приклади

Провести випробування п'яти труб, кожна довжиною 5 м.

Відібрати 15 труб для випробування тиском.

У межах текстового навчального документа одиниця фізичної величини для того самого показника повинна бути, як правило, постійною.

Приклад

Довжина труби повинна бути зазначена по всьому тексту в метрах, товщина стінки труб - у міліметрах.

Якщо в тексті приведений ряд числових значень фізичної величини, вираженої в одній і тій же одиниці фізичної величини, то позначення одиниці фізичної величини вказується за останнім числовим значенням.
Приклад: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм.

Округлення числових значень величин до першого, другого, третього і т.д. десяткового знака для різних типорозмірів марок і т.п., продукції одного найменування повинно бути однаковим.

Приклад

1,25; 1,50; 2,00.

Дробові числа необхідно приводити у вигляді десяткових дробів, за винятком розмірів у дюймах, які варто записувати:

1/4, 1/2 (але ні чи )

При неможливості виразити числове значення у вигляді десяткового дробу допускається записувати у виді простого дробу в один рядок, через косу рису.

Приклад

5/32; (50А-4С)/(40Б+20).

Порядкові числівники пишуть цифрами в супроводі скорочених відмінкових закінчень; наприклад, 5-а графа.

При декількох порядкових числівниках відмінкове закінчення погоджують з останнім з них, наприклад, 3, 4 і 5-й графіки.Кількісні числівники пишуть без відмінкових закінчень, наприклад:

«на 20 аркушах», «у 12 випадках».

Дати пишуться без відмінкових закінчень, наприклад: «20 квітня» але «у 40-х роках», «70-і роки».

При римських цифрах відмінкові закінчення не пишуть,

наприклад, «на XXVII науковій конференції».

При вказівці обмежувальних норм перед числовими значеннями пишуть слова: «не менш», «не більш», «від» і «до»; «понад», наприклад, «товщина покриття не більш 0,2 мм».

При вказівці меж значень величини не рекомендується оборот «від ... до», «товщина покриття 0,5 - 2,0 мм».

Оборотом «від...до» варто користатися, якщо в межі величин знаходяться негативні значення, наприклад: «від плюс 8 до мінус 5 С°».

У тексті перед числовими величинами ставити тире не допускається, щоб не поплутати його зі знаком мінус,

наприклад, «температура повітря 20 С°».

У тексті документа, за винятком формул, таблиць і рисунків, не допускається:

- застосовувати знак Ø для позначення діаметра (варто писати слово «діаметр»). При вказівці розміру чи граничних відхилень діаметра на кресленнях, розміщених у тексті документа, перед розмірним числом варто писати знак «Ø»;

- застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад, > (більше), < (менше), =- (дорівнює), ≥. (більше чи дорівнює), ≤ (менше чи дорівнює), ≠ (не дорівнює), а також знаки № (номер), % (відсоток);

- застосовувати індекси стандартів (ДСТУ, ДСТ, ОСТ, ГОСТ і т.д.) без реєстраційного номера.


Сейчас читают про: