double arrow

Вимоги до викладу тексту

 

Вимоги до тексту

4.1.1 Текстові документи поділяють на документи, що містять, в основному, суцільний текст (технічні умови, паспорти, розрахунки, пояснювальні записки, інструкції і т.п.), і документи, що містять текст, розбитий на графи (специфікації, відомості, таблиці і т.п.).

4.1.2 Текстові документи виконують на формах, установлених відповідними стандартами Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) і системи проектної документації для будівництва (СПДС).

Вимоги, специфічні для деяких видів текстових документів (наприклад, експлуатаційних документів), приведені у відповідних стандартах.

4.1.3 Оригінали текстових документів виконують одним з наступних способів:

- машинописним, при цьому потрібно виконувати вимоги ДСТ 13.1.002. Шрифт друкарської машинки повинен бути чітким, висотою не менш 2,5 мм, стрічка тільки чорного кольору (напівжирна);

- рукописним - креслярським шрифтом за ДСТ 2.304 з висотою букв і цифр не менш 2,5 мм. Цифри і букви необхідно писати чітко чорною тушшю;

- із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виведення ЕОМ (ДСТ 2.004).

- на магнітних носіях даних (ДСТ 28388).

4.1.4 Копії текстових документів виконують одним з наступних способів:

- типографським - відповідно до вимог, що висуваються до видань, виготовлених типографським способом;

- ксерокопіювання — при цьому рекомендується розмножувати способом двостороннього копіювання;

- світлокопіюванням;

- мікрофільмуванням;
- на магнітних носіях даних.

4.1.5 Вписувати в текстові документи, виготовлені машинописним способом, окремі слова, формули, умовні знаки (рукописним способом), а також виконувати ілюстрації тільки чорним чорнилом, пастою чи тушшю.

4.1.6 Відстань від рамки форми до границь тексту на початку рядків не менш 5 мм, наприкінці рядків - не менш 3 мм.

Відстань від верхнього чи нижнього рядка тексту до верхньої чи нижньої рамки повинна бути не менш 10 мм.

Абзаци в тексті починають відступом, рівним п'ятьом ударам друкарської машинки (15-17 мм.)

Приклад виконання текстового документа приведений у додатку А.

4.1.7 Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання документа, допускається виправляти підчищенням чи зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіка) машинописним способом чи чорним чорнилом, пастою чи тушшю рукописним способом.

Пошкодження аркушів текстових документів, помарки і сліди не від цілком вилученого колишнього тексту (графіка) не допускаються.

Після внесення виправлень документ повинен задовольняти вимоги мікрофільмування, встановлені ДСТ 13.1.002.

4.1.8 Для розміщення затверджуючих і погоджуючих підписів до текстових документів рекомендується складати титульний лист. Зміст і особливості виконання титульних аркушів приведені в додатку Б.


Сейчас читают про: