double arrow

Практична робота. Аналіз та службове призначення поверхонь деталі при розробці технологічного процесу її виготовлення

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАШИНОБУДУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять для студентівнапрямів 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання

 

 

Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам. Підпис авторів ______________ ___________________________ « » _____________2014р.   Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ       Схвалено на засіданні кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання Протокол № 9 від 04. 12. 2012 р.  

 

 

Київ НУХТ 2014

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАШИНОБУДУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять для студентівнапрямів 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання

 

 

Схвалено

на засіданні кафедри

машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання

Протокол № 9

від 04. 12. 2012 р.

 

 

Київ НУХТ 2014

 

Технологічніоснови машинобудування [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до практичних занять для студентів напрямів 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання / уклад.: Є. В. Штефан, О. А. Литвиненко, Ю. І. Бойко, С. О. Шуляк – К.: НУХТ, 2014. – 134 с.

 

Рецензент В. Г. Мирончук, докт. техн. наук., проф.
 

Укладачі: Є. В. Штефан, докт. техн. наук.

О. А. Литвиненко,

Ю. І. Бойко, кандидати техн. наук

С. О. Шуляк

 

 

Відповідальний за випуск Є. В. Штефан, докт. техн. наук, проф.

Подано в авторській редакції

 

 

Зміст

  стр. Вступ   1. Практична робота. Аналіз та службове призначення поверхонь деталі при розробці технологічного процесу 2. Практична робота. Визначення послідовності обробки поверхні деталі при забезпеченні необхідної її якості 3. Практична робота. Розрахунок припусків на механічне оброблення 4. Практична робота. Технічне нормування механічного оброблення деталей 5. Практична робота. Вибір обладнання, різального, допоміжного та вимірювального інструменту 6. Практична робота. Розрахунок похибки базування заготовки у пристрої 7. Практична робота. Розрахунок сил затискання у верстатних пристроях 8. Практична робота. Розрахунок розмірного ланцюга складальної одиниці 9. Практична робота. Вибір та аналіз показників надійності виробів 10. Практична робота. Оцінка результатів спостережень відмов виробів та визначення закону їх розподілу 11. Практична робота. Математичне визначення показників законів розподілу відмов 12. Практична робота. Використання інформаційних технологій для розрахунків показників надійності виробів 13. Практична робота. Розрахунок надійності технічних систем 14. Практична робота. Визначення показників довговічності та безвідмовності за критеріями корозії та зношування, вибір та обґрунтування способів підвищення довговічності Додатки Рекомендована література

  


 

 

Вступ

Розвиток машинобудування на сучасному етапі вимагає наукового підходу до вирішення питань, що пов’язані з розробкою нових та удосконаленням діючих технологічних процесів виготовлення деталей машин та складання виробів. Для даних умов важливе значення має рівень технологічної підготовки бакалаврів за напрямами 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050503 «Машинобудування».

У практикумі розглянуто основні етапи розробки технологічних процесів механічної обробки деталей; аналіз службового призначення поверхонь деталей; розрахунок припусків на механічне оброблення; вибір обладнання, різального, допоміжного та вимірювального інструменту; розрахунок похибки базування пристроїв; розрахунок сил для закріплення оброблюваних деталей у верстатних пристосуваннях; розрахунок розмірного ланцюга складальної одиниці; вибір та аналіз показників надійності виробів; оцінка результатів спостережень відмов виробів та визначення закону їх розподілу; математичне визначення показників законів розподілу відмов; використання інформаційних технологій для розрахунків показників надійності виробів; розрахунок надійності технічних систем; визначення показників довговічності та безвідмовності за критеріями корозії та зношування, вибір та обґрунтування способів підвищення довговічності. Визначений порядок роботи на кожному етапі. Наведено довідкові відомості. Практикум може бути використаний також при курсовому й дипломному проектуванні.

 

 


 

Практична робота. Аналіз та службове призначення поверхонь деталі при розробці технологічного процесу її виготовлення

1.1. Завдання.Виконати аналіз робочого креслення деталі та визначити техннічні параметри поверхонь.


Сейчас читают про: