double arrow
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

На правах рукопису

Прізвище, ім'я, по батькові

Індекс УДК

НАЗВА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

"Магістр"

за спеціальністю 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»

Керівник

(Прізвище, ім'я, по батькові,

науковий ступінь, вчене звання)

 

 

Маріуполь– рік

Додаток Б.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

КАФЕДРА «Будівництво, технічна експлуатація і реконструкція"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри,

__________________________

«___»___________20___р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську випускну роботу

 

студенту групи­­­­­­­­­_________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи_________________________________________________________

______________________________________________________________________

затверджена розпорядженням по деканату від "_____"___________20­___ р. № ___

2. Вихідні дані роботи___________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Термін здачі студентом закінченої роботи "_____"___________20­___ р.

4. Зміст і терміни виконання роботи

 

Назва розділу випускної роботи Термін виконання
Вступ  
Розділ 1  
Розділ 2  
Розділ 3  
Розділ 4  
Розділ  
Висновки  
Оформлення роботи  
Виготовлення ілюстративного матеріалу  

Термін представлення закінченої роботи до перегляду на кафедрі
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язковихкреслень)________ ________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання "_____"___________20­___ р.

Студент___________ _________________

(підпис)(прізвище, ініціали)

Керівник роботи__________ _______________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток В.

Приклад оформлення змісту магістерської випускної роботи

ЗмістСтор.

Завдання на випускну роботу магістра…………………………………………… 2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.................... …………………………….4

ВСТУП……………………………………………………………………………… 5

РОЗДІЛ 1. Аналіз конструктивних та технологічних рішень конструкцій будівель з холодногнутих швелерів і

Z-профілів.……………………………………………………………………….7

1.1. Теоретичні основи розрахунку елементів тонкостінних конструкцій,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……………………………………………………71.2. Огляд сучасних технологій виготовлення легких металевих

конструкцій ………………………. …………………………………………...16

1.3.Вимоги забезпечення надійності за рівнем корозійної небезпеки……..24

1.4. Постановка завдань дослідження……………………………………………27

Висновки....................................................... …………………………….30

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ напружено-

деформованого стану легких сталевих тонкостінних

профілів………………………………………………………………………….31

2.1.Вибір розрахункових моделей……………………….…………………….31

2.2.Обгрунтування розрахункових сітуацій……..............................................40

2.3.Чисельні дослідження з використанням програмного комплексу

SCAD…………………………………………………………………………….53

Висновки....................................................... ……………………………..56

РОЗДІЛ 3. Моделювання показників корозійної стійкості…....58

3.1. Формуваннянормативних (базових, характеристичних) впливів і репрезентативних значень чинників корозійної агресивності ……………. 58

3.2. Розрахункові характеристики корозійної стійкості, довговічності і ремонтопридатності конструкцій і їх захисних покриттів……………………....68

3.3. Завдання вимог при проектуванні конструкцій за рівнем корозійної небезпеки………………………..................................................................... 73

3.3. Розробка методики розрахунково-експеріментальної оцінки корозійної стійкості …………………..………….87

Висновки....................................................... ………………………..…….90

РОЗДІЛ 4. логістична структура постійних, тимчасових і аварійних розрахункових ситуацій………………………………... 91

4.1. Завдання показників живучості та корозійної небезпеки конструкцій

будівель з холодногнутих швелерів і Z-профілів……………………………….91

4.2.Цільові критерії технологічності протикорозійного захисту ……….115

4.3.Розробка алгоритму економічної оцінки ефективності впровадження регламенту визначення ресурсу тонкостінних профілів………………………118

Висновки..................................................... ……………………………….128

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ..................................... ……………………………….129

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………. ..130

ДОДАТКИ............................................................ ………………………………..135

 

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання магістерської

випускної роботиза спеціальністю

за спеціальністю8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»

 

 

Укладачі: Корольов Володимир Петрович, Селютин Юрій Вікторович,

Кущенко Ігор Володимирович

Надруковано з наданого авторами оригінал-макету. Підмісимо до друку 20.03.2015. Формат 60x841/16. Умов. друк. арк. 2,0. Тираж 50 прим. Заказ 186-02.

Науково - навчальний центр «Техноресурс» ДВНЗ «ПДТУ».

Кафедра «Будівництво, технічна експлуатація та реконструкція», корпус 11, ауд. 27

ПДТУ, вул. Університетська, 7, м. Марiуполь, 87500.

 

 


Сейчас читают про: