double arrow
Розрахунок електричних навантажень

Користуючись питомими показниками про навантаження освітлення і по-тужності побутових електричних приладів, які наведені в нормах [6,7], визна-чають електричні навантаження на вводах громадських і житлових будинків. Си-лове навантаження враховують за даними технологічного проекту. Якщо остан-ній відсутній, то приймають наступні значення потужностей електродвигунів: ліфту - P1= 5,5 кВт; підвищувального та циркуляційного насосів в індивідуаль-них теплових пунктах (ІТП) відповідно P2 =4,5 кВт та P3=2,2 кВт при cosj=0,8 і tgj=0,75, а їх кількість - по 2 насоси кожного призначення. Вважаємо, що у всіх будинках з кількістю поверхів до 9 включно встановлені газові плити, а у будин-ках з більшою кількістю поверхів - електроплити; ІТП розміщені у кожному бу-динку, а ліфти - у будинках з кількістю поверхів більше ніж 5.

Освітлення сходових кліток житлових будинків приймають по 300 Вт на кожний поверх, а освітлення технічних поверхів - 1...3% від загальної потужності на вводі будинку (а =0,01…0,03).

, кВт ( 6.1)

де p – кількість поверхів; s – кількість сходових кліток у будинку; P'p – розрахун-кова електрична потужність на вводі будинку (без освітлення)

, кВт

де Ркв - розрахункове електричне навантаження квартири (приймається згідно з додатком 13), кВт; n - кількість квартир, які приєднані до лінії; - сумарна електрична потужність споживачів багатоквартирного житлового будинку з ура-хуванням номінальних (згідно з паспортом) потужностей електродвигунів ліфтів, насосів та освітлення, кВт; - коефіцієнт попиту для різних категорій спожи-вачів.
Значення коефіцієнтів попиту житлових будинків в залежності від кількос-ті квартир наведені у додатку 14, а від числа електродвигунів ліфтів - у додатку 15. Для електродвигунів насосів ІТП коефіцієнт попиту дорівнює =0.7.

Розрахункова електрична потужність на вводі до будинку:

, кВт (6.2)

Розрахункова реактивна потужність на вводі в будинок знаходиться за формулою j, кВт ( 6.3)

де tgj - фазовий кут току енергоспоживача (див. додаток 15).

Розрахунок електричного навантаження на вводі в будинки житлової гру-пи наведений у прикладі.

Приклад

Вихідні дані: Для заданого генплану визначити розрахункові навантажен-ня для житлового будинку №5 (2-секційний 16-поверховий будинок на 150 квар-тир).

Рішення:

Розрахунок виконується в табличній формі (див. табл.6.1).


Сейчас читают про: