Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!

Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Газопроводів низького тиску
Газопроводи від ГРП до житлових і громадських будинків поділяють на вуличні, що подають газ від джерел (ГРП) до вузла приєднання внутрішньоквар-тальних (дворових) газопроводів до вуличних, дворові газопроводи, вводи в бу-динки і внутрішньодомові газопроводи.

В курсовій роботі розглядаються тільки дворові газопроводи і вводи в будинки. Прокладку дворових газопроводів виконують, як правило, підземною і за тупиковою схемою.

Длядворових газопроводів застосовують як сталеві: електрозварні (для підземного прокладання) та водогазопровідні (для надземного прокладання), так і поліетиленові (для підземного прокладання) труби. Вимикальні пристрої на вво-дах газопроводів рекомендується встановлювати ззовні. Вводи газопроводів здій-снюють в нежитлові приміщення, доступні для огляду. Прокладання розпо-дільних газопроводів виконується по периметру будинку, як правило, ззовні над вікнами першого поверху.

Житлові будинки висотою до 9 поверхів включно обладнаються побуто-вими газовими плитами, а до 5 поверхів – окрім газових плит дозволяється вста-новлювати і побутові газові водонагрівачі. В додатку 10 вказані номінальні теп-лові потужності газових приладів, які дозволено встановлювати в житлових бу-динках [4,5].

Особливістю розрахунку дворових газопроводів низького тиску і вводів в будинок є визначення діаметрів методом питомих втрат тиску на тертя по відо-мим розрахунковим витратам газу і знаходження втрат тиску в мережі.

Номінальна витрата газу побутовим приладом дорівнює

, м3/год (5.1)

де - номінальне теплове навантаження приладу, Вт (додаток 10); - нижча теплота спалювання газу, кДж/м (згідно [4], =34000 кДж/м ); - коефіцієнт корисної дії приладу (див. додаток 10).

Розрахункова годинна витрата газу для окремих житлових і громадських будинків визначається по формулі

, м3/год (5.2)

де - коефіцієнт одночасності, значення якого необхідно приймати для жит-лових будинків міст і селищ згідно з додатком 11; - число однотипних побуто-вих газових приладів або груп приладів; - число типів приладів або груп при-ладів.

Втрати тиску у внутрішньобудинковій і дворовій мережах рекомендуєть-ся приймати 600 Па (додаток 5 [5]). Значення надлишкового тиску в точці під-ключення дворового газопроводу до вуличної мережі низького тиску рекоменду-ється приймати не менше 1800 Па, що відповідає абсолютному

Р = 0.101325 + 1800/106 = 0.103125 МПа.

В курсовому проекті приймаємо розрахункові втрати тиску в дворових мережах і вводах в будинки ΔРр=250 Па з урахуванням втрат тиску у внутрішньо-будинкових мережах для всіх будинків ΔРвн =350 Па.

Для розрахункових ділянок дворової мережі приймаються надбавки на місцеві опори =10%, на газопроводах від вводу в будинок до розрахункового стояка - =25%.
Розрахункова довжина ділянок з урахуванням процентної надбавки до-рівнює , м (5.3)

де - геометрична довжина ділянки, м.

Середню питому втрату тиску в мережі дворового газопроводу і вводу в будинок визначаємо по формулі

(5.4)

Знаючи витрати газу і середню питому втрату тиску підбираємо діаметри ділянок мережі d´S і визначаємо дійсні питомі втрати тиску за допо-могою номограми (додаток 12). При цьому діаметри газопроводів, що прокла-даються в землі, повинні бути не менше d´S=57x3 мм. Для надземних газопрово-дів допускається використання менших значень діаметрів труб.

Втрати тиску на ділянці дорівнюють

(5.5)

Значення тиску в кінці ділянки знаходять за формулою

( 5.6)

Гідравлічний розрахунок дворового газопроводу і вводу в будинок наве-дений в прикладі.

 

Приклад

Вихідні дані: Для заданого генплану запроектувати і виконати гідравліч-ний розрахунок дворового газопроводу і вводів в будинки: №1 (2-секційний 5-поверховий житловий будинок на 40 квартир) і №3 (2-секційний 9-поверховий житловий будинок на 80 квартир). В квартирах 5-поверхового житлового будин-ку №1 встановлені побутові чотирипальникові плити ПГ-4 і проточні водонагрі-вачі ВПГ-18, а в квартирах 9-поверхового житлового будинку №3 - тільки побу-тові чотирипальникові плити ПГ-4. Характеристика природного газу прийнята згідно [4]: Qрн= 34000 кДж/м3 при ρг=0,73 кг/м3.

 
 

Вводи газопроводу передбачені в сходові клітки кожної секції будинку з зовнішнім розташуванням вимикальних пристроїв.Вирішення:

Гідравлічний розрахунок газопроводів розпочинають з точки підключен-ня дворового газопроводу до вуличної мережі низького тиску - точка 1 – і вико-нують до найбільш віддаленої точки – вводу в будинок №3 - точка 5 (див. рис. 5.1). На розрахунковій схемі проставляють номери всіх вузлових точок і визна-чають витрату газу по ділянкам мережі.

Номінальну витрату газу побутовою чотирипальниковою газовою пли-тою ПГ-4 визначають за формулою (5.1). Необхідно відмітити, що значення кое-фіцієнту корисної дії у цьому випадку приймається рівним одиниці, так як вся теплота, яка виділяється при спалюванні газу, надходить у приміщення.

м3/год.

Номінальна витрата газу для проточного газового водонагрівача ВПГ-18

м3/год.

Після цього визначають номінальну витрату газу на ділянці 4-5, до якої підключено на вводі n=40 газових плит ПГ-4, за формулою

м3/год

де n - кількість квартир на розрахунковій ділянці.

Для ділянки 1-2 номінальна витрата газу дорівнює

м3/год.

Аналогічно визначають номінальні витрати газу для інших ділянок і зано-сять в таблицю 5.1. Після цього визначають розрахункову витрату газу на ділян-ці 4-5 за формулою (5.2)

м3/год

де Ksim=0.227 - коефіцієнт одночасності, прийнятий для40 газових плит ПГ-4 згідно з додатком 11.

Аналогічно знаходять розрахункові витрати газу на інших ділянках і за-носять в таблицю 5.1.

З урахуванням процентної надбавки а визначають розрахункову довжину ділянок за формулою (5.3) і записують їх в таблицю 5.1.

Після визначення сумарної розрахункової довжини ділянок (див.табл. 5.1) обчислюють середню питому втрату тиску на тер-тя за формулою (5.4)

Згідно з розрахунковими витратами газу на ділянках Vð і R=0,76 Па/м підбирають діаметри ділянок мережі за допомогою номограми (див.додаток 12) і визначають фактичну питому втрату тиску на кожній ділянці Rд. Втрати тиску на ділянці знаходять за формулою (5.5) і результати розрахунку заносять в таблицю 5.1.

Таблиця 5.1

Гідравлічний розрахунок дворового газопроводу і вводу в будинок №3

Номер ділянки Номі-нальна витрата газу, м3 Коефі-цієнт   Ksim Розра-хункова витрата газу, м3 Довжи-на ділян-ки, м Надбавки, % Розра-хункова довжи-на l, м Діа-метр d´S, мм Питомівтрати тиску R, Па Втрати тиску на ділянці P, Па
1-2 0,208 45,76 30,8 89´3,0 0,7 21,56
2-3 0,214 18,83 76´3,0 0,35 77,0
3-4 0,214 18,83 57´3,0 1,6 48,0
4-5 0,227 9,99 48х3,5 2,0 100,0
            330,8     246,56

Невязка

Як бачимо, сумарні втрати тиску не перевищують розрахункового пере-паду D Р=250 Па для дворової мережі і вводу в будинок і знаходяться в межах ±10%. Таким чином, діаметри газопроводів підібрані вірно.

Значення тиску газу в т.5 складає

Р5 = 0.103125 – 246.56/106 = 0.102878 МПа.

Дата добавления: 2017-12-14; просмотров: 491; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент - человек, постоянно откладывающий неизбежность... 11295 - | 7585 - или читать все...

 

3.209.82.74 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.004 сек.