double arrow
Виклад матеріалу курсової роботи. Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно взаємопов'язувати окремі його частини

Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно взаємопов'язувати окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. Зміст курсової роботи має відповідати встановленому плану та не виходити за його межі. При оцінюванні роботи, в першу чергу до уваги буде братися якісне, а не кількісне наповнення курсової роботи. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покрашення нормативного регулювання тих суспільних відносини, які були предметом дослідження.

 

Подання курсової роботи науковому керівнику на рецензування

Не пізніше ніж за два тижні до захисту, студент подає курсову роботу науковому керівнику, який рецензує її та оцінює за п'ятибальною системою.

У рецензії науковий керівник дає її стислу характеристику, оцінює теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, доцільність і обгрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги та недоліки, якість і відповідність оформлення курсової роботи.

Досвід рецензування показує, що в курсових роботах зустрічаються такі недоліки:
- відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші);

- безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень;

- логічні помилки, невміння виокремити головне;

- невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом;

- переписування матеріалу з друкованих видань;

- недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи.

У разі негативної оцінки курсова робота разом з рецензією повертається студенту, який повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень і лише після цього доопрацьований варіант разом із рецензією подати науковому керівнику для повторної перевірки.

Якщо попередня оцінка позитивна, студент допускається та готується до захисту курсової роботи.

 


Сейчас читают про: