double arrow
Формулювання мети та основних завдань курсової роботи

І. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна являти собою завершену науково-практичну працю. Тема вважається розкритою, коли в ній послідовно і вірно, з використанням рекомендованої літератури та інших джерел, розкриті всі питання плану і вирішені запропоновані задачі. Перш ніж розпочинати писати курсову роботу, студент повинен ознайомитися з основними вимогами до її виконання:

Актуальність теми.

Актуальність, у перекладі з латинської, означає важливість, практична значимість проблеми, що розглядається. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам науки та практики.

 

Достатній теоретичний рівень.

Ця вимога означає, що студент повинен розкрити обрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку відповідної науки, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у правовій практиці з позиції сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити у зміст матеріалу тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади.

 

Дослідницький характер.

У курсовій роботі повинні міститись елементи дослідження:

- вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів;

- систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на проблему, що досліджується;
- порівняння теоретичних поглядів вчених, розробка висновків, рекомендацій.

 

Грамотність оформлення.

Це важлива вимога до курсової роботи, яка значно впливає на рівень її оцінки. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, списку використаної літератури. Крім того, виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись у майбутній практичній діяльності.

 

II. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота з кримінального права є результатом вивчення цієї дисципліни. Підготовка курсової роботи охоплює кілька етапів:

Добір теми курсової роботи

Тема курсової роботи має становити інтерес для студента, бути пов'язаною з його діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань.Варіант теми курсової роботи студент обирає по таблиці.

Студенти, прізвище яких починається з букв від “А” до “Г”, виконують варіант І, з букв від “Д” до “И”, виконують варіант ІІ і т. д.

Перша буква, з якої починається прізвище студента Варіант I Варіант II Варіант III Варіант IV Варіант V Варіант VI
А, Б, В, Г +          
Д, Е, Є, Ж, З, И   +        
І, Ї, Й, К, Л     +      
М, Н, О П, Р       +    
С, Т, У, Ф, Х         +  
Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я           +

 

Формулювання мети та основних завдань курсової роботи

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи, настільки вдало будуть досягнуті її основні завдання, виконано план та додержано стиль викладу.

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту відокремити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв'язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи; їх визначення пов'язане з назвами основних розділів.

 

3. Складання плану курсової роботи

На початку підготовки курсової роботи студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за добраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником.

 


Сейчас читают про: