double arrow

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ


 

Підготовка курсової роботи потребує виділення її певних етапів та визна­чення конкретних завдань, які необхідно виконати на кожному із них. Для виконання курсової роботи слід виділити наступні основні етапи:

1) вибір та затвердження теми курсової роботи;

2) пошук та вивчення літератури;

3) складання та узгодження з науковим керівником плану курсової роботи;

4) підбір та опрацювання фактичного та статистичного матеріалу;

5) написання та оформлення роботи;

6) подання роботи науковому керівнику для перевірки;

7) доопрацювання курсової роботи з урахуванням зау­ва­жень наукового керівника;

6) захист роботи.

Теми курсових робіт студенти обирають самостійно із за­про­понованого кафедрою пере­ліку. До остаточного закріп­лен­ня студентів за конкретними темами кафедра допускає зустрічні пропозиції студентів про внесення до тематики додаткових тем. Правильний, добре продуманий вибір теми та аспектів її висвітлення є однією з головних умов успішного написання курсової роботи. Обрана для дослідження тема має відображати наукові інтереси студента.

Разом з вибором теми визначається під­при­ємство сфери туристської індустрії, за матері­ала­ми якого буде виконуватися курсова. Це має бути під­приємство будь-якої форми власності, яке є юридичною осо­бою і має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства по­вин­на створювати можливість інформаційного забезпечен­ня дослідження обраної теми.

У разі вдалого вибору тематики створюється єдиний цикл на­укових досліджень навчального характеру, завершальним ета­пом якого є дипломна робота.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керів­ни­ка, який надає науково-методичну допомогу студенту в його са­мостійній роботі, яка полягає в наступному:

· проводить індивідуальне консультування студента;

· допомагає скласти план курсової роботи;

· контролює дотримання графіку виконання;

· перевіряє частини роботи і завершений рукопис;

· приймає захист роботи.

Науковий керівник розробляє календарний план ви­ко­нан­ня роботи (ДОДАТОК А), що дозволяє здійснювати контроль за її виконанням. Курсова робота має виконуватися студентом у пов­ній відповідності до затвердженого календарного плану. У ви­падках відставання від графіка студент зобов'язаний на­дати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу ка­федри.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: