double arrow

Нумерація сторінок роботи


Всі сторінки роботи повинні мати суцільну нумерацію. Но­мер сторінки на титульному аркуші не проставляють, але вклю­чають до загальної нумерації сторінок роботи.

Номери сторінок ставлять у правому верхньому кутку сто­рінки арабськими цифрами без знака №.

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми тощо)

Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілю­страції.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послі­дов­но в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Но­мер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового но­мера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією, приклад наведений нижче.

Рис. 1.2. Обсяг виручки від реалізації послуг туристським підпри­єм­ством

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць. Таблиця являє собою такий спосіб подання ін­формації, при якому цифровий або текстовий матеріал гру­пу­ється в рядки і графи, відокремлені одна від одної вер­ти­кальними й горизонтальними лініями.

Наводити в роботі треба тільки ті таблиці, які неможливо пе­редати звичайним текстом (зіставлення, розбіжності, де­таль­ні довідкові дані і т. ін.). Таблицю розміщують після пер­шо­го згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна бу­ло читати без повороту переплетеного блоку роботи або з по­во­ротом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кіль­кістю рядків можна переносити на інший аркуш. У цьому разі назву вміщують тільки над її першою частиною.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу. У правому верхньому куті роз­міщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера, який скла­дається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, «Таблиця 2.3» (третя таб­лиця другого розділу), нижче розміщується назва таблиці.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з ве­ликої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крап­ки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в од­нині.

Приклад побудови таблиці

Таблиця 2.1

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: