double arrow

Список використаних джерел. Список використаних джерел – елемент бібліографічного апа­рата, котрий містить бібліографічні описи використаних дже­рел і розміщується після висновків


Список використаних джерел – елемент бібліографічного апа­рата, котрий містить бібліографічні описи використаних дже­рел і розміщується після висновків. Такий список – одна із сут­тєвих частин курсової роботи, що віддзеркалює самостійну твор­чу працю її автора і демонструє ступінь фундаменталь­нос­ті проведеного дослідження (ДОДАТОК Г).

Джерела слід розміщувати таким чином:

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній по­слі­довності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послі­дов­ності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) статті з журналів (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що вико­рис­то­вуються підприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела;

з) електронні джерела.

Відомості про джерело надають мовою оригіналу.

Додатки

Додатки треба оформлювати як продовження роботи на її на­ступних сторінках або у вигляді окремої частини, розташо­ву­ючи в порядку появи посилань на них у тексті роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. До­даток повинен мати заголовок, надрукований вгорі вели­ки­ми літерами посередині сторінки і велика літера, що позначає до­даток.

Додатки треба позначати послідовно великими літерами ук­раїнської абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, И, О, Ч, Ь, на­приклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б і т. д.

За необхідності текст додатків може по­ді­лятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід ну­мерувати в межах кожного додатка. У цьому разі перед кож­ним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крап­ку, наприклад, А. 2 – другий розділ додатка А; Г. 3.1 – підроз­діл 3.1 додатка Г; Д. 4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж. 1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.

Ілюстрації, таблиці, формули й рівняння, що є у тексті до­дат­ка, треба нумерувати в межах кожного додатка, на­при­клад, рисунок Г. З – третій рисунок додатка Г; таблиця А. 2 – дру­га таблиця додатка А; формула (А. 1) – перша формула до­дат­ка А.

Якщо у звіті як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до до­ку­мента даного виду, його копію вміщують у роботі без змін в оригіналі. Сторінки копії документа нумерують, продов­жу­ючи наскрізну нумерацію сторінок роботи (не займаючи влас­ної нумерації сторінок документа).

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7