double arrow

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

 

Дубович Н.В., Кіш Г.В.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ

КУРСОВИХ РОБІТ

 

для студентів спеціальності

7.050400 – «Туризм»

 

 

 

 

Ужгород – 2010

Методичні вказівки для виконання та захисту курсових ро­біт (для студентів 3 курсу денної форми навчання гео­гра­фіч­ного факультету напряму підготовки спеціальності: 7.050400 – «Туризм») / Укл.: Дубович Н.В., Кіш Г.В. – Ужгород, 2010. – 36 с.

 

Укладачі:

Дубович Н.В.викладач кафедри туризму Уж­го­­­­родського національного уні­вер­­си­те­ту

Кіш Г.В.старший викладач кафедри туризму Уж­­­городського національного уні­­вер­­си­те­ту

 

 

Рецензент:

Шандор Ф.Ф.кандидат соціологічних наук, до­цент, завідувач кафедри туризму Уж­­го­­родського національного уні­вер­­сите­ту

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою географічного факультету Ужгородського національного університету

(протокол № 2 від 01.09.2010 р.)

 

       
 
 
 
   

ЗМІСТ


ВСТУП ………………………………………………………….........
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………….
ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ…………………
СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………........
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ……………………...
ТИПОВІ ПОМИЛКИ В НАПИСАННІ ТА ОФОРМЛЕННІКУРСОВОЇРОБОТИ ………………………………………….......  
ПОРЯДОК ПОДАННЯ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗІЮ………....
ЗАХИСТ І КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ..........................................................  
ДОДАТКИ…………………………………………………………....

 

 
 
 


ВСТУП

Методичні вказівки розроблено відповідно до вимог галу­зе­вих стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «ба­ка­лавр» професійного напряму «Туризм» і мають на меті до­по­мог­ти студентам у виконанні та оформленні курсової роботи.

Метою наукової роботи є виявлення нових фак­тів та закономірностей, а також отримання нових резуль­та­тів та уточнення відомих раніше положень, що недостатньо до­сліджені.

У студентській науково-дослідній роботі мають бути при­сут­ні елементи власних наукових оцінок і результатів, одер­жа­них відповідно до самостійно здійсненого аналізу й синтезу основ­них положень наукових і професійно-виробничих доку­ментів та проведеного експерименту в певній інформаційній установі чи її структурному підрозділі.
Адже кваліфікація майбутнього спеціаліста – це поєднан­ня ерудиції та творчих навичок у проведенні наукової й екс­пе­риментальної роботи, спроможності критично осмислювати нау­кову інформацію, оцінювати її переваги і вади, «не­стан­дарт­но» мислити, знаходити власні вирішення визначеної проб­леми. Усе це висуває такі основні вимоги до науково-дослідної роботи студентів:

– бути спрямованими на розв’язання науково-методичних, ор­ганізаційних чи практичних проблем з теми дослідження;

– базуватися на використанні методів наукового пізнання;

– мати чіткі пропозиції щодо можливостей вдосконалення ви­значеного напряму інформаційної роботи;

– показати вміння студента кваліфіковано орієнтуватись у тео­ретичних і практичних розділах основних дисциплін, по­в’я­заних з обраною професією та використовувати їх при са­мостійному вирішенні конкретних дослідницьких завдань.

 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота –самостійна робота дослідницького ха­рак­­теру, спрямована на вивчення конкретної проблеми.Метою курсової роботи є:

– поглиблення знань студентів з актуальних проблем;

– подальший розвиток умінь самостійного критичного опра­цювання наукових джерел;

– формування дослідницьких умінь та навичок студентів;

– стимулювання студентів до самостійного наукового по­шу­ку;

– розвиток умінь аналізувати сучасний досвід;

– формування вмінь самостійної обробки навчально-ме­то­дичних матеріалів та їх практичної реалізації.

Курсова робота дає можливість виявити здатність сту­ден­та самостійно осмислити проблему, творчо, критично її до­слі­ди­ти, вміння збирати, аналізувати і систематизувати літе­ра­тур­ні джерела; здатність застосовувати отримані знання при ви­рішенні практичних завдань; формулювати висновки, про­позиції, рекомендації з предмета дослідження.

Матеріали курсової роботи можуть бути використані для по­дальшої дослідницької роботи написання дипломної або ма­гістерської роботи.

У процесі виконання курсової роботи студент у відпо­від­ності до кваліфікаційних вимог має проявити:

· знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, про­фе­сійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкри­ва­ють теоретичні основи й практичні питання туристської інд­у­с­т­рії;

· вміння відбирати, систематизувати й обробляти ін­фор­ма­цію у відповідності до цілей дослідження;

· вміння розробляти наукові висновки й конкретні про­по­зиції щодо вдосконалення управління реальним до­сліджу­ва­ним об’єктом;

· вміння визначати й використовувати причинно-на­слід­кові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: