double arrow

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ. Обсяг курсової роботи становить 40-45 сторінок без ураху­ван­ня списку використаних джерел та додатків


Обсяг курсової роботи становить 40-45 сторінок без ураху­ван­ня списку використаних джерел та додатків. Курсова ро­бо­та містить наступну структуру:

– Титульний аркуш;

– Зміст;

– Перелік умовних позначень, скорочень і термінів (за не­об­хідності);

– Вступ;

– Основна частина (3 розділи);

– Висновки та пропозиції;

– Список використаних джерел;

– Додатки.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи.

Змістмістить найменування та номери початкових сто­рінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають за­головок), зокрема перелік умовних позначень, скорочень і тер­мінів (за необхідності), вступу, висновків до розділів, за­галь­них висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, ско­ро­чень і термінів (за необхідності). Якщо в курсовій роботі вжи­то специфічну термінологію, а також використано мало­ві­до­мі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх пе­релік може бути поданий у вигляді окремого списку, який роз­міщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома ко­лонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, ско­ро­чення, справа – їх детальне розшифрування. Якщо в тексті ро­боти спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і та­ке інше повторюються менше трьох разів, перелік не скла­да­ють, а їх розшифрування наводять у тексті при першому зга­дуванні.

Вступ.Увступі(обсягом близько 1-2 сторінки) слід об­ґрун­тувати:

Актуальність.Актуальність теми зумовлюється її не­до­стат­ньою вивченістю. Актуальність роботи має відповідати як су­часним потребам фахової галузі науки, так і перспективам її розвитку, практичним завданням.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. До­статньо показати го­лов­не – суть проблемної ситуації, з якої буде видно акту­аль­ність теми.

У вступі

формують:

мету та основні завдання дослідження;

визначають:

об’єкт;

предмет;

методологічнубазу дослідження;

обґрунтовують:

структурукурсової роботи.

Мета роботи.Це положення є ключовим для вступу. Сту­дент повинен чітко сформулювати мету роботи, якої він має до­сягти в процесі підготовки курсової роботи. Не слід фор­му­лю­вати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці сло­ва вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Приклади формулювання мети роботи:

Мета роботи –

Метою роботи є

Метакурсової роботи –

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7