double arrow

ПОТОЧНА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Кафедра «Автомобілі та автомобільне господарство»

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ”

(напрям підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»)

 

 

Склав: Коробкін В.Ф.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

«Автомобілі та автомобільне господарство»

протокол № ___ від __ _______2011 року

 

Зав. кафедрою Горожанкін С.А.

 

Макіївка 2011

УДК 656.1

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Безпека дорожнього руху» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл.: В.Ф.Коробкін - Макіївка: ДонНАБА, 2011. – 41 c.

 

 

Надано рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, а саме поточної самостійної роботи, вивчення теоретичного матеріалу, що передбачений для самостійного засвоєння та виконання контрольної роботи.

Призначені для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»

 

Укладач: Коробкін В.Ф., кандидат технічних наук, доцент

 

Рецензент: Яценко О. Г., кандидат технічних наук, доцент

 

 

Відповідальний за випуск: Горожанкін С.А., доктор технічних наук,

професор

 

ЗМІСТ СТОР.

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „БЕЗПЕКА

ДОРОЖНЬОГО РУХУ” 4

2. ПОТОЧНА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 4
3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЩОДО ЗАСВОЄННЯ

ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИВЧАЄТЬСЯ САМОСТІЙНО 9

 

3.1. Основні положення теоретичного матеріалу, що вивчається

студентами самостійно відповідно до переліку літератури» 9

 

3.2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни

«Безпека дорожнього руху» навчального плану підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.070106

«Автомобільний транспорт» 26

 

Перелік завдань контрольної роботи з дисципліни «Безпека дорожнього руху» 27

 

4. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ

ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 35

 

5. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА З САМООСВІТНЬОЇ ТА ПОТОЧНОЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 36

 

6. ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 36

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ”Методичні вказівки складені відповідно до програми навчальної дисципліни “Безпека дорожнього руху”. Мета дисципліни: вивчення основних положень безпеки дорожнього руху при експлуатації транспортних засобів.

Після викладання дисципліни студент повинен:

- знати правові та соціальні основи дорожнього руху, організацію безпеки руху при вантажних та пасажирських автомобільних перевезеннях, вплив дорожніх умов на безпеку руху, організацію роботи щодо запобігання ДТП серед водіїв підприємств, установ та організацій, експлуатаційні вимоги безпеки руху до технічного стану транспортних засобів;

- вміти організовувати роботу щодо запобігання ДТП серед водіїв підприємства, установ та організацій, розробляти пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху на маршрутах роботи транспортних засобів підприємства.

Самостійна робота студента з навчальної дисципліни “Безпека дорожнього руху” є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від навчальних занять час. Навчальний час для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Безпека дорожнього руху” складає 26 годин, що визначено робочою навчальною програмою. Самостійне вивчення теоретичного матеріалу складає 9 годин, поточна самостійна робота 17 годин.

Самостійна робота студента з навчальної дисципліни “Безпека дорожнього руху” забезпечується навчально-методичними матеріалами з дисципліни: конспектом лекцій, методичними вказівками для проведення практичних занять, методичними вказівками для організації самостійної роботи, які знаходяться на кафедрі та бібліотеки. Для самостійної роботи студенту рекомендовано навчальна та научна література.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, що передбачений для самостійного вивчення протягом самостійної роботи, включається до підсумкового контролю поряд з навчальним матеріалом, що вивчався при проведенні навчальних занять.

Навчальною програмою дисципліни передбачено виконання контрольної роботи. Рекомендації щодо порядку підготовки теоретичних питань та вирішення практичних завдань наведено нижче.

 

ПОТОЧНА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.


Сейчас читают про: