double arrow

Тестові завдання до теми 21. Вкажіть формулювання закону Авогадро:

а) кожна індивідуальна молекулярна сполука має постійний якісний та кількісний склад незалежно від способу її добування;

б) загальна маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворилися внаслідок реакції;

 

в) якщо два елементи утворюють між собою кілька сполук молеку-лярної будови, то на одну і ту ж масову кількість одного елемента припадають такі масові кількості другого, які відносяться між собою як невеликі цілі числа;

г) об’єми газів, що вступають в реакцію, відносяться один до одного та до об’ємів газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа;

д) в однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул.

 

2. Вкажіть формулювання закону збереження маси:

а) якщо два елементи утворюють між собою кілька сполук моле-кулярної будови, то на одну і ту ж масову кількість одного елемента припадають такі масові кількості другого, які відносяться між собою як невеликі цілі числа;

б) загальна маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворилися внаслідок реакції;
в) кожна індивідуальна молекулярна сполука має постійний якісний та кількісний склад незалежно від способу її добування;

г) в однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул;

д) об’єми газів, що вступають в реакцію, відносяться один до одного та до об’ємів газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа.

 

3. Вкажіть формулювання закону об’ємних відношень Гей-Люссака:

а) властивості елементів та їхніх сполук знаходяться в періодичній залежності від заряду ядер їхніх атомів;

б) загальна маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, що утворилися внаслідок реакції;

в) кожна індивідуальна молекулярна сполука має постійний якісний та кількісний склад незалежно від способу її добування;

г) в однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул;

д) об’єми газів, що вступають в реакцію, відносяться один до одного та до об’ємів газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа.

4. Вкажіть, чому дорівнює молярний об’єм газу за нормальних умов:

а) 1 л/моль; б) 11,2 л/моль; в) 22,4 л/моль;

г) 44,8 л/моль; д) 100 л/моль.

 

5. Обчисліть відносну густину кисню за воднем:а) 8; б) 16; в) 32; г) 64.

 

 

 

6. Обчисліть відносну густину озону за киснем:

а) 1; б) 1,5; в) 2; г) 4.

7. Вкажіть формулу розрахунку відносної густини газу:

а) W = m(елемента)/m(речовини); б) D = M1/M2; в) r = m/V;

г) V = m/r; д) v = m/M.

 

8. Формула обчислення відносної густини газу за повітрям Dпов = ...

а) М/2; б) М/29; в) М/44; г) М/32; д) М/4.

 

9 . Вкажіть, чому дорівнює еквівалентний об’єм (н.у.) водню?

а) 22,4 л; б) 11,2 л; в) 5,6 л; г) 44,8 л.

 

10. Обчисліть масу 5,6 л чадного газу за нормальних умов:

а) 28 г; б) 14 г; в) 7 г; г) 21 г.

 

11. За н.у. 560 мл газу мають масу 1,1 г. Обчисліть молярну масу газу.

а) 22 г/моль; б) 44 г/моль; в) 32 г/моль; г) 28 г/моль.

12. Закінчіть вислів: Стала Авогадро показує число структурних час-
тинок (атомів, молекул. іонів), які містяться в
...

а) 1 г речовини; б) 1 молі речовини; в) 1 л речовини;

г) 1 кг речовини; д) 1 мл речовини.

 

13. Вкажіть числове значення сталої Авогадро:

а) 22,4 л/моль; б) 6,02´1023 моль–1; в) 1 а.о.м.; г) 0 оС; д) 100 %.

 

Практичні завдання і задачі до теми 2

Завдання 1

1. Відносна густина пари арсену за воднем 150. Виведіть формулу молекули арсену в газуватому стані.

2. Відносна густина деякого газу за гелієм – 7,5. Обчисліть молеку­лярну масу газу.

3. Яка відносна густина озону за киснем?

4. Відносна густина пари фосфору за воднем 62. Виведіть формулу молекули фосфору в газуватому стані.

5. Обчисліть відносну густину за азотом арсину AsH3.

6. Обчисліть відносну густину за повітрям вуглекислого газу.

7. Обчисліть відносну густину за киснем сульфур(IV) оксиду.

8. Обчисліть відносну молекулярну масу газу, якщо відносна густина його за повітрям дорівнює 1,52.

9. Скільки атомів входить до складу молекули ртуті в пароподібному стані, якщо густина її за повітрям дорівнює 6,92?

10. Обчисліть відносну молекулярну масу газу, якщо відносна густина його за метаном дорівнює 2.

11. За певної температури густина пари сірки за повітрям становить 8,83. Зі скількох атомів складається молекула сірки за цієї темпера-тури?

12. Відносна густина деякого газу за гелієм дорівнює 4. Обчисліть молекулярну масу газу.

13. Обчисліть відносну густину за азотом силану SiH4.

14. Обчисліть відносну молекулярну масу газу, якщо відносна густина його за гелієм дорівнює 4,25.

15. Яка відносна густина етену С2Н4 за воднем?

Завдання 2

1. Маса трьох літрів деякого газу за нормальних умов становить 4,29 г. Визначте молярну масу цього газу.

2. Газ за температури –3 оС та тиску 103,3 кПа займає об’єм 320 м3. Який об’єм займатиме цей газ при 0 оС і тиску 101,3 кПа?

3. Деякий газ при 27 оС займає об’єм 150 см3. Який об’єм за незмінного тиску займе така ж кількість газу при 50 оС?

4. Повітря перебуває за температури 20 оС в кімнаті розміром 3´4´3 м3 за тиску 101,325 кПа. Який тиск чинитиме повітря, якщо за цієї ж темпе­ратури його помістити в балон об’ємом 100 дм3?

5. Деяка кількість газу при 25 оС займає об’єм 20 дм3. До якої темпе-ратури за сталого тиску потрібно нагріти цей газ, щоб він зайняв об’єм 0,2 м3?

6. Визначте молекулярну масу газу, якщо 1,56 дм3 його за температури 27 оС і тиску 1,037´105 Па має масу 2,86 г.

7. Тиск газу об’ємом 2,5 л дорівнює 121,6 кПа. Чому дорівню­ватиме тиск, якщо, не змінюючи температуру, стиснути цей газ до 1 л?

8. Температура азоту, що міститься у сталевому балоні під тиском 12,5 МПа, дорівнює 17 оС. Граничний тиск для балона становить 20,3 МПа. За якої температури тиск азоту досягне граничного зна-чення?

9. За тиску 98,7 кПа і температури 91 оС деяка кількість газу займає об’єм 680 мл. Обчисліть об’єм газу за нормальних умов.

10. Газова суміш виготовлена з 2 л водню (Р = 93,3 кПа) і 5 л метану
(Р = 112 кПа). Обчисліть парціальні тиски газів і загальний тиск суміші.

 

11. Змішали 0,04 м3 азоту, який був під тиском 96 кПа, з 0,02 м3 кисню. Загальний об’єм суміші – 0,06 м3, а загальний тиск – 97,6 кПа. Яким був початковий тиск кисню?

12. При 17 оС деяка кількість газу займає об’єм 580 мл. Який об’єм займе ця ж кількість газу при 100 оС, якщо тиск його не зміниться?

13. Обчисліть об’єм, який займає 0,07 кг азоту при 21 оС і тиску 142 кПа.

14. Маса колби об’ємом 750 мл, яка заповнена киснем за температури 27 оС, дорівнює 83,3 г. Маса порожньої колби – 82,1 г. Визначте тиск кисню в колбі.

15. Який об’єм водню (при 17 оС і тиску 102,4 кПа) виділиться під час розчинення 1,5 кг цинку у хлоридній кислоті.

 

Завдання 3

Обчисліть молярну масу еквівалента для сполуки:

 

1) нітратна кислота, 2) купрум(ІІ) сульфат, 3) натрій гідроксид, 4) калій силікат, 5) кальцій фосфат, 6) алюміній нітрат, 7) ферум(ІІ) гідроксид, 8) ферум(ІІІ) бромід, 9) амоній карбонат, 10) сульфатна кислота, 11) натрій гідрогенкарбонат, 12) барій сульфіт, 13) літій дигідрогенфосфат, 14) хром (ІІІ) сульфат, 15) алюміній сульфід.

Завдання 4

1. Обчисліть молярну масу еквівалента металу та його оксиду, якщо відомо, що 24 г металу сполучається з 16 г кисню.

2. Чотиривалентний метал масою 1 г приєднує 0,27 г кисню. Який це метал?

3. Одна і та сама кількість металу сполучається з 0,2 г кисню та з 0,4 г іншого елемента. Обчисліть молярну масу еквівалента цього елемента.

4. Одна і та сама кількість металу сполучається з 0,200 г кисню і з 3,17 г одного з галогенів. Визначіть молярну масу еквівалента галогену.

5. Визначіть молярні маси еквівалентів металу і сульфуру, якщо 3,24 г металу утворюють 3,48 г оксиду та 3,72 г сульфіду.

6. Обчисліть атомну масу двовалентного металу і визначте, який це метал, якщо 8,34 г металу взаємодіють з 0,680 л кисню (н. у.).

7. Обчисліть молярну масу еквівалента металу, якщо 13 г його утворюють 16,2 г оксиду.

8. 1,00 г деякого металу сполучається з 8,89 г брому і 1,78 г сірки. Обчисліть еквівалентні маси брому і металу, якщо еквівалентна маса сульфуру дорівнює 16 г/моль.

 

9. 1,60 г кальцію і 2,61 г цинку витісняють з кислоти однакові кількості водню. Обчисліть молярну масу еквівалента цинку, якщо молярна маса еквівалента кальцію 20,0 г/моль.

10. На нейтралізацію 2,45 г кислоти витрачається 2,00 г натрій гідрок­сиду. Визначте молярну масу еквівалента кислоти.

11. При взаємодії 5,95 г деякої речовини з 2,75 г хлороводню утворилося 4,40 г солі. Обчисліть молярні маси еквівалентів речовини та утвореної солі.

12. 0,376 г алюмінію при взаємодії з кислотою витіснили 0,468 л водню (н.у.). Визначте молярний об’єм еквівалента водню, якщо молярна маса еквівалента алюмінію дорівнює 8,99 г/моль.

13. Для розчинення 16,8 г металу витратили 14,7 г сульфатної кислоти. Визначте еквівалентну масу металу та об’єм водню, який виділився.

14. Для відновлення 1,80 г оксиду металу витратили 833 мл водню (н.у.). Обчисліть молярні маси еквівалентів оксиду та металу.

15. На відновлення 1,80 г оксиду металу витратили 883 мл водню, вимі-ряних за н.у. Обчисліть молярні маси еквівалентів металу та оксиду.

Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Теоретичні питання

1. Оксиди: несолетворні і солетворні (основні, кислотні, амфотерні).

2. Способи добування оксидів.

3. Номенклатура оксидів.

4. Хімічні властивості оксидів.

5. Кислоти: класифікація і номенклатура.

6. Способи добування кислот.

7. Хімічні властивості кислот.

8. Основи: класифікація і номенклатура. Луги.

9. Способи добування основ.

10. Хімічні властивості основ.

11. Амфотерні гідроксиди, їхні хімічні властивості.

12. Солі: класифікація і номенклатура.

13. Способи добування солей.

14. Хімічні властивості солей.

 Сейчас читают про: