double arrow

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Курс “Хімія з основами біогеохімії” складається з двох модулів, які поділяються на два змістові модулі. Кожен модуль охоплює один семестр і закінчується іспитом. Упродовж семестру студент може набрати певну суму балів за контрольні опитування, виконання і захист лабораторних робіт.

Рейтингова оцінка знань студентів (у балах):

МОДУЛЬ 1 (перший семестр)

Вид контролю Кількість форм контролю Бали Сумарний бал
Контрольна робота
Виконання і захист лабораторних робіт
Загальна сума балів  

 

Змістові модулі та їхнє оцінювання:

Змістовий модуль Види контролю К-сть видів Бали
Основні поняття і закони хімії. Основні класи хімічних сполук. Періодичний закон і система елементів. Будова атома. Хімічний зв’язок. Енергетика хімічних процесів.   Лабораторна робота   Контрольна робота 1        
  Разом за змістовий модуль 1    
Хімічна кінетика і хімічна рівновага. Каталіз. Розчини. Дисоціація і комплексоутворення. Окисно-відновні процеси. Основи електрохімії.   Лабораторна робота   Контрольна робота 2        
  Разом за змістовий модуль 2    
  Разом за модуль 1    

До складання іспиту допускається студент, який набрав протягом семестру не менше 25 балів. Максимальна оцінка за іспит складає 50 балів, які додаються до суми балів, отриманих за семестр.
Тема 1. ХІМІЯ ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ ХІМІЇ.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

Теоретичні питання

1. Хімія як наука. Предмет хімії. Зв’язок з іншими науками.

2. Перелічіть основні забруднювачі довкілля.

3. Перелічіть основні методи боротьби із забрудненням довкілля.

4. Сформулюйте визначення біосфери. Великий та малий колообіги речовин в біосфері. Біогеохімічний цикл.

5. Назвіть головні хімічні галузі виробництва.

6. Схарактеризуйте поняття матерії і речовини. Прості і складні речо-вини.

7. Хімічний елемент і проста речовина. Алотропія і поліморфізм. Наведіть приклади.

8. Перелічіть основні положення атомно-молекулярного вчення.

9. Атомна і молекулярна маса. Атомна одиниця маси. Обчислення молекулярної маси сполуки.

10. Кількість речовини. Моль. Число Авогадро. Молярна маса та молярний об’єм.

 Сейчас читают про: