double arrow

Тестові завдання до теми 4 

1. Який елемент має електронну формулу 1s2 2s22p6 3s2 3p4 ?

а) Cl – хлор; б) Cr – хром; в) О – оксиген; г) S – сульфур.

 

2. Який елемент має електронну формулу 1s2 2s22p6 3s2 3p2 ?

а) Si – силіцій; б) Na – натрій; в) Ti – титан; г) C – карбон.

 

3. Який елемент має електронну формулу 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s2 3d2?

а) Si – силіцій; б) Zr – цирконій; в) Ti – титан; г) Ge – германій.

 

4. Вкажіть, як змінюється сила основ в межах однієї підгрупи в межах
періодів при переході згори донизу:

а) зростає; б) спадає; в) спочатку зростає, потім спадає;

г) спочатку спадає, потім зростає; д) не змінюється.

 

5. Вкажіть, як змінюється кислотно-основний характер оксидів в межах
періодів при переході зліва направо:

а) від основних до амфотерних і далі до кислотних;

б) від кислотних до основних;

в) від основних до кислотних;

г) від кислотних до амфотерних і далі до основних.

6. Вкажіть, як змінюються основні властивості гідроксидів в ряду
Be(OH)2 – Mg(OH)2 – Ca(OH)2

а) посилюються; б) послаблюються; в) виражені однаковою мірою;

г) Mg(OH)2 – сильніша основа, ніж дві інші.

7. Вкажіть орбіталь, що має форму гантелі:

а) s-орбіталь; б) p- орбіталь; в) d- орбіталь;
г) f- орбіталь; д) s- i p-орбіталі.
 

8. Вкажіть орбіталь, що має сферичну форму:

а) s-орбіталь; б) p- орбіталь; в) d- орбіталь;

г) f- орбіталь; д) s- i p-орбіталі.

 

9. Елемент, будова зовнішнього електронного рівня якого 4s24p2, утво-
рює вищий оксид складу:

а) EO; б) EO2; в) E2O; г) E2O3; д) EO4.

10. Елемент, будова зовнішнього електронного рівня якого 3s2 3p3, утво-
рює вищий оксид складу:

а) EO; б) EO2; в) E2O; г) E2O5; д) EO5.

 

11. Елемент, будова зовнішнього електронного рівня якого 4s2 4p5, утво-
рює вищий оксид складу:

а) E2O7; б) EO2; в) E7O; г) E2O5; д) EO7.

 

12. Обчисліть число протонів і нейтронів в ядрі атома Меркурію з масо-
вим числом 202.

а) 100 p, 102 n; б) 12 p, 190 n; в) 122 p, 80 n; г) 80 p, 122 n.

 

13. Обчисліть число нейтронів в ядрі атома Хрому.

а) 24; б) 52; в) 40; г) 28 .

 

14. Обчисліть число нейтронів в ядрі ізотопа Урану з масовим числом
235.

а) 235; б) 92; в) 146; г) 143.

15. Третій енергетичний рівень складається з:

а) s-підрівнів; б) s- i p-підрівнів;
в) s-, p-, i d- підрівнів; г) s-, p-, d- і f-підрівнів.

 

 

16. Як змінюються неметалічні властивості елементів у ряду O-S-Se-Te:

а) посилюються;

б) послаблюються;

в) спочатку посилюються, потім послаблюються;

г) спочатку послаблюються, потім посилюються;

д) не змінюються.

 

17. Як змінюються металічні властивості елементів у рядуLi-Na-K-Rb-Cs:

а) посилюються;

б) послаблюються;

в) спочатку посилюються, потім послаблюються;

г) спочатку послаблюються, потім посилюються;

д) не змінюються.

 

18. Вкажіть сучасне формулювання періодичного закону:

а) електронна будова атомів і властивості елементів та їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядер їхніх атомів;

б) електронна будова атомів і властивості елементів та їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від маси ядер їхніх атомів;

в) електронна будова атомів і властивості елементів та їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від маси їхніх атомів;

г) електронна будова атомів і властивості елементів та їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від радіуса їхніх атомів.

 

19. Головне квантове число характеризує:

а) енергію електрона на енергетичному рівні та розміри орбіталі;

б) енергію електрона на енергетичному підрівні та форму орбіталі;

в) число орбіталей, на яких розміщені електрони на даному підрівні, та їхню орієнтацію у просторі;

г) обертання електрона довкола власної осі.

 

20. Побічне квантове число характеризує:

а) енергію електрона на енергетичному рівні та розміри орбіталі;

б) енергію електрона на енергетичному підрівні та форму орбіталі;

в) число орбіталей, на яких розміщені електрони на даному підрівні, та їхню орієнтацію у просторі;

г) обертання електрона довкола власної осі.

 

21. На другому енергетичному рівні максимально може розташуватися:

а) 6 електронів; б) 8 електронів; в) 10 електронів;

г) 18 електронів; д) 32 електрони.

 

22. На третьому енергетичному рівні максимально може розташуватися:

а) 6 електронів; б) 8 електронів; в) 10 електронів;

г) 18 електронів; д) 32 електрони.

 

23. На четвертому енергетичному рівні максимально може розташува-
тися:

а) 6 електронів; б) 8 електронів; в) 10 електронів;

г) 18 електронів; д) 32 електрони.

 

24. Магнітне квантове число характеризує:

а) енергію електрона на енергетичному рівні та розміри орбіталі;

б) енергію електрона на енергетичному підрівні та форму орбіталі;

в) число орбіталей, на яких розміщені електрони на даному підрівні, та їхню орієнтацію у просторі;

г) обертання електрона довкола власної осі.

 

25. Спінове квантове число характеризує:

а) енергію електрона на енергетичному рівні та розміри орбіталі;

б) енергію електрона на енергетичному підрівні та форму орбіталі;

в) число орбіталей, на яких розміщені електрони на даному підрівні, та їхню орієнтацію у просторі;

г) обертання електрона довкола власної осі.

 

26. Сформулюйте принцип Паулі:

а) на одній орбіталі максимально може бути два електрони з анти-паралельними спінами;

б) на одній орбіталі не може бути два електрони з антипаралельними спінами;

в) при заповненні підрівнів сумарне спінове число повинно бути максимальним;

г) електрони заповнюють рівні і підрівні у порядку зростання їхньої енергії.

 

27. Сформулюйте правило Гунда:

а) на одній орбіталі максимально може бути два електрони з анти-паралельними спінами;

б) кожен електрон характеризується набором з чотирьох квантових чисел;

в) при заповненні підрівнів сумарне спінове число повинно бути максимальним;

г) електрони заповнюють рівні і підрівні у порядку зростання їхньої енергії.

 

 

28. Елемент, будова зовнішнього електронного рівня якого 5s2 5p5, утво-
рює летку сполуку з Гідрогеном складу:

а) НE; б) H2E; в) EH3; г) EH4.

 

29. Елемент, будова зовнішнього електронного рівня якого 3s2 3p4, утво-
рює летку сполуку з Гідрогеном складу:

а) НE; б) H2E; в) EH3; г) EH4.

 

30. Елемент, будова зовнішнього електронного рівня якого 4s2 4p3, утво-
рює летку сполуку з Гідрогеном складу:

а) НE; б) H2E; в) EH3; г) EH4.

 

31. Елемент, будова зовнішнього електронного рівня якого 2s22p3, утво-
рює летку сполуку з Гідрогеном складу:

а) НE; б) H2E; в) EH3; г) EH4.

 

32. Вкажіть елемент, будова зовнішнього електронного рівня якого
4s24p3:

а) Арсен; б) Ванадій; в) Фосфор; г) Стибій.

 

33. Вкажіть елемент, будова зовнішнього електронного рівня якого
4s23d3:

а) Арсен; б) Ванадій; в) Фосфор; г) Стибій.

 

34. Вкажіть елемент, будова зовнішнього електронного рівня якого
4s13d5:

а) Хром; б) Купрум; в) Манган; г) Бром.

 

35. Вкажіть елемент, будова зовнішнього електронного рівня якого
4s13d10:

а) Цинк; б) Купрум; в) Кальцій; г) Калій.

 

36. Вкажіть елемент, в якого електронна оболонка атома має розподіл
електронів 2, 8, 6:

а) Гідроген; б) Оксиген; в) Сульфур; г) Карбон; д) Нітроген.

 

37. Вкажіть, що спільного в будові атомів Сульфуру і Фосфору:

а) протонне число; б) радіус атома;

в) загальна кількість електронів в атомі;

г) кількість електронів на зовнішньому рівні;

д) кількість енергетичних рівнів.

38. Вкажіть, чому дорівнює заряд атома?

а) номеру групи; б) номеру періоду; в) атомній масі елемента;

г) порядковому номеру елемента в періодичній системі;

д) кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

 

39. Вкажіть, що спільного в будові атомів Карбону і Силіцію

а) протонне число; б) радіус атома;

в) загальна кількість електронів в атомі;

г) кількість електронів на зовнішньому рівні;

д) кількість енергетичних рівнів.

 

40. Закінчіть вислів: Період – це горизонтальний ряд хімічних елементів

а) розміщених у порядку зростання валентностей;

б) розміщених у порядку зростання кількості енергетичних рівнів;

в) розміщених у порядку зростання атомних мас;

г) подібних за значеннями валентностей;

д) подібних за властивостями.

 

41. Кількість електронів на зовнішньому рівні атома в не збудженому
стані визначається:

а) номером групи, в якій розташований елемент;

б) номером періоду, в якому знаходиться елемент;

в) порядковим номером елемента в періодичній системі;

г) атомною масою елемента.

 

42. Кількість енергетичних рівнів, на яких можуть бути розташовані
електрони в атомі в незбудженому стані, відповідає:

а) номеру групи, в якій розташований елемент;

б) номеру періоду, в якому знаходиться елемент;

в) порядковому номеру елемента в періодичній системі;

г) атомній масі елемента.

43. Назвіть групу, яку утворюють елементи Ca, Sr, Ba, Ra:

а) лужноземельні метали; б) лужні метали; в) амфотерні метали;

г) галогени; д) шляхетні гази.

 

44. Назвіть групу, яку утворюють елементи F, Cl, Br, I, At:

а) лужноземельні метали; б) лужні метали; в) амфотерні метали;

г) галогени; д) шляхетні гази.

 

45. Назвіть групу, яку утворюють елементи Li, Na, K, Rb, Cs. Fr:

а) лужноземельні метали; б) лужні метали; в) амфотерні метали;

г) галогени; д) шляхетні гази.

 

46. Назвіть групу, яку утворюють елементи He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn:

а) лужноземельні метали; б) лужні метали; в) амфотерні метали;

г) галогени; д) шляхетні гази.

 

47. Яка величина є мірою «металічності» елемента?

а) енергія іонізації; б) спорідненість до електрона;

в) електронегативність; г) енергія зв’язку.

 

48. Електронегативність характеризує:

а) здатність атома втримувати електрони;

б) здатність атома віддавати електрони;

в) металічні властивості елемента;

г) амфотерні властивості елемента.

 

49. Що таке енергія іонізації? Як змінюється ця величина в межах групи
згори донизу?

а) це енергія, яку необхідно витратити, щоб відщепити електрон;
в межах групи зростає;

б) це енергія, яку необхідно витратити, щоб відщепити електрон;
в межах групи спадає;

в) це енергія, яку необхідно витратити, щоб приєднати електрон;
в межах групи спадає;

г) це енергія, яку необхідно витратити, щоб приєднати електрон;
в межах групи зростає.

 

50. Виберіть правильне твердження:

а) чим хімічно активніший метал, тим більша його електронегативність;

б) чим хімічно активніший метал, тим менша його електронегативність;

в) у межах періоду електронегативність спочатку збільшується, а по-тім зменшується;

г) у межах періоду електронегативність спочатку зменшується, а по-тім збільшується.

 

51. У межах періоду збільшення порядкового номера елемента супроводжується ...

а) зменшенням атомного радіуса і збільшенням електронегативності;

б) збільшенням атомного радіуса і збільшенням електронегативності;

в) зменшенням атомного радіуса і зменшенням електронегативності;

г) збільшенням атомного радіуса і зменшенням електронегативності.

 

 Сейчас читают про: