double arrow

Тестові завдання до теми 31. Закінчіть вислів: оксиди – це ...

а) складні речовини, що складаються з двох елементів, один з яких Гідроген;

б) складні речовини, що складаються з трьох елементів, один з яких Оксиген;

в) подвійні оксигеновмісні сполуки, в яких усі атоми Оксигену без-посередньо зв’язані з атомами більш електропозитивних елементів;

г) подвійні оксигеновмісні сполуки, в яких усі атоми Оксигену без-посередньо зв’язані один з одним;

д) складні речовини, що складаються з двох елементів, один з яких Нітроген.

 

2. Закінчіть вислів: солі – це ...

а) продукти повного або часткового заміщення атомів Оксигену у кислотах на атоми металів або гідроксильних груп в основах на кислотні залишки;

б) складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену та кислот-них залишків;

в) продукти повного або часткового заміщення атомів Гідрогену у кислотах на атоми металів або гідроксильних груп в основах на кислотні залишки;

г) складні речовини, що складаються з атомів двох елементів, один з яких Оксиген;

д) прості речовини.

 

3. З наведеного переліку виберіть реакції, внаслідок яких утворюються
основи:

а) C + O2 = CO2;
б) CO2 + H2O = H2CO3;

в) 2Mg + O2 = 2MgO;

г) CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl;

д) 2K + 2H2O = 2KOH.

4. З наведеного переліку виберіть несолетворні оксиди:

а) СO2; б) СО; в) NO; г) CaO; д) NO2.

 

5. З наведеного переліку виберіть формули амфотерних оксидів:

а) BaO ; б) Al2O3; в) N2O5; г) ZnO ; д) CO.

 

 

 

6. З наведеного переліку виберіть реакції, внаслідок яких утворюються
кислоти:

а) S + O2 = SO2;

б) Li2O + H2O = 2LiOH;

в) SO3 + H2O = H2SO4;

г) Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3;

д) Al(NO3)3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaNO3.

 

7. Який оксид нітрогену є ангідридом двох кислот:

а) N2O; б) N2O5; в) NO2; г) NO; д) N2O.

 

8. З наведеного переліку виберіть кислотні оксиди:

а) СO2; б) СО; в) N2O5; г) MgO; д) CuO.

 

9. З наведеного переліку виберіть формули однокислотних основ:

а) Ba(OH)2; б) NaOH; в) NaCl; г) LiOH; д) BaOHCl.

 

10 . З наведеного переліку виберіть формули багатокислотних основ:

а) Сa(OH)2; б) KOH; в) CuCl2; г) Ce(OH)4; д) CuOHCl.

 

11. З наведеного переліку виберіть формули одноосновних кислот:

а) H2SO4; б) HCl; в) H3PO4; г) HNO2; д) K2HPO4; е) KHSO4.

 

12. З якими речовинами реагує алюміній гідроксид?

а) NaOH; б) KCl; в) H2SO4; г) Fe(OH)3; д) HCl.

 

13. Які твердження є неправильними?

а) BaO – основний оксид;

б) Al2O3 – амфотерний оксид;

в) CrO3 – амфотерний оксид;

г) Li2O – основний оксид;

д) СО – кислотний оксид.

 

14. Які твердження є правильними?

а) СaO – основний оксид;б) Al2O3 – основний оксид;

в) Cr2O3 – амфотерний оксид;

г) СuO – основний оксид;

д) NO – кислотний оксид.

 

15. Закінчіть вислів: кислоти – це ...

а) складні речовини, молекули яких складаються з двох елементів, один з яких Оксиген;

б) складні речовини, молекули яких складаються з двох елементів, один з яких Гідроген;

 

в) складні речовини, які при дисоціації у водних розчинах утво-рюють тільки один вид катіонів – катіони Гідрогену;

г) складні речовини, молекули яких складаються з атомів металів і кислотних залишків;

д) складні речовини, молекули яких складаються з атомів металів і кількох гідроксильних груп.

 

16. З наведеного переліку виберіть оксиди металів, які взаємодіють з
водою:

а) CaO; б) Al2O3; в) Fe2O3; г) FeO; д) Li2O.

 

17. Закінчіть вислів: амфотерні оксиди – це оксиди, яким відповідають ...

а) кислоти й основи; б) луги; в) основи; г) кислоти; д) солі.

 

18. Назвіть газ, що виділяється під час взаємодії хлоридної кислоти з
активними металами:

а) кисень; б) водень; в) хлор; г) сірководень; д) вуглекислий газ.

 

19. З наведеного переліку виберіть метал, який взаємодіє з водою:

а) Na; б) Hg; в) Cu; г) Ag; д) Au.

 

20. Вищі оксиди утворюються в реакціях кисню з:

а) P2O3; б) NO2; в) CO2; г) SO3; д) P2O5.

 

21. Закінчіть вислів: основи – це ...

а) складні речовини, молекули яких складаються з двох елементів, один з яких Оксиген;

б) складні речовини, молекули яких складаються з двох елементів, один з яких Гідроген;

в) складні речовини, які при дисоціації у водних розчинах утво-рюють тільки один вид катіонів – катіони Гідрогену;

г) складні речовини, молекули яких складаються з атомів металів і кислотних залишків;

д) складні речовини, молекули яких складаються з атомів металів і кількох гідроксильних груп.

 

22. Закінчіть вислів: реакція нейтралізації – це реакція взаємодії кислоти з ...

а) основою; б) сіллю; в) металом; г) водою; д) основним оксидом.

 

23. Закінчіть вислів: кислоти утворюються внаслідок взаємодії ...

а) основних оксидів з водою;

б) основних оксидів з кислотами;

в) кислотних та основних оксидів;

г) кислотних оксидів з водою;

д) кислотних оксидів з лугами.

24. Вкажіть, унаслідок взаємодії яких речовин утворюються основи...

а) оксиду лужноземельного металу з водою;

б) металу середньої активності з водою;

в) лужного металу з водою;

г) кислотного оксиду з водою;

д) неметалу з водою.

 

25. З наведеного переліку виберіть реакції, внаслідок яких утворюються
основи:

а) CaO + H2O = Ca(OH)2;

б) SO3 + H2O = H2SO4;

в) Сa(OH)2 + СO2 + H2O = Ca(НCО3)2;

г) 2Na + 2H2O = 2NaOH;

д) H2 + Cl2 = 2HCl.

 

26. Закінчіть вислів: кислотні оксиди – це оксиди, яким відповідають ...

а) прості речовини; б) луги; в) основи; г) кислоти; д) кислі солі.

 

27. Закінчіть вислів: основні оксиди – це оксиди, яким відповідають ...

а) метали; б) луги; в) основи; г) кислоти; д) основні солі.

 

28. Кислотний залишок – це ....

а) група атомів, що залишилась від молекули кислоти після відщеп-лення атомів Гідрогену;

б) група атомів, що залишилась від молекули кислоти після відщеп-лення атомів Оксигену;

в) група атомів, що залишилась від молекули кислоти після відщеп-лення гідроксильних груп;

г) група атомів, що залишилась від молекули кислоти після відщеп-лення атомів металу.

 

29. Вкажіть усі кислотні залишки для ортофосфатної кислоти

а) H2PO4, HPO42–, PO43–; б) H3PO4, HPO42–, PO43–;

в) H2PO4, HPO42–, Н+; г) H2PO4, HPO42–, PO43–, Н+.

30. З наведеного переліку виберіть реакції, внаслідок яких утворюються
кислоти:

а) BaO + H2O = Ba(OH)2;

б) NO2 + H2O = HNO2 + HNO3;

в) NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl;

г) Ca + 2HCl = СaCl2 + H2;

д) NaCl +H2SO4 = HCl + NaHSO4.

 

 

31. З наведеного переліку виберіть реакцію, внаслідок якої виділяється
водень:

а) Mg + H2SO4 (конц.) = ...

б) Mg + H2SO4 (розв.) = ...

в) Mg + HNO3 (розв.) = ...

г) Mg + HNO3(конц.) = ...

 Сейчас читают про: