double arrow

Практичні завдання і задачі до теми 3 

Завдання 1

1. Які кислоти можна отримати при безпосередній взаємодії з водою таких оксидів: P2O5, NO2, As2O3, CO2? Напишіть рівняння реакцій та назвіть отримані кислоти.

2. Складіть формули середніх та кислих солей, утворених калій гідроксидом та фосфатною кислотою. Назвіть ці солі.

3. Назвіть за систематичною номенклатурою сполуки: SO3, HBr, LiOH, CaO, CaOHCl, Al2(SO3)3, HNO2.. До яких класів сполук належать ці речовини?

4. Складіть формули середніх та основних солей, утворених купрум гідроксидом та хлоридною кислотою. Назвіть ці солі.

5. Які із зазначених оксидів при взаємодії з водою утворюють гідрок-сиди: CuO, CaO, Li2O, Al2O3, BaO, K2O, ZnO. Напишіть рівняння реакцій і назвіть отримані гідроксиди.

6. Назвіть за систематичною номенклатурою сполуки: P2O5, Na2O, ZnSO4, Ca(HSO4)2, Fe(OH)3, H2CO3. До яких класів сполук належать ці речовини?

7. Складіть формули середніх та кислих солей, утворених натрій гідроксидом та сульфатною кислотою. Назвіть ці солі.

8. Складіть формули середніх та основних солей, утворених алюміній гідроксидом та бромідною кислотою. Назвіть ці солі.

9. Які кислоти можна отримати при безпосередній взаємодії з водою таких оксидів: N2O5, SO3, Cl2O7, N2O3? Напишіть рівняння реакцій та назвіть отримані кислоти.
10. Назвіть за систематичною номенклатурою сполуки: WO3, H2S, CO, Mg(OH)2, FeOHCl2, AlPO4, H2SiO4.. До яких класів сполук належать ці речовини?

11. Які із зазначених оксидів при взаємодії з водою утворюють гідрок-сиди: SnO, SrO, Na2O, Fe2O3, FeO, Rb2O, ZrO2. Напишіть рівняння реакцій і назвіть отримані гідроксиди.

12. Складіть формули середніх та кислих солей, утворених літій гід-роксидом та сульфітною кислотою. Назвіть ці солі.

13. Складіть формули середніх та основних солей, утворених бісмут (ІІІ) гідроксидом та бромідною кислотою. Назвіть ці солі.

14. Які кислоти можна отримати при безпосередній взаємодії з водою таких оксидів: SO2, P2O3, As2O5, SeO3? Напишіть рівняння реакцій та назвіть отримані кислоти.

15. Назвіть за систематичною номенклатурою наведені сполуки: HfO2, SeO2, Cr(OH)2, CuCl2, Bi(OH)2Br, Sr3(PO4)2, HClO4.. До яких класів сполук належать ці речовини?

Завдання 2

Здійсніть перетворення:

1) K → KOH →KHSO4 → K2SO4 → BaSO4

2) С → СO2 → KHCO3 → K2CO3 → CO2

3) Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → CaO

4) S → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → BaSO3

5) Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

6) Zn → ZnO → Zn(NO3)2 → Zn(OH)2 → Na2ZnO2

7) SO2 → SO3 → H2SO4 → K2SO4 →BaSO4

8) P → P2O5 → H3PO4 → Na2HPO4 → Na3PO49) Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeCl2

10) Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 → ZnO →Na2ZnO2

11) Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO

12) P → P2O5 →K3PO4 → AlPO4 → H3PO4

13) MgO → Mg(OH)2 → MgOHCl → MgCl2 → Mg(NO3)2

14) CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → CuSO4 → Cu(NO3)2

15) Al → Al2O3 → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → AlCl3

Завдання 3

1. Яка маса кальцій оксиду утвориться при прожарюванні 1,5 моль кальцій карбонату?

2. Який об’єм водню виділиться при дії надлишку хлоридної кислоти на 2,4 г магнію?

3. Який маса осаду випаде при дії надлишку розчину амоній гідроксиду на 150 мл розчину, що містить 2 % ферум (ІІІ) хлориду?

4. Яка маса солі утвориться внаслідок дії на калій гідроксид масою 10 г розчину, який містить нітратну кислоту масою 10 г?

5. Обчисліть масу безводної сульфатної кислоти, яку можна добути за розрахунком з сірчаного колчедану масою 800 г, в якому масова частка Сульфуру становить 45%.

6. Розклали карбонат двовалентного металу масою 12,5 г. Виділився газ об’ємом 2,8 л (н.у). Карбонат якого металу розклали? Вкажіть відносну атомну масу металу.

7. Кальцій оксид масою 28 г обробили нітратною кислотою масою 52 г. Обчисліть масу одержаної солі.

8. Калій нітрат при нагріванні розкладається з утворенням калій нітри­ту та виділенням кисню. Обчисліть ступінь розкладу калій нітрату, якщо при прожарюванні 15 г його виділилося 1,12 л (н.у.) газу.

9. При розчиненні в хлоридній кислоті 25,0 г СаО, що містив домішку СаСO3, виділилося 1,12 л газу (н.у.). Скільки відсотків СаСО3 місти-лося у вихідній наважці?

10. Залізо масою 14 г сплавили з сіркою масою 4,8 г. До одержаної суміші додали хлоридну кислоту. Які гази при цьому виділяються і який їхній об’єм?

11. Який об’єм карбон (IV) оксиду можна добути, спаливши 12 л карбон (IІ) оксиду у 9 л кисню?

12. До розчину, що містить 25,5 г аргентум нітрату, додали розчин, що містить натрій сульфід масою 7,8 г. Яка маса осаду, що утворився?

13. До розчину, що містить купрум (ІІ) хлорид масою 27 г, додали залізні ошурки масою 12 г. Яка маса міді при цьому утвориться?

14. Яка маса амоній хлориду утвориться при взаємодії гідроген хлориду масою 7,3 г з аміаком масою 5 г? Який газ залишиться в надлишку? Яка його маса?

15. Суміш, що складається з 2 г натрій гідроксиду і 4 г амоній хлориду, нагріли до припинення реакції. Яка маса натрій хлориду при цьому утворилася?

 

Тема 4. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА
ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

Теоретичні питання

1. Періодичний закон у формулюванні Д. Менделєєва.

2. Сучасне формулювання періодичного закону.

3. Поясніть періодичність зміни властивостей елементів на прикладі ряду Li-Be-B-C-N-O-F.

 

 

4. Взаємозв’язок між властивостями елементів і їхніх сполук та місце­знаходженням елементів у періодичній системі

5. Періодична система хімічних елементів та її структура (період і група).

6. Родини елементів. Перехідні та неперехідні елементи.

7. Періодична система і електронна структура елементів.

8. Історія вчення про будову атома (катодне проміння Крукса, модель Томсона, відкриття електрона, поняття про радіоактивність).

9. Досліди Е. Резерфорда. Планетарна модель атома, її недоліки.

10. Теорія будови атома Н. Бора. Постулати Бора. Недоліки теорії Бора.

11. Корпускулярно-хвильова природа об’єктів мікросвіту. Рівняння Луї де Бройля.

12. Принцип невизначеності Гейзенберга.

13. Квантово-механічна модель атома, хвильова функція, атомна орбіталь.

14. Квантові числа, їхнє значення.

15. Заповнення електронами енергетичних рівнів у багатоелектронних атомах (правила Клечковського, Гунда, принцип Паулі).

16. Будова атомних ядер: протони, нейтрони, нуклони, енергія зв’язку. Зв’язок між масовим і нуклонним числами.

17. Поняття про ізотопи, ізобари.

18. Радіоактивність та період піврозпаду. Ядерні реакції.

19. Енергетичні характеристики атомів: енергія іонізації, спорідненість до електрона, електронегативність.

20. Поширеність елементів у природі (на Землі та в космосі), кларк елемента.

 Сейчас читают про: