double arrow

Тестові завдання до теми 11. Що прийнято за 1 а.о.м.? Виберіть правильну відповідь:

а) 1/12 маси природної суміші атомів ізотопів Карбону;

б) 1/12 маси атома ізотопу 12С;

в) 1/16 маси атома ізотопу 16О;

г) 1/14 маси ізотопу 14N.

 

2. Що таке один моль?

а) це така кількість речовини, що має стільки структурних одиниць, скільки атомів містить 0,012 кг ізотопу 12С;

б) це об’єм речовини, що дорівнює 22,4 л;

в) одиниця вимірювання молярного об’єму речовини;

г) одиниця вимірювання концентрації розчину.

 

3. Закінчіть вислів: проста речовина – це ...

а) певний тип атомів;

б) найдрібніша частинка речовини, що має її властивості;

в) речовина, що містить у своєму складі атоми одного хімічного елемента;

 

 

г) речовина, що містить у своєму складі атоми різних хімічних елементів;

д) різновид атомів, що мають однакове протонне, але різне нуклонне число.

 

4. Закінчіть вислів: хімічний елемент – це ...

а) заряджена частинка;

б) елементарна частинка, що не має заряду;

в) найдрібніша частинка речовини, що має її хімічні властивості;

г) певний тип атомів, які мають однакові хімічні властивості, одна-кове протонне число і певне середнє значення атомної маси;
д) різновиди атомів, які мають однакове протонне число, але різне нуклонне число.

 

5. Закінчіть вислів: ізотопи – це ...

а) однаково заряджені частинки;

б) елементарні частинки, що не мають заряду;

в) найдрібніші частинки речовини, що мають її хімічні властивості;

г) певний тип атомів, які мають однакові хімічні властивості, одна-кове протонне число і певне середнє значення атомної маси;

д) різновиди атомів, які мають однакове протонне число, але різне нуклонне число.

 

6. Що називають еквівалентом речовини?

а) реальну частинку речовини, що містить стільки структурних оди-ниць, скільки атомів міститься в 1 г ізотопу 12С;

б) реальну або умовну частинку речовини, яка еквівалентна одному іону Н+ в кислотно-основних реакціях або одному електрону в окисно-відновних реакціях;

в) реальну або умовну частинку речовини, яка еквівалентна одному електрону в окисно-відновних реакціях.

 

7. Вкажіть, в якому твердженні йдеться про хімічний елемент, а не про
речовину:

а) калій – лужний метал;

б) до складу молекули води входить гідроген;

в) залізо добувають із залізної руди;

г) алюміній – дуже м’який метал;

д) до складу повітря входить азот.

 

8. Вкажіть речовини, для яких співпадають молярна маса і молярна
маса еквівалента:а) H2SO4; б) HNO3; в) Fe(OH)3; г) KNO3; д) NaOH.

9. Як називається властивість елементів, виявляти кислотні або основні
властивості залежно від природи речовин, з якими вони реагують?

а) валентність; б) амфотерність; в) розчинність;

г) кислотність; д) основність.

10. Вкажіть, в якому твердженні ідеться про речовину, а не про хіміч-
ний елемент:

а) хлор – це жовто-зелений газ;

б) у молекулі води міститься оксиген;

в) хлор входить до складу молекули хлоридної кислоти;

г) карбон має три алотропних модифікації.

 

11. Закінчіть вислів: хімічне рівняння – це ...

а) умовне зображення реакції перетворення простих речовин у складну речовину;

б) умовне зображення реакції перетворення складної речовини у прості речовини;

в) умовне зображення реакції за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів;

г) запис, який виражає фізичний зміст хімічного процесу;

д) запис, який виражає математичний зміст хімічного процесу.

Практичні завдання і задачі до теми 1

 

Завдання 1

Обчисліть відносну молекулярну масу та масові частки елементів у сполуках:

 

1) нітратна кислота, 2) купрум(ІІ) сульфат, 3) натрій гідроксид, 4) калій силікат, 5) кальцій фосфат, 6) алюміній нітрат, 7) ферум(ІІ) гідроксид, 8) ферум(ІІІ) бромід, 9) амоній карбонат, 10) сульфатна кислота, 11) натрій гідрогенкарбонат, 12) барій сульфіт, 13) літій дигідрогенфосфат, 14) хром (ІІІ) сульфат, 15) алюміній сульфід.

Завдання 2

1. Хімічна сполука містить фосфор і оксиген, масова частка фосфору у ній становить 43,66 %. Визначте формулу сполуки.

2. Масові частки натрію, сульфуру та оксигену в сполуці відповідно дорівнюють: 36,5%, 25,4%, 38,1%. Визначте формулу речовини. Назвіть цю речовину.

 

 

3. Масові частки сульфуру та гідрогену в сполуці відповідно дорівню­ють: 94,12% і 5,88%. Відносна густина її парів за воднем – 17. Запи­шіть формулу сполуки.

4. Речовина містить 82,36% нітрогену і 17,64% гідрогену. Відносна густина за воднем – 8,5. Визначте формулу сполуки.

5. Масові частки карбону, гідрогену та оксигену, що входять до складу сполуки, дорівнюють відповідно 40%, 6,66% та 53,34%. Визначити молекулярну формулу сполуки, якщо густина її пари за воднем 30.

6. Два оксиди нітрогену мають однаковий склад: 30,43% N i 69,57% О. Відносна густина їх за воднем 23 і 46. Виведіть формули цих оксидів.

7. До складу речовини входять: калій – 44,82%; сульфур – 18,4% та оксиген. Виведіть формулу речовини. Назвіть цю речовину.

8. Арсен утворює два оксиди, в яких його вміст становить відповідно 65,2% і 75,7%. Виведіть формули цих оксидів.

9. Масова частка оксигену в сполуці з гідрогеном становить 94,1 %. Відносна молекулярна маса – 34 а.о.м. Визначте формулу сполуки.

10. До складу кислоти входять: гідроген – 2,44 %, сульфур – 39,02 % та оксиген. Запишіть формулу кислоти.

11. Відносна молекулярна маса речовини у 10 разів більша від відносної молекулярної маси метану. Масова частка феруму у ній становить 70 %, решта – оксиген. Виведіть формулу речовини.

12. Відносна молекулярна маса оксиду тривалентного металу – 102. Масова частка металу в ньому – 53 %. Знайдіть формулу оксиду.

13. До складу речовини входять: кальцій – 29,4 %, гідроген – 0,74 %, фосфор – 22,8 % та оксиген. Виведіть формулу речовини.

14. Відносна молекулярна маса оксиду шестивалентного елемента – 80, а масова частка оксигену в ньому – 60 %. Виведіть формулу оксиду.

15. Відносна молекулярна маса оксиду п’ятивалентного елемента – 142, масова частка оксигену в ньому – 56,43 %. Виведіть формулу оксиду.

 

Завдання 3

1. Обчисліть кількість речовини цинк сульфату масою 80,5 г.

2. Об’єм азоту за нормальних умов становить 5,6 л. Обчисліть його масу.

3. Визначте масу барій хлориду кількістю речовини 0,8 моль.

4. Визначте кількість речовини калій броміду масою 23,8 г.

5. Скільки молекул міститься у вуглекислому газі об’ємом 112 л (н.у.)?

6. Обчисліть об’єм, який за нормальних умов займе 128 г О2.

7. Газова суміш складається з 5,6 л азоту і 11,2 л сульфур діоксиду (н.у.). Яка маса цієї суміші газів?

8. Який об’єм займе 1,204´1023 молекул карбон монооксиду?

9. Яка маса 1,5´1023 молекул хлору?

10. Маса 10 л неону за н.у. становить 9 г. Зі скількох атомів складаються молекули неону?

11. Визначіть масу однієї молекули: а) води; б) нітратної кислоти;

12. Визначіть масу однієї молекули: а) брому; б) гідрогенхлориду.

13. Яку масу сірки потрібно взяти, щоб у ній було стільки ж атомів, скільки їх міститься в залізі масою 12,32 г?

14. Скільки атомів Оксигену міститься у 62 г кальцій фосфату?

15. У якій кількості речовини сульфур триоксиду міститься таке ж число атомів Оксигену, як у сульфур діоксиді масою 32 г?

 

Тема 2. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ХІМІЇ. ГАЗОВІ ЗАКОНИ

Теоретичні питання

1. Закон збереження маси і енергії.

2. Закон сталості складу. Закон кратних відношень.

3. Закон еквівалентів. Молярна маса еквівалента, її обчислення для бінар­них сполук.

4. Правила обчислення молярних мас еквівалента для різних класів склад­них сполук (кислот, основ, солей).

5. Закони газуватого стану речовини: об’ємних відношень, Бойля-Маріотта, Шарля, Гей-Люссака. Об’єднаний закон газуватого стану.

6. Закон Авогадро, наслідки із закону. Відносна густина газів.

7. Обчислення відносних молекулярних мас газів за відносною густиною.

8. Рівняння стану ідеального газу (Менделєєва-Клапейрона). Універ-сальна газова стала.

9. Газові суміші. Парціальний тиск. Закон парціальних тисків.

10. Склад атмосфери, біологічна роль складових газів атмосфери.Сейчас читают про: