double arrow

РОЗЧИНИ НЕЕЛЕКТРОЛІТІВ І ЕЛЕКТРОЛІТІВТеоретичні питання

1. Будова молекули води.

2. Діаграма стану води. Правило фаз Гіббса.

3. Вода в природі. Аномальні властивості води.

4. Розчини. Хімічна (гідратна) теорія розчинів.

5. Тепловий ефект (ентальпія) розчинення.

6. Способи вираження концентрації розчинів (масова і мольна частка, молярність, моляльність, нормальність, титр).

7. Явище осмосу. Осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа.

8. Тиск пари розчинника на розчином. Перший закон Рауля.

9. Температура замерзання і кипіння розчинів. Другий закон Рауля. Кріо­скопічний і ебуліоскопічний методи визначення молекулярних мас.

10. Дисперсні системи, їхня класифікація.

11. Стійкість дисперсних систем.

12. Колоїдні розчини, способи одержання.

13. Властивості колоїдних розчинів (оптичні, молекулярно-кінетичні, елект­ричні).

14. Теорія електролітичної дисоціації. Електроліти. Ізотонічний коефіцієнт.

15. Сильні і слабкі електроліти. Ступінь дисоціації.

16. Константа дисоціації. Закон розведення Оствальда.

17. Особливості розчинів сильних електролітів. Активність. Іонна сила розчину і коефіцієнт активності.

18. Теорії кислот та основ (Арреніуса, Бренстеда-Лоурі).

19. Реакції обміну в розчинах електролітів. Іонно-молекулярні рівняння.

20. Добуток розчинності. Умови утворення і розчинення осадів.

21. Дисоціація води. Водневий показник.

 

22. Поняття про буферні розчини. Обчислення рН буферних розчинів.

23. Гідроліз солей. Константа та ступінь гідролізу. Взаємозв’язок між ними.

 Сейчас читают про: