double arrow

Практичні завдання і задачі до теми 7Завдання 1

1. Скільки грамів мідного купоросу CuSO4\´5H2О потрібно взяти для приготування 600 г розчину купрум (ІІ) сульфату з масовою часткою 16 %?

2. Обчисліть молярну концентрацію розчину хлоридної кислоти з масовою часткою HСl 30% і густиною 1,152 г/см3.

3. Калій гідроксид кількістю речовини 6 моль розчинили в у воді ма-сою 464 г. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині.

4. До 400 г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою NaOH 20 % долили 300 мл води. Обчисліть масову частку NaOH в одержаному розчині.

5. Скільки грамів барій хлориду BaCl2 потрібно взяти для приготування 500 мл розчину з концентрацією 0,25 моль/л?

6. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині, який одержано внаслідок розчинення 50 г цукру у 450 г води.

7. Обчисліть масову частку солі в розчині, отриманому при розчиненні 60 г солі в 540 г води.

8. До 100 г 30% розчину цукру додали 300 г води. Яка масова частка розчиненої речовини в одержаному розчині?

9. Обчисліть масу NaNO3 необхідну для приготування 300 мл 0,2 М розчину.

10. Скільки грамів натрій карбонату міститься у 500 мл 0,25 н розчину?

11. Натрій карбонат масою 35 г розчинили в 400 мл води. Обчисліть:
а) нормальність, б) молярність, в) титр добутого розчину.
12. Яку масу натрій нітрату потрібно розчинити в 500 г води, щоб отримати 20 % його розчин?

13. Визначте масу води, в якій слід розчинити 120 г калій сульфату для того, щоб отримати 20 % розчин.

14. Обчисліть маси 10% і 30% розчинів кухонної солі, необхідних для приготування 300 г 15% розчину.

15. Обчисліть молярну і нормальну концентрацію 35% розчину сульфатної кислоти, густина якого становить 1,15 г/см3.

16. Обчисліть масову частку хлоридної кислоти в розчині, одержаному шляхом розчинення 11,2 л хлороводню в 400 г води.

17. Для отримання 5% розчину MgSO4 взяли 400 г MgSO4´7Н2О. Обчисліть масу отриманого розчину.

18. Визначте масову частку CuSO4 в розчині, отриманому при розчи­ненні 50 г мідного купоросу CuSO4´5Н2О у 450 г води.

19. В якій масі води слід розчинити 25 г CuSO4´5Н2О, щоб отримати 8% розчин CuSO4?

20. Скільки грамів Na2SO4´10Н2О потрібно розчинити у 800 г води, щоб отримати 10% розчин Na2SO4?

21. В якому об’ємі 0,1 н розчину міститься 8 г CuSO4?

22. До одного літра 20 % розчину калій гідроксиду з густиною 1,186 г/см3 додали 2 л води. Обчисліть: а) масову частку KOH в одержаному розчині, б) молярність, г) нормальність; д) титр розчину.

23. Скільки грамів натрій гідроксиду потрібно додати до 200 мл його 20 % розчину (r=1,2 г/см3), щоб масова частка натрій гідроксиду в новому розчині становила 40%?24. Який об’єм води слід додати до 100 мл 20 % розчину Н2SO4
(r = 1,14 г/см3), щоб отримати 5 % розчин?

25. До 500 мл 32% HNO3 (r =1,20 г/см3) додали 1 л води. Визначте масову частку HNO3 в отриманому розчині.

26. Обчисліть молярну концентрацію розчину, отриманого змішуванням 400 мл 9 М і 600 мл 2 М розчинів хлоридної кислоти

27. У 45 г води розчинено 6,84 г цукру C12H22O11. Обчисліть мольні частки цукру та води.

28. Яка маса гідрогенхлориду міститься у 0,25 л 10,52 % розчину хлоридної кислоти (r =1,05 г/см3).

29. Обчисліть масову частку натрій карбонату в 3,07 н розчині
(r = 1,15 г/см3).

30. Який об’єм 6 М розчину хлоридної кислоти потрібно взяти, щоб приготувати 250 мл 0,5 М розчину?

 

Завдання 2

1. Обчисліть осмотичний тиск розчину, який містить 16 г сахарози C12H22O11 в 350 г води при 25 оС. Густину розчину вважати рівною одиниці.

2. До 100 мл 0,5 М водного розчину глюкози C6H12O6 додали 300 мл води. Обчисліть осмотичний тиск цього розчину при 20 оС.

3. При 25 оС осмотичний тиск деякого водного розчину дорівнює 1,24 МПа. Обчисліть його осмотичний тиск при 0 оС.

4. При 25 оС осмотичний тиск розчину, що містить 2,80 г високо-молекулярної сполуки в 200 мл розчину, становить 0,70 кПа. Визначте молекулярну масу сполуки.

5. Розчин, в 100 мл якого міститься 2,30 г речовини, має при 298 К осмотичний тиск рівний 618,5 кПа. Визначте молекулярну масу речовини.

6. Обчисліть при 65 оС тиск пари над розчином, що містить 13,68 г сахарози C12H22O11 у 90 г води, якщо тиск насиченої пари над чистою води за цієї ж температури становить 25,0 кПа.

7. При 315 К тиск насиченої пари над водою дорівнює 8,2 кПа. На скільки понизиться тиск пари при цій же температурі, якщо в 540 г води розчинити 36 г глюкози C6H12O6?

8. При 293 К тиск насиченої пари над водою дорівнює 2,34 кПа. Скільки грамів гліцерину С3Н5(ОН)3 треба розчинити в 180 г води, щоб понизити тиск пари на 133,3 Па?

9. На скільки градусів підвищиться температура кипіння води, якщо в 100 г води розчинити 12 г глюкози C6H12O6?

10. За якої температури почне кристалізуватися розчин, що містить 10 г кухонної солі у 200 г води?

11. За якої температури буде кристалізуватися 40% розчин етанолу C2H5OН у воді?

12. Скільки грамів етанолу C2H5OН треба додати до 500 г води, щоб отримати розчин, який замерзає при –20 оС?

13. При розчиненні 13,0 г неелектроліту у 400 г діетилового ефіру (С2Н5)2О (Е=2,02) температура кипіння зросла на 0,453 К. Визначити молекулярну масу розчиненої речовини.

14. Водно-спиртовий розчин, що містить 15% спирту (r=0,97 г/см3), кристалізується при –10,26 оС. Обчисліть молекулярну масу спирту та осмотичний тиск розчину при 293 К.

 

 

15. Температура кипіння водного розчину сахарози C12H22O11 становить 101,4 оС. Обчисліть моляльну концентрацію і масову частку саха-рози в розчині. За якої температури замерзає цей розчин?

16. У 100 г води міститься 4,57 г сахарози C12H22O11. Обчисліть:
а) осмотичний тиск при 293 К; б) температуру кипіння розчину; в) температуру кристалізації розчину; г) тиск насиченої пари над розчином при 293 К. Тиск насиченої пари над водою при 293 К дорівнює 2,337 кПа. Густину розчину вважати рівною одиниці.

17. Розчин, що складається з 9,2 г гліцерину С3Н5(ОН)3 та 400 г ацетону, кипить за температури 56,38 оС. Чистий ацетон кипить при 56,0 оС. Обчисліть ебуліоскопічну сталу для ацетону.

18. Яка маса нафталіну міститься у 8 кг бензену, якщо цей розчин замерзає при 3,45 оС? Температура замерзання бензену 5,40 оС.

19. Для приготування антифризу на 30 л води взяли 9 л гліцерину С3Н5(ОН)3. Яка температура замерзання виготовленого антифризу? Густина гліцерину становить 1,26 г/см3.

20. Визначте температуру кипіння розчину 1 г нафталіну С10Н8 у 20 г ефіру, якщо температура кипіння ефіру становить 35,60 оС. Ебуліоскопічна стала для ефіру становить 2,02.

 

Завдання 3

1. Розчинність кальцій карбонату при 35 оС становить 6,9´10–5 моль/л. Обчисліть добуток розчинності цієї солі.

2. Обчисліть добуток розчинності PbBr2 при 25 оС, якщо розчинність солі за цієї температури дорівнює 1,32´10–2 моль/л.

3. Для розчинення 1,16 г PbJ2 потрібно 2 л води. Обчисліть добуток розчинності цієї солі.

4. У 500 мл води при 18 оС розчиняється 0,0166 г Ag2CrO4. Обчисліть добуток розчинності цієї солі.

5. Виходячи із величини ДР кальцій карбонату (ДР = 5´10–9), обчисліть масу СаСО3, яка міститься у 100 мл його насиченого розчину.

6. Обчисліть масу аргентуму, що міститься у вигляді йонів у 1 л насиченого розчину AgBr (ДР = 6´10–13).

7. Чи утвориться осад аргентум сульфату, якщо до 0,02 М розчину AgNO3 додати такий самий об’єм 0,5 М розчину сульфатної кис-лоти? (ДР (Ag2SO4) = 2´10–5).

8. До 50 мл 0,001 н розчину HCl додали 450 мл 0,0001 н розчину AgNO3. Чи випаде осад аргентум хлориду?

9. Обчисліть рН 0,01 М розчину NaОН; 0,001 M розчину NaOH.

 

10. Обчисліть рН: а) 10–3 М розчину хлоридної кислоти; б) 0,5´10–2 М розчину сульфатної кислоти.

11. Обчисліть величину рН і [H+], якщо рОН = 8; 10; 4. Яке це середовище?

12. Обчисліть рН буферного розчину, одержаного змішуванням 50 мл 0,1 М розчину натрій ацетату і 50 мл 0,1 М розчину ацетатної кислоти.

13. Обчисліть рН буферного розчину, одержаного змішуванням 100 мл 0,1 М розчину амоній хлориду і 100 мл 0,1 М водного розчину аміаку

14. Обчисліть ступінь дисоціації масляної кислоти С3Н7СООН у 0,005 М розчині, якщо її константа дисоціації Kдис = 1,5×10–5.

15. Обчисліть ступінь дисоціації ціанідної кислоти HCN у 0,01 М розчині, якщо її константа дисоціації Kдис = 7,9×10–10.

16. Ступінь дисоціації форміатної кислоти НСООН у 0,2 н розчині становить 0,03. Обчисліть константу дисоціації кислоти.

17. Ступінь дисоціації флуоридної кислоти у 0,1 н розчині становить 0,08. Обчисліть константу дисоціації цієї кислоти.

18. В 0,1 н розчині ступінь дисоціації ацетатної кислоти становить 1,32×10–2. Обчисліть константу дисоціації кислоти.

19. За якої концентрації розчину ступінь дисоціації ацетатної кислоти СH3СOОН буде дорівнювати 0,02 (Kдис = 1,8×10–5)?

20. За якої концентрації розчину ступінь дисоціації нітритної кислоти буде дорівнювати 0,04 (Kдис = 5,1×10–4)?

21. Розчин, що містить 2,1 г КОН у 250 г води, замерзає при –0,519 оС. Обчисліть ізотонічний коефіцієнт та уявний ступінь дисоціації для цього розчину.

22. Розчин, що містить 0,53 г натрій карбонату в 200 г води, криста-лізується при –0,13 оС. Обчисліть уявний ступінь дисоціації солі.

23. При 0 оС осмотичний тиск 0,05 М розчину калій карбонату становить 272,6 кПа. Обчисліть уявний ступінь дисоціації К2СО3 в розчині.

24. Уявний ступінь дисоціації калій хлориду в 0,1 М розчині дорівнює 0,8. Який осмотичний тиск чинитиме цей розчин при 17 оС?

25. Уявний ступінь дисоціації аргентум нітрату в 0,12 М розчині дорівнює 0,6. Обчисліть концентрації іонів Ag+ i NO3 в моль/л.

26. Обчисліть ступінь гідролізу солей NH4Cl I KCN у їхніх 0,1 М розчинах.

 

27. Ступінь гідролізу солі лужного металу та одноосновної кислоти в 0,1 М розчині дорівнює 0,0014 %. Знайдіть константу гідролізу Kгідр цієї солі.

28. Обчисліть ступінь гідролізу натрій гіпохлориту NaClO в 0,001 н розчині при 25 оС.

29. Обчисліть ступінь гідролізу і рН 0,005 М розчину калій ціаніду.

30. Обчисліть константу гідролізу, ступінь гідролізу та рН 0,1 М розчину натрій карбонату за умови, що гідроліз відбувається лише за першим ступенем.

Тема 8. КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ

Теоретичні питання

1. Основні положення координаційної теорії. Поняття про атом-комп­лексоутворювач, ліганд, координаційне число, дентантність.

2. Первинна і вторинна дисоціація комплексних сполук.

3. Константи стійкості та нестійкості комплексної сполуки, зв’язок між ними.

4. Хімічний зв’язок у комплексних сполуках: метод валентних зв’язків (ВЗ), його можливості. Гібридизація орбіталей центрального атома та просторова будова комплексів.

5. Хімічний зв’язок в комплексних сполуках: теорія кристалічного поля (ТКП). Енергія розщеплення, високо- і низькоспінові комплекси.

6. Хімічний зв’язок в комплексних сполуках: метод молекулярних орбіталей, його переваги в порівнянні з методами ВЗ і ТКП.

7. Класифікація комплексних сполук: за типом лігандів, будовою, кількістю атомів-комплексоутворювачів.

8. Номенклатура комплексних сполук.

9. Види ізомерії комплексних сполук.

10. Просторова будова комплексних сполук. Цис- і транс-ізомери.

 

Тестові питання до теми 8

 

1. Як називаються реакції утворення комплексних сполук?

а) нейтралізації; б) комплексоутворення; в) розчинення осаду;

г) утворення осаду; д) утворення складних речовин.

 

2. Серед перелічених реакцій виберіть ті, унаслідок яких утворюються комплексні сполуки:

а) NaOH + H2SO4 = ...; в) SO3 + H2O = ...;

б) Al(OH)3 + 3NaOH = ...; г) AgCl + 2NH3 = ...

 

3. Від яких чинників залежить координаційне число комплексоутворю-вача?

а) заряду, розміру іона-комплексоутворювача, природи лігандів, умов утворення комплексу;

б) заряду, розміру іона-комплексоутворювача, природи лігандів;

в) заряду іона-комплексоутворювача, природи лігандів, умов утво-рення комплексу;

г) заряду, розміру іона-комплексоутворювача, умов утворення комп-лексу.

 

4. Закінчіть вислів: За теорією Вернера молекула комплексної сполуки
складається з ...

а) комплексоутворювача та лігандів;

б) внутрішньої сфери, комплексоутворювача і лігандів;

в) зовнішньої і внутрішньої сфери;

г) зовнішньої сфери і лігандів.

 

5. Координаційне число – це ...

а) кількість іонів комплексоутворювача та лігандів;

б) кількість іонів комплексоутворювача;

в) кількість лігандів;

г) кількість місць у координаційній сфері, які можуть зайняти
ліганди.

 

6. Виберіть ряд, що містить лише комплексні сполуки:

а) Al(OH)3, H2SO4, [Ag(NH3)2]Cl;

б) Na3[Al(OH)6], H2[PtCl6], [Ag(NH3)2];

в) Na3[Al(OH)6], HClO4, [Ag(NH3)2];

г) Zn(OH)2, H2[ZnCl4], [Zn(NH3)4]SO4.

 

7. Унаслідок взаємодії яких речовин можуть утворюватися комплексні сполуки?

а) кислотних оксидів з основними;

б) лугів з амфотерними гідроксидами;

в) кислот з основами;

г) лугів з кислотними оксидами;

д) солей із солями.

 

8. Обчисліть заряди іонів-комплексоутворювачів у таких комплексних спо­луках: [Ag(NH3)2]Cl, Na[Al(OH)4], H2[PtCl6]. У відповіді вкажіть суму зарядів.

а) 4; б) 6; в) 8; г) 10; д) 12.

 

9. Обчисліть заряди іонів-комплексоутворювачів у таких комплексних сполуках: [Сu(NH3)4]SO4, Na3[Cr(OH)6], K2[HgI4]. У відповіді вкажіть суму зарядів.

а) 6; б) 7; в) 8; г) 9; д) 10.

 

10. Обчисліть заряди іонів-комплексоутворювачів у таких комплексних сполуках: [Zn(NH3)4]Cl2, Na4[HfF8], K2[PtBr6]. У відповіді вкажіть суму зарядів.

а) 6; б) 7; в) 8; г) 9; д) 10.

 

11. Виберіть рядок, що містить рівняння первинної дисоціації комп-лексної сполуки:

а) [Cu(NH3)4]Cl2 = [Cu(NH3)4]2+ + 2Cl ;

б) [Cu(NH3)4]2+ = Cu2+ + 4NH3;

в) [Cu(NH3)4]2+ = [Cu(NH3)2]2+ + 2NH3;

г) [Cu(NH3)4]Cl2 = Cu2+ + 4NH3 + 2Cl.

 

12. Виберіть рядок, що містить рівняння вторинної дисоціації комплекс-ної сполуки

а) [Zn(NH3)4]Cl2 = [Zn(NH3)4] + 2Cl;

б) Na3[Al(OH)6] = 3Na+ + [Al(OH)6]3–;

в) [Ag(NH3)2]+ = Ag+ + 2NH3;

г) HCO3 = H+ + CO32–.

 

13. Вкажіть загальну назву перелічених комплексних сполук:
[Zn(NH3)4]Cl2, [Cu(NH3)4]SO4, [Ag(NH3)2]Cl

а) амінати; б) ацидокомплекси; в) хелати;

г) аміакати; д) карбоніли; е) аквакомплекси.

 

14. Вкажіть загальну назву перелічених комплексних сполук:
K[Cu(CN)2], Na[BiI4], K2[PtBr6], Na4[ZrF8]

а) амінати; б) ацидокомплекси; в) хелати; г) аміакати;
д) карбоніли; е) аквакомплекси.

 

15. Вкажіть загальну назву перелічених комплексних сполук:
[Cr(H2O)6]SO4, [Al(H2O)6]Cl3, [Co(H2O)6]SO4

а) амінати; б) ацидокомплекси; в) хелати;

г) аміакати; д) карбоніли; е) аквакомплекси.

 

16. Назвіть комплексну сполуку [Co(H2O)6]SO4

а) кобальт (ІІ) сульфат;

б) тетрааквакобальт (ІІ) сульфат;

в) гексаамінкобальт (ІІ) сульфат;

г) гексааквакобальт (ІІ) сульфат.

17. Поставте у відповідність ліганди типам комплексних сполук:

Ліганди: Тип комплексу:
1) молекули води а) ацидокомплекс;
2) молекули аміаку б) аквакомплекс;
3) аніони кислотних залишків в) аміакат;
4) молекули карбон (ІІ) оксиду г) хелат;
5) аніони амінокарбонових кислот д) амінат;
  е) карбоніл.

 

18. Назвіть комплексну сполуку K2[PtBr6]:

а) калій-платина (IV) гексабромід;

б) калій гексабромоплатинат (ІV);

в) дикалій гексабромплатина (IV);

г) калій-платина (IV) бромат.

 

19. Назвіть комплексну сполуку [Co(NH3)3Cl3]:

а) трихлоротриамінокобальтат (ІІІ);

б) кобальту (ІІІ) трихлоротриамінат;

в) триамінтрихлорокобальт;

г) трихлоротриамінкобальт.

 

20. У якому порядку перелічують ліганди у назві різнолігандних комп-
лексних іонів?

а) нейтральні, аніонні, катіонні;

б) аніонні, катіонні, нейтральні;

в) аніонні, нейтральні, катіонні;

г) в алфавітному порядку;

д) у порядку зростання кількості лігандів.

 

21. Вкажіть, які види ізомерії притаманні комплексним сполукам:

а) гідратна, іонізаційна, координаційна, геометрична, оптична;

б) гідратна, лігандна, координаційна, геометрична, оптична;

в) гідратна, іонізаційна, просторова, геометрична, оптична;

г) гідратна, іонізаційна, координаційна, дзеркальна, оптична.

 

22. Складіть формулу комплексної сполуки за її назвою:
Калій диціаноаргентат (І):

а) K2[Ag(CN)2]; б) K[Ag(CN)2]; в) [K(CN)2]Ag; г) Ca[Ag(CN)2].

 

23. Складіть формулу комплексної сполуки за її назвою:

Гідроген гексахлороплатинат (IV):

а) H[PtCl6]; б) H2[Pt4Cl6]; в) Pt4[HCl6]; г) H2[PtCl6].

 

 

24. Складіть формулу комплексної сполуки за її назвою:
Бромопентаакваалюміній хлорид:

а) [AlBr(H2O)5]Cl3; б) [AlBr(H2O)6]Cl3;

в) [AlBr(H2O)5]Cl; г) [Al5Br(H2O)]Cl3.

 

22. Закінчіть вислів: Геометрична ізомерія комплексних сполук
пов’язана з
...

а) обертанням площини поляризації світла;

б) різним розташуванням лігандів у просторі навколо центрального атома;

в) переходом лігандів від одного комплексоутворювача до іншого;

г) різним розподілом іонів у зовнішній і внутрішній сфері комплексної сполуки.

 

23. Закінчіть вислів: Іонізаційна ізомерія (метамерія) комплексних спо-
лук пов’язана з
...

а) обертанням площини поляризації світла;

б) різним розподілом іонів у зовнішній і внутрішній сфері комп-лексної сполуки;

в) різним розташуванням лігандів у просторі навколо центрального атома;

г) переходом лігандів від одного комплексоутворювача до іншого.

 

24. Закінчіть вислів: Координаційна ізомерія комплексних сполук
пов’язана з
...

а) переходом лігандів від одного комплексоутворювача до іншого;

б) різним розташуванням лігандів у просторі навколо центрального атома;

в обертанням площини поляризації світла;

г) різним розподілом іонів у зовнішній і внутрішній сфері комплекс-ної сполуки.

 Сейчас читают про: