double arrow

Тестові завдання до теми 7 

1. Установіть відповідність між назвами та формулюваннями таких
законів:

1) закон Генрі а) підвищення температури на кожні 10 гра-дусів збільшує розчинність речовини в 2-4 рази;
2) закон Вант-Гоффа б) підвищення температури кипіння та зни-ження температури замерзання розчину щодо чистого розчинника пропорційні моля-льній концентрації розчиненої речовини;
3) перший закон Рауля в) осмотичний тиск розчину дорівнює тиску, який би чинила розчинена речовина, якщо б вона за тієї ж температури була в газопо-дібному стані і займала об’єм, що дорівнює об’єму розчину;
4) другий закон Рауля г) відносне зниження тиску насиченої пари розчинника над розчином дорівнює молярній частці розчиненої речовини;
  д) маса газу, що розчиняється при заданій тем-пературі в даному об’ємі рідини, прямо пропорційна парціальному тиску газу.

 

2. Як називаються сполуки, які утворюються в процесі розчинення унаслідок взаємодії між частинками розчиненої речовини і розчинника?

а) сольвати; б) розчини; в) протоліти; г) електроліти.

3. В чому полягає явище осмосу?

а) явище зниження тиску насиченої пари розчинника над розчином;
б) явище проникнення молекул розчиненої речовини в розчин крізь напівпроникну мембрану;

в) явище проникнення молекул розчинника в розчин крізь напівпроникну мембрану;

г) явище двосторонньої дифузії молекул розчинника і розчиненої речовини.

 

 

4. Що називають коефіцієнтом розчинності?

а) максимальну масу речовини, що може розчинитися в 1 г розчину при заданій температурі;

б) максимальну масу речовини, що може розчинитися в 100 г роз-чинника при заданій температурі;

в) максимальну масу речовини, що може розчинитися в 100 г роз-чину при заданій температурі.

 

5. Перелічіть процеси, які відбуваються при розчиненні речовини:

а) розрив зв’язків між частинками розчинюваної речовини і розчин-ника;

б) розрив зв’язків між частинками розчинюваної речовини, процес сольватації частинок і їх розподіл у розчиннику;

в) відбувається механічне змішування розчинюваної речовини і роз-чинника, при цьому жодних хімічних сполук не утворюється, а теплота ні виділяється, ні поглинається.

 

6. Установіть відповідність між типом розчину та його
характеристикою.

1) насичений розчин а) розчин, що містить 10 г розчиненої речовини на 100 г розчинника;
2) ненасичений розчин б) розчин, який містить більше розчиненої ре-човини, ніж її може розчинитися за даних умов;
3) пересичений розчин в) розчин, що перебуває в стані рівноваги з над-лишком речовини, що розчиняється;
  г) розчин, в якому може ще розчинятися розчи-нена речовина, що додається.

 7. Як буде впливати підвищення температури на процес розчинення речовини, який супроводжується виділенням теплоти?

а) підвищення температури сприяє збільшенню розчинності;

б) підвищення температури зменшує розчинність;

в) підвищення температури не впливає на розчинність.

8. Закінчіть твердження: Електролітична дисоціація – це ...

а) процес розщеплення молекул електроліту на йони під впливом полярних молекул розчинника;

б) розпад молекул електроліту на йони під дією електричного струму;

в) процес розщеплення молекул неелектроліту на йони під впливом полярних молекул розчинника.

 

 

9. Поставте у відповідність назві визначення концентрації розчину:

1) моляльна концентрація а) величина, що дорівнює відношенню кіль-кості речовини розчиненої речовини до сумарної кількості всіх компонентів розчину;
2) титр б) величина, що показує кількість еквівален-тів розчиненої речовини в одному кілограмі розчинника;
3) молярна концентрація в) величина, що показує кількість розчиненої речовини в одному кілограмі розчинника;
4) масова частка г) величина, що показує кількість розчиненої речовини в одному літрі розчину;
5) молярна концентрація еквівалента д) величина, що показує масу розчиненої ре-човини в одному мілілітрі розчину;
6) молярна частка е) величина, що показує кількість еквівален-тів розчиненої речовини в одному літрі роз-чинника;
  ж) величина, що показує масу розчиненої ре-човини в 100 г розчину.

 

10. Закінчіть твердження: Електроліти – це речовини...

а) розчини або розплави яких проводять електричний струм;

б) розчини або розплави яких не проводять електричного струму;

в) які розпадаються на йони під дією електричного струму.

 

11. Що таке рН?

а) йонний добуток води, який дорівнює 1014;

б) водневий показник, який дорівнює від’ємному десятковому лога-рифму концентрації йонів гідрогену;

в) гідроксильний показник, який дорівнює від’ємному десятковому логарифму концентрації гідроксид-йонів.

 

12. Поставте у відповідність характеристику середовища та його зна-
чення кислотності:

1) лужне а) рН < 7;
2) нейтральне б) рН = 14;
3) кисле в) рН = 7;
  г) рН < 7.

 

 

13. Які розчини називають буферними?

а) розчини, які містять сильну кислоту і сіль цієї кислоти;

б) розчини, які містять сильну основу та її сіль;

в) розчини, які містять слабку кислоту та її сіль або слабку основу та
сіль цієї основи.

14. Виберіть правильне твердження:

а) величина ступеня електролітичної дисоціації залежить від при-роди електроліту та розчинника і не залежить від концентрації електроліту;

б) величина ступеня електролітичної дисоціації залежить від при-роди електроліту та розчинника, від концентрації електроліту і не залежить від температури розчину;

в) величина ступеня електролітичної дисоціації залежить від приро-ди електроліту та розчинника, концентрації електроліту і темпе-ратури розчину.

 

15. Яка роль буферних розчинів?

а) в певних межах підтримують сталим значення рН середовища;

б) вимірюють значення рН;

в) змінюють забарвлення розчину залежно від кислотності сере-довища.

 

16. Що розуміють під буферною ємністю?

а) кількість грамів сильної кислоти або основи, яку треба додати до 100 г буферного розчину, щоб змінити його рН на одиницю;

б) кількість еквівалентів сильної кислоти або основи, яку треба дода-ти до 1 л буферного розчину, щоб змінити його рН на одиницю;

в) кількість еквівалентів слабкої кислоти або основи, яку треба дода-ти до 1 л буферного розчину, щоб змінити його рН на одиницю.

 

17. Яку величину називають добутком розчинності?

а) добуток концентрацій іонів добре розчинної речовини, який є сталою величиною за даної температури;

б) показник кислотності розчину;

в) добуток концентрацій іонів малорозчинної речовини, який є сталою величиною за даної температури;

г) масу розчиненої речовини, що міститься у 100 г розчинника.

 

18. Що називають гідролізом солі?

а) реакція утворення малорозчинної сполуки;

б) реакція солі з водою, унаслідок якої утворюється слабкий електроліт;

 

в) реакція між кислотою і основою, унаслідок якої утворюється сіль і вода;

г) реакція з виділенням газу.

 

19. По катіону гідролізують солі, утворені ...

а) катіоном сильної основи і аніоном слабкої кислоти;

б) катіоном слабкої основи і аніоном сильної кислоти;

в) катіоном сильної основи і аніоном сильної кислоти;

г) катіоном слабкої основи і аніоном слабкої кислоти.

 

20. По аніону гідролізують солі, утворені ...

а) катіоном сильної основи і аніоном слабкої кислоти;

б) катіоном слабкої основи і аніоном сильної кислоти;

в) катіоном сильної основи і аніоном сильної кислоти;

г) катіоном слабкої основи і аніоном слабкої кислоти.

 

21. По катіону й аніону гідролізують солі, утворені ...

а) катіоном сильної основи і аніоном слабкої кислоти;

б) катіоном слабкої основи і аніоном сильної кислоти;

в) катіоном сильної основи і аніоном сильної кислоти;

г) катіоном слабкої основи і аніоном слабкої кислоти.

 

22. Не піддаються гідролізу солі, утворені ...

а) катіоном сильної основи і аніоном слабкої кислоти;

б) катіоном слабкої основи і аніоном сильної кислоти;

в) катіоном сильної основи і аніоном сильної кислоти;

г) катіоном слабкої основи і аніоном слабкої кислоти.

 

23. Що називають ступенем гідролізу солі?

а) добуток концентрації солі і константи гідролізу;

б) відношення концентрації солі, яка прогідролізувала, до її загаль-ної концентрації;

в) відношення загальної концентрації солі до концентрації солі, яка прогідролізувала;

г) відношення концентрації солі до константи гідролізу.

 

24. Який реагент використовують для якісного виявлення сульфат-
іонів?

a) AgNO3; б) BaCl2; в) Na2CO3; г) HNO3.

 

25. Який реагент використовують для якісного виявлення іонів
феруму (III)?

а) NH4OH; б) Na2SO4; в) KCNS; г) BaCl2.

 

 

26. Який реагент використовують для якісного виявлення хлорид-іонів?

a) AgNO3; б) AgCl; в) KCNS; г) HNO3.

27. Обчисліть рН 0,001 М розчину HCl.

а) 3; б) 7; в) 14; г) 11.

28. Обчисліть рН 0,0001 М розчину KOH.

а) 4; б) 7; в) 14; г) 10.

 

29. З наведеного переліку виберіть формули солей, які гідролізують у водних розчинах

а) Na2CO3; б) Na2SO4; в) KCl; г) Al2(SO4)3.

 

30. З наведеного переліку виберіть формулу солі, яка повністю гідро-лізує у водному розчині

а) K2CO3; б) NaCl; в) NH4Cl; г) Al2S3.

 

31. Яка реакція середовища гідролізу солі, утвореної катіоном сильної основи і аніоном слабкої кислоти?

а) кисла; б) лужна; в) нейтральна.

 

32. Яка реакція середовища гідролізу солі, утвореної катіоном слабкої основи і аніоном сильної кислоти?

а) кисла; б) лужна; в) нейтральна.

 

33. Поставте у відповідність формулам солей кислотність середовища, утвореного унаслідок їхнього гідролізу:

1) кисле а) NaCl;
2) лужне б) FeCl2;
3) практично нейтральне в) Na2CO3;
  г) СH3СOONH4.

 

34. Щоб запобігти гідролізу солі, утвореної катіоном слабкої основи і аніоном сильної кислоти, що розчину потрібно додати ...

а) сильну кислоту; б) сильну основу; в) воду; г) буферний розчин.

 

35. Щоб запобігти гідролізу солі, утвореної катіоном сильної основи і аніоном слабкої кислоти, що розчину потрібно додати ...

а) сильну кислоту; б) сильну основу; в) воду; г) буферний розчин.

 

36. З наведеного переліку виберіть електроліт:

а) спирт; б) цукор; в) кухонна сіль; г) ацетон; д) бензин.

 

37. Чому дорівнює йонний добуток води?

а) 10–14; б) 10–7; в) 6,02 ´ 1023; г) 8,314.

 

 

38. Величину рН кислого буферного розчину обчислюють за форму-лою:

а) ; б) рН = –lg[H+];

в) рН = –lg[OH]; г)

 

39. Яке забарвлення має лакмус у кислому середовищі?

а) синє; б) фіолетове; в) червоне; г) зелене.

 

40. Яке забарвлення має фенолфталеїн у лужному середовищі?

а) синє; б) фіолетове; в) червоне; г) малинове.

 

41. Яка з реакцій йонного обміну відбувається до кінця?

а) Ba(NO3)2 + CaCl2 = ...

б) KCl + NaNO3 = ...

в) FeSO4 + Na3PO4 = ...

г) Zn(NO3)2 + KCl = ...

 

42. Яка з реакцій йонного обміну відбувається до кінця?

а) NaNO3 + BaCl2 = ...;

б) KCl + AgNO3 = ...;

в) FeSO4 + NaCl = ...;

г) Zn(NO3)2 + K2SO4 = ...

 

43. Яка з реакцій йонного обміну відбувається до кінця?

а) NaNO3 + HCl = ...;

б) KCl + H2SO4 = ...;

в) Na2S + HCl = ...;

г) ZnCl2 + HNO3 = ...

 

44. З наведеного переліку виберіть йоннe рівняння утворення осаду:

а) Ag+ + NO3 = …;

б) Ba2+ + SO42– = …;

в) S2– + 2H+ = …;

г) OH + H+ = ...

 

45. З наведеного переліку виберіть йоннe рівняння виділення газу:

а) Ag+ + Сl = …;

б) Ba2+ + 2NO3= …;

в) OH + H+ = …;

г) S2– + 2H+ = ...

 

 

46. З наведеного переліку виберіть йоннe рівняння реакції нейтралізації:

а) Na+ + NO3 = ...;

б) Ba2+ + SO42– = ….;

в) SO42– + Fe2+ = …;

г) OH + H+ = …

 

47. З наведеного переліку виберіть рівняння дисоціації основи:

а) BaCl2 = Ba2+ + 2Cl;

б) Ca(OH)2 = Сa2+ + 2OH;

в) H2SO4 = 2H+ + SO42–;

г) H2O = OH + H+.

 

48. З наведеного переліку виберіть рівняння дисоціації кислоти:

а) Ba(ОН)2 = Ba2+ + 2OH;

б) NaCl = Na+ + Cl;

в) HNO3 = H+ + NO3;

г) H2O = OH + H+.

 

49. Серед перелічених кислот виберіть сильні:

а) H2SO4; б) H2SO3; в) HBr; г) H2СO3; д) HNO3.

 

50. Серед перелічених основ виберіть сильні:

а) NaOH; б) Cu(OH)2; в) Ba(OH)2; г) Fe(OH)2; д) NH4OH/

 

51. Обчисліть величину pH і [H+], якщо pOH = 9. Яке це середовище?

а) 5; 10–5; кисле; б) 9; 10–9; кисле; в) 5; 10–5; лужне; г) 9; 10–9; лужне.

52. Закінчіть вислів: Дисперсні системи – це системи, які складаються
з

а) двох речовин, добре розчинних одна в одній;

б) розчинника і розчиненої в ньому твердої речовини;

в) двох речовин, одна з яких розподілена у вигляді дрібних частинок в іншій;

г) двох або більше колоїдних розчинів.

52. Поставте у відповідність розміри частинок дисперсної фази (d) і
характеристику системи:

1) грубодисперсні системи; а) d = 100 нм;
2) колоїдні розчини; б) d > 100 нм;
3) істинні розчини. в) d = 1–100 нм;
  г) d < 100 нм.

 

54. З наведених формул виберіть ту, яка вказує ступінь дисперсності системи:

а) D = 1/dчаст; б) Sпит = Sзаг/V; в) рН = –lg[H+].

 

53. Вкажіть обов’язкову умову отримання колоїдного розчину:

а) додавання стороннього електроліту;

б) взаємна нерозчинність дисперсної речовини і розчинника;

в) добра розчинність дисперсної речовини у розчиннику;

г) існування двох розчинників, що змішуються один з одним.

55. Від яких чинників залежить седиментаційна стійкість дисперсної системи?

а) ступеня дисперсності і в’язкості середовища;

б) ступеня дисперсності, в’язкості середовища і різниці густин дис-персної фази і дисперсійного середовища;

в) ступеня дисперсності, в’язкості середовища і наявності сторонніх електролітів.

56. Закінчіть вислів: Здатність подрібнених систем зберігати власти-
вий їм ступінь дисперсності називається

а) седиментаційною стійкістю; в) агрегативною стійкістю;

б) колоїдною стійкістю; г) порогом коагуляції.

57. Що таке опалесценція?

а) здатність подрібнених систем зберігати властивий їм ступінь дис-персності;

б) сполучення окремих частинок дисперсної фази до досягнення ними розміру колоїдних частинок;

в) явище розсіювання світла найдрібнішими частинками золю;

г) переміщення колоїдних частинок до одного з електродів під час пропускання постійного електричного струму через золь.

58. Що таке електрофорез?

а) сполучення окремих частинок дисперсної фази до досягнення ними розміру колоїдних частинок;

б) переміщення колоїдних частинок до одного з електродів під час пропускання постійного електричного струму через золь;

в) явище розсіювання світла найдрібнішими частинками золю;

г) переміщення дисперсійного середовища щодо нерухомої дисперс-ної фази під дією різниці потенціалів.

59. Закінчіть вислів: Електрокінетичним потенціалом називають

а) різницю потенціалів, під дією якої відбувається переміщення дисперсійного середовища щодо нерухомої дисперсної фази;

 

 

б) різницю потенціалів, під дією якої відбувається переміщення ко-лоїдних частинок до одного з електродів;

в) різницю потенціалів між рухливою і нерухомою частинами по-двійного електричного шару.

60. Що таке поріг коагуляції?

а) це граничний розмір частинок золю, при якому відбувається їх осідання;

б) стан колоїдного розчину, коли дзета-потенціал дорівнює нулю;

в) процес об’єднання колоїдних частинок в більші агрегати і руйну-вання колоїдного розчину;

г) певна кількість стороннього електроліту, яка спричиняє коагу-ляцію колоїдного розчину.

 Сейчас читают про: